7601_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7601
Redusert kraftproduksjon
statistikk
2006-09-13T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisk kraft var i juli 7 992 GWh. Det er 6,6 prosent lavere enn i juni i år og 13,0 prosent lavere enn i juli i 2005. Hittil i år er kraftproduksjonen 5,7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juni. 1979-2006. GWh

Mens kraftproduksjonen var rekordhøy i januar-mars i år, er den redusert i perioden etterpå sammenlignet med tidligere år. Dette har blant annet sammenheng med utviklingen i vannmagasinene. Mens fyllingsgraden var 4 prosentpoeng høyere enn medianen for 1990-2005 ved starten av året, var den 21,9 prosentpoeng lavere enn medianen i slutten av juli.

Hittil i år er det produsert 74 518 GWh vannkraft, 676 GWh varmekraft og 330 GWh vindkraft. Vannkraft står dermed for 98,7 prosent av produksjonen, mens varmekraft og vindkraft utgjør henholdsvis 0,9 og 0,4 prosent. Størst kraftproduksjon hittil i år har det vært i Nordland, med 10 392 GWh for perioden januar-juli. I siste tolvmånedersperiode var produksjonen i Nordland fylke 18 040 GWh. Nest høyest produksjon i denne perioden var i Hordaland med 16 992 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Eksport av kraft

I juli i år var nettoeksporten (eksport minus import) 445 GWh, mens det hittil i år netto er eksportert 1 521 GWh. Selv om det i perioder med lite tilsig og høy etterspørsel etter strøm kan importeres relativt mye kraft til Norge, viser statistikken at Norge de siste årene har eksportert mer kraft enn det er importert. I perioden 2000-2005 var nettoeksporten i gjennomsnitt nesten 3 TWh pr. år (1 TWh = 1000 GWh). På nittitallet var årlig gjennomsnitt for nettoeksporten 2,8 TWh, mens tilsvarende tall for åttitallet var 5,3 TWh.

Lavere kraftforbruk i kraftintensiv industri

Brutto forbruk i alt for Norge var i juli 7 547 GWh. Det er 8,0 prosent lavere enn i juni og 7,0 prosent lavere enn i juli i fjor. Hittil i år har bruttoforbruket økt med 0,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2005. For kraftintensiv industri har det imidlertid vært en nedgang i kraftforbruket hittil i år på 6,4 prosent sammenlignet med fjoråret. Kraftforbruket innenfor produksjon av aluminium og andre metaller har vært om lag uendret, mens det har vært en stor nedgang for annen kraftintensiv industri. Innefor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer er kraftforbruket redusert med 23,4 prosent hittil i år, mens det for produksjon av kjemiske råvarer har vært en nedgang i kraftforbruket på 12,6 prosent.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad og Priser på elektrisk kraft

Tabeller: