7623_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7623
Fortsatt høy kraftproduksjon
statistikk
2005-10-12T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetaugust 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt høy kraftproduksjon

Den høye produksjonen av kraft i Norge fortsatte også i august. Produksjonen av elektrisitet var denne måneden 9 407 GWh, over 23 prosent høyere enn august i fjor. Årsaken var blant annet at mye nedbør ga mer vann i magasinene. Nettoeksporten av kraft var 996 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i august. 1979-2005. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. 1998-2005. GWh

Høyt kraftforbruk innenlands

Bruttoforbruket av kraft steg med 4,6 prosent fra august 2004 til august 2005 og utgjorde 8 411 GWh. Månedstemperaturen for landet som helhet var 0,5 grader høyere enn normalt.

Forbruket i kraftintensiv industri var 2 866 GWh, en liten nedgang sammenliknet med august i fjor. Annet forbruk, det vil si bruttoforbruk fratrukket kraftintensiv industri, økte med 8,9 prosent og var på 5 545 GWh.

Basert på observasjoner fra værstasjonene, var månedsnedbøren for Norge 130 prosent av normalen i august. I store deler av Nord-Norge regnet det mer enn normalt. Deler av Nordland fikk over det dobbelte av det som er normalen for måneden.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av august 82,2 prosent av total kapasitet. Dette er 12,9 prosent høyere enn for tilsvarende uke i 2004 og 5,6 prosent lavere enn medianen. Medianen for uke 33 i perioden 1990-2003 er 87,1 prosent. Vannstanden fortsatte å stige utover i august, og i uke 35 var fyllingsgraden 84,9 prosent av total kapasitet, kun 1,6 prosent lavere enn medianen.

Høy nettoeksport av elektrisitet

Kraftimporten utgjorde 245 GWh, og det ble eksportert 1 245 GWh. Nettoeksporten av elektrisitet i august var dermed på 996 GWh. Hittil i år har det vært en nettoeksport på 7 280 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad i Statistikkbanken og Priser på elektrisk kraft .

Tabeller: