7619_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7619
Høy eksport av kraft
statistikk
2005-12-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetoktober 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy eksport av kraft

Det ble i oktober eksportert hele 1 330 GWh elektrisitet. Med en import på 275 GWh, ga dette en nettoeksport på 1 055 GWh. Produksjonen av kraft er fremdeles høy og utgjorde i oktober 11 274 GWh, dette er 21,8 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i oktober. 1979-2005. GWh

Høy nettoeksport av elektrisitet

Mens det i oktober i år var en nettoeksport på 1 055 GWh, var situasjonen i oktober i fjor den motsatte, med en nettoimport av kraft på 1 251 GWh. Ikke siden 2000 har nettoeksporten vært like høy i oktober. Kraftproduksjonen i oktober har i denne perioden vært over årets nivå både i 2002 og i 2000.

Lavere bruttoforbruk

Bruttoforbruket av kraft gikk ned med 2,7 prosent sammenlignet med oktober i fjor og utgjorde 10 220 GWh. Forbruket i kraftintensiv industri var 2 689 GWh, som representerer en nedgang sammenlignet med oktober 2004 på 8,8 prosent. Annet forbruk, det vil si bruttoforbruk fratrukket kraftintensiv industri utgjorde 7 531 GWh, en liten nedgang på 0,3 prosent fra samme periode i fjor.

Fyllingsgrad, median og spotpris for uke 39-44 2005

Produksjon og nettoeksport av kraft i oktober

Månedstemperaturen for Norge som helhet i oktober var 1,8 °C høyere enn normalen. Dette er den 7. høyeste oktobertemperauren som er registrert for Norge.

Basert på observasjoner fra værstasjonene var månedsnedbøren for Norge i oktober lik normalen. Finnmark, Troms og deler av Nordland fikk betydelig mer nedbør enn normalen. Troms og nordlige deler av Nordland fikk opp mot det dobbelte av normalen for oktober.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av oktober 89,4 prosent av total kapasitet, dette er 1,6 prosentpoeng høyere enn medianen. Medianen for uke 40 i perioden 1990-2003 er 88 prosent. Mye nedbør utover i oktober ga ytterligere økning i fyllingsgraden og i uke 44 var nivået hele 90,2 prosent av total kapasitet og 2,4 prosentpoeng over medianen. Gjennomsnittlig spotpris på Nordpool for oktober var på 27 øre/kWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad i Statistikkbanken og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: