7591_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7591
Lavere produksjon og rekordhøye priser
statistikk
2007-02-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetdesember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere produksjon og rekordhøye priser

Det ble produsert 121 667 GWh kraft i Norge i 2006. Dette er 12,0 prosent mindre enn i 2005, men 10,1 prosent høyere enn i 2004. Lave tilsig bidro til lavere produksjon og høy import samt rekordhøye strømpriser. Nettoimporten i 2006 var 855 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i desember. 1979-2006. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 2000-november 2006. GWh

Siden nesten all kraftproduksjon i Norge er basert på vannkraft, er produksjonen svært avhengig av nedbørsmengdene. Nedgangen i produksjonen i 2006 sammenlignet med 2005 kan sees i sammenheng med lavere tilsig til vannmagasinene i 2006. Perioden september-november 2006 var preget av lav produksjon av elektrisk kraft, og det gjaldt også for årets siste måned. Produksjonen av kraft i desember var 10 837 GWh, en nedgang på 25,8 prosent sammenlignet med samme måned året før og 6,4 prosent mindre enn i desember 2004. Denne nedgangen henger sammen med høye temperaturer gjennom måneden og at gjennomsnittlig terminpris for levering av kraft i januar og februar var høyere enn gjennomsnittlig spotpris i desember.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i begynnelsen av desember 67,2 prosent. Gjennom måneden ble avviket mellom fyllingsgraden og medianverdien vesentlig forbedret. Ved utgangen av 2006 var fyllingsgraden 67,0 prosent, noe som er 4,6 prosentpoeng lavere enn medianverdien for tilsvarende periode. Høye temperaturer i desember førte til at mye av nedbøren falt som regn istedenfor som snø.

Nettoimport av kraft

Importen av kraft i desember var 1 375 GWh, det tredje høyeste nivået som er registrert for denne måneden. Det ble eksportert 466 GWh, og nettoimporten av kraft var dermed 909 GWh. Den lave produksjonen bidro til at importen var større enn eksporten.

Rekordhøye strømpriser

I 2006 var gjennomsnittlig spotpris på Nordpool 39,1 øre/KWh. Dette er den høyeste årsprisen som noensinne er registrert og en økning på 66,4 prosent sammenlignet med 2005; da gjennomsnittlig systempris var 23,5 øre/KWh. Lave tilsig til norske og svenske vannmagasiner samt høyere gjennomsnittlig pris på fossile brensler bidro til lavere produksjon og høyere spotpris. I tillegg var det en betydelig reduksjon i svensk kjernekraftproduksjon i slutten av juli og i august, noe som var med på å presse spotprisen opp i denne perioden. Spotprisen nådde sitt høyeste nivå den 28. august og var da 64,7 øre/KWh. Foreløpige tall fra den kvartalsvise prisstatistikken viser at total strømpris medregnet avgifter og nettleie for husholdninger var 91,5 øre/KWh i gjennomsnitt for 2006. Det er 16,7 øre høyere enn i 2005 og om lag 5 øre mer enn i 2003, som er det forrige rekordåret for kraftpriser.

Redusert strømforbruk

Bruttoforbruket av kraft i 2006 var 122 521 GWh, 2,8 prosent lavere enn i 2005. Forbruket av strøm innenfor kraftintensiv industri ble redusert med hele 2 218 GWh, noe som er en nedgang på 6,6 prosent sammenlignet med 2005. Det er innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer tilbakegangen har vært størst, nærmere bestemt 15,3 prosent. Annet forbruk (bruttoforbruk fratrukket forbruk i kraftintensiv industri) i 2006 var 91 099 GWh, en nedgang på 1,4 prosent i forhold til året før. Denne nedgangen kan knyttes til høyere temperaturer og strømpriser i 2006 enn i 2005.

I desember 2006 var forbruket innenfor kraftintensiv industri 2 574 GWh, noe som er 9,1 prosent under nivået i desember 2005. Forbruket av strøm innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer i desember var 413 GWh, det nest laveste nivå som er registrert. Bruttoforbruket av kraft innenlands i desember var 11 746 GWh, en nedgang på 11,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2005.

Annet forbruk i desember var 9 172 GWh, og det er 12,2 prosent lavere enn for samme måned i 2005. Denne nedgangen kan sees i sammenheng med rekordhøy temperatur i måneden. Månedstemperaturen for Norge som helhet var 6,1°C over normalen, og det er den høyeste desemberverdi som er registrert.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: