7625_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/arkiv
7625
Kraftig økning i produksjonen
statistikk
2005-09-14T10:00:00.000Z
Energi og industri;Svalbard
no
elektrisitet, Elektrisitet, kraftstasjoner, elektrisitetsproduksjon, elektrisitetsforbruk, strømforbruk, energibruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, alminnelig forsyning, pumpekraft, nettleieEnergi, Energi og industri, Energi og industri, Svalbard
false

Elektrisitetjuli 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig økning i produksjonen

Produksjonen av elektrisitet i juli var 9 200 GWh. Sammenliknet med samme måned i fjor økte produksjonen med hele 45 prosent. Den høye produksjonen førte til høy eksport. Nettoeksporten i juli var på 1 072 GWh, mens det i tilsvarende periode i fjor var en nettoimport av kraft på 1 410 GWh.

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i juli. 1979-2005. GWh

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. 1998-2005. GWh

Månedsnedbøren i juli var 85 prosent av normalen. Mens deler av Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland fikk under halvparten så mye nedbør som normalen for perioden, opplevde Østlandet og Finnmark det dobbelte av normalen i juli. Tallene er basert på observasjoner fra værstasjonene.

Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av juli 75,4 prosent av total kapasitet. Dette er 18,5 prosent høyere enn for tilsvarende uke i 2004 og 3,9 prosent lavere enn medianen. Medianen for uke 28 i perioden 1990-2003 er 78,5 prosent. Vannstanden økte utover i juli og i uke 30 var fyllingsgraden 80,2 prosent av total kapasitet.

Høy nettoeksport av elektrisitet

Importen av kraft var på 1561GWh, og det ble eksportert 1 228 GWh. Dette gir en nettoeksport i juli på hele 1 072 GWh. Hittil i år har det blitt eksportert 8 622 GWh, dette er nesten tre ganger så mye som for den samme perioden i 2004.

Høyt innenlandsforbruk

Bruttoforbruket av kraft har steget med 5,4 prosent fra juli 2004 til juli 2005 og utgjorde 8 128 GWh.

Juli var en varm måned, og hele landet hadde temperaturer over normalen. Månedstemperaturen for landet som helhet var to grader høyere enn normalen.

Annet forbruk, det vil si bruttoforbruk fratrukket kraftintensiv industri, har økt, mens forbruket i kraftintensiv industri var tilnærmet uendret sammenliknet med juli 2004. Forbruket i kraftintensiv industri utgjorde 2 813 GWh.

Se også Vannmagasinenes fyllingsgrad i Statistikkbanken og Priser på elektrisk kraft .

1  Rettet 26. september 2005.

Tabeller: