Eldre menn lever ut hyttedrømmen

Publisert:

De eldste eier mest, og særlig er det menn som er hytteeiere. Er du gift er også sannsynligheten for at du eier hytte større. Men også de døde eier hytter.

Av hytter i personlig eie er 57 prosent eiet av personer 60 år eller eldre. Denne aldersgruppen eier over 220 000 hytter til sammen. I alt finnes det 426 932 hytter i Norge.

Regnet i antall eierandeler har de over 60 år nesten 300 000 eierandeler i hytter. Kvinner lever lengst, men ser vi på kjønnsfordelingen er nesten 6 av 10 hytteeiere menn.

Figur 1. Folkemengde og hytter etter alder på person/hytteeier.1. januar 2017

Folkemengde Hytter
Under 60 år 78 43
60 år og over 22 57

En god årgang

1956-årgangen er de som har flest «aksjer» i hyttemarkedet. Her finner vi 14 585 personer som har en eller flere eierandeler i en hytte.

Ønsker du å unngå gubbeveldet på hyttemarkedet har du noen få muligheter. Rælingen, Time og Svalbard er de eneste steder hvor den yngste aldersgruppen (under 45 år) står for over én tredjedel av hytteeierandelene med henholdsvis 36, 36 og 35 prosent.

Gifte eier mest

Gifte personer står for hele 66 prosent av hytteeierandelene, men mange sitter også igjen med hytter etter skilsmisse. 10 prosent av skilte bosatte i Norge har hytteandeler. Enker og enkemenn står for 7 prosent av hytteandelene.

Flest gifte hytteeiere finner vi i Rogaland, med hele 77 prosent av hytteeierne. Finnmark ligger derimot på topp med størst andel ugifte hytteeiere, med 24 prosent av hytteeierne.

Mange døde hytteeiere

Hytter og eierskap består, selv om eiere dør eller vandrer ut av landet. Over 90 prosent av hyttene eies av levende personer bosatt i Norge. At mange hytter står med døde eiere kan skyldes flere forhold. Det kan være hytter uten arvinger, eller at arvinger ikke har tinglyst eierskifte eller at det tar tid å gjøre opp dødsbo.

Nordmenn bosatt i utlandet eier 4 872 hytter, mens hele 16 311 hytter er registrert med døde eiere. 16 326 hytter eies av foretak.

Slik teller vi hytteeiere

I statistikken har vi kun tatt med levende personer, for å kunne gi en aldersfordeling av eiere. Det er ikke tatt hensyn til at eierandelene har ulik størrelse, eller at én person kan eie flere hytter. En person med én eller flere eierandeler i én eller flere hytter telles kun som én hytteeier.

De fleste hytter består kun av én boenhet, men det er også en del hytter som har flere boenheter. En del hytter minner eksempelvis om tomannsboliger. I denne sammenheng teller vi bygninger og ikke boenheter. Dette skyldes dels at det i en del tilfeller ikke er registrert boenheter i fritidsbygninger, og vi har derfor ikke mulighet for å gi gode tall for antall fritidsboliger.

For de fleste hyttene er det nokså oversiktlige eierskapsforhold, det er én eller to eiere knyttet til en entydig hjemmel eller festegrunn. I en del tilfeller er det imidlertid mer kompliserte eierforhold, mange ulike nivåer for eierskap og mange ulike eierandeler. Det er her lagt vekt på eierskap som står nærmest bruk av bygningen, det vil eksempelvis si festere før hjemmelshavere.

Kontakt