Rekordhøy kraftproduksjon

Publisert:

Produksjonen av kraft var på hele 45,7 TWh i 1. kvartal 2021. Det er 13 prosent høyere sammenlignet med 1. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken.

Produksjon var spesielt høy i januar da det ble produsert hele 17,5 TWh strøm, viser nye tall fra statistikken Elektrisitet. Den store vannkraftproduksjonen i 1. kvartal kan blant annet ses i sammenheng med en god hydrologisk balanse gjennom kvartalet og at fyllingsgraden i vannmagasinene lå over medianverdien i perioden, se NVEs kraftsituasjonsrapporter. Det var også stor etterspørsel etter kraft og høye spotpriser på strøm i 1. kvartal på grunn av kaldt vær som bidro til den høye kraftproduksjonen.

Investeringer i ny kraftproduksjon og oppgradering av eksisterende anlegg har i tillegg ført til høyere kraftproduksjon over tid. Blant annet har vindkraftproduksjonen steget kraftig de siste årene, se figur 1. I 1. kvartal 2021 var produksjonen fra vindkraft på hele 3,3 TWh. Det er 16 prosent høyere enn samme kvartal året før og det nest høyeste nivået som er registrert. Den rekordhøye vindkraftproduksjonen må ses i sammenheng med høye investeringer i vindkraft over flere år som har resultert i bygging av mange nye vindkraftanlegg.

Figur 1. Vindkraftproduksjon i TWh

Kvartal Vindkraft
1. kvartal 2010 0.2
2. kvartal 2010 0.2
3. kvartal 2010 0.2
4. kvartal 2010 0.3
1. kvartal 2011 0.4
2. kvartal 2011 0.2
3. kvartal 2011 0.2
4. kvartal 2011 0.4
1. kvartal 2012 0.5
2. kvartal 2012 0.3
3. kvartal 2012 0.3
4. kvartal 2012 0.5
1. kvartal 2013 0.5
2. kvartal 2013 0.4
3. kvartal 2013 0.4
4. kvartal 2013 0.7
1. kvartal 2014 0.7
2. kvartal 2014 0.4
3. kvartal 2014 0.3
4. kvartal 2014 0.7
1. kvartal 2015 0.8
2. kvartal 2015 0.6
3. kvartal 2015 0.5
4. kvartal 2015 0.7
1. kvartal 2016 0.6
2. kvartal 2016 0.4
3. kvartal 2016 0.4
4. kvartal 2016 0.7
1. kvartal 2017 0.7
2. kvartal 2017 0.5
3. kvartal 2017 0.6
4. kvartal 2017 1.1
1. kvartal 2018 0.9
2. kvartal 2018 0.7
3. kvartal 2018 0.8
4. kvartal 2018 1.5
1. kvartal 2019 1.6
2. kvartal 2019 1.1
3. kvartal 2019 1.1
4. kvartal 2019 1.8
1. kvartal 2020 2.8
2. kvartal 2020 1.7
3. kvartal 2020 1.8
4. kvartal 2020 3.6
1. kvartal 2021 3.3

Vannkraft dominerer fortsatt kraftproduksjonen

Selv om vindkraften har hatt en betydelig vekst i de siste årene, er det fortsatt vannkraft som er dominerende i det norske kraftsystemet. Vannkraft utgjorde 92 prosent av den totale kraftproduksjonen på 45,7 TWh i 1. kvartal, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 0,8 og 7,1 prosent. Andelen vindkraft var spesielt høy i mars 2021, da denne type kraftproduksjon stod for 9,2 prosent av den totale kraftproduksjonen i Norge.

Figur 2. Produksjon av elektrisitet i 1. kvartal 2021. TWh og prosentandeler

Vannkraft 92 % Varmekraft 0.8 Vindkraft 7.1 %
1. kvartal 2021 42.0 0.4 3.3

Eksportoverskudd av strøm

Norge eksporterte 5,1 TWh strøm i 1. kvartal, mens det ble importert 2,1 TWh. Det ga et eksportoverskudd på 3 TWh.

Utveksling mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold i kraftmarkedene, prisene på elektrisitet og kapasiteten på overføringslinjene. I slutten av 2020 åpnet den nye utenlandskabelen mellom Norge og Tyskland (Nordlink) og er nå satt i prøvedrift. I tillegg er det forventet at den nye kabelforbindelsen mellom Norge og England (North Sea Link) skal settes i drift i løpet av 2021.

Figur 3. Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i TWh

Kvartal Total produksjon Brutto forbruk Eksportoverskudd
1. kvartal 2010 38.7 40.7 -2.0
2. kvartal 2010 23.3 28.1 -4.8
3. kvartal 2010 24.8 24.9 0.0
4. kvartal 2010 37.6 38.4 -0.8
1. kvartal 2011 32.0 38.4 -6.4
2. kvartal 2011 26.4 27.1 -0.6
3. kvartal 2011 31.5 25.5 6.0
4. kvartal 2011 38.3 34.1 4.2
1. kvartal 2012 42.7 37.9 4.8
2. kvartal 2012 33.7 28.5 5.2
3. kvartal 2012 32.3 26.4 5.9
4. kvartal 2012 39.1 37.2 1.9
1. kvartal 2013 39.3 40.0 -0.6
2. kvartal 2013 28.9 28.9 0.0
3. kvartal 2013 29.8 25.4 4.4
4. kvartal 2013 36.2 35.0 1.3
1. kvartal 2014 38.8 37.6 1.1
2. kvartal 2014 33.6 28.5 5.1
3. kvartal 2014 30.6 24.9 5.6
4. kvartal 2014 39.4 35.7 3.7
1. kvartal 2015 40.8 38.0 2.8
2. kvartal 2015 33.0 29.7 3.3
3. kvartal 2015 32.1 27.1 5.0
4. kvartal 2015 39.1 35.5 3.6
1. kvartal 2016 44.8 40.9 4.0
2. kvartal 2016 34.0 29.4 4.7
3. kvartal 2016 31.3 26.1 5.2
4. kvartal 2016 39.4 36.8 2.5
1. kvartal 2017 41.3 39.4 1.9
2. kvartal 2017 33.8 30.1 3.7
3. kvartal 2017 33.1 26.9 6.2
4. kvartal 2017 41.0 37.7 3.3
1. kvartal 2018 44.5 42.1 2.4
2. kvartal 2018 30.5 29.8 0.7
3. kvartal 2018 31.1 27.1 4.0
4. kvartal 2018 40.8 37.6 3.1
1. kvartal 2019 37.8 39.9 -2.2
2. kvartal 2019 29.3 29.9 -0.6
3. kvartal 2019 30.8 26.7 4.1
4. kvartal 2019 36.8 38.1 -1.3
1. kvartal 2020 40.5 39.3 1.2
2. kvartal 2020 35.3 30.2 5.1
3. kvartal 2020 34.9 27.5 7.4
4. kvartal 2020 43.6 36.7 6.9
1. kvartal 2021 45.7 42.7 2.9

Rekordhøyt forbruk i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 28,4 TWh i 1. kvartal 2021. Det er 15 prosent høyere sammenlignet med samme kvartal året før, og det høyeste strømforbruket som er målt i statistikken. Det var spesielt høyt forbruk i januar og februar da gjennomsnittstemperaturen i Norge lå henholdsvis 3,3 og 2,0 grader under normalen for perioden 1991-2000, ifølge månedstall fra Meteorologisk institutt. En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur. Det kommer av at en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming.

Husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk, medregnet hytter og fritidshus, om lag halvparten

Lavere forbruk i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass, var 2 TWh i 1. kvartal 2021. Det var 16,4 prosent lavere enn i samme kvartal året før. Forbruket i utvinning av råolje og naturgass omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass på land, samt installasjoner på norsk sokkel med kabelforbindelse til fastlandet.

Liten nedgang i forbruket i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var 9,5 TWh i 1. kvartal 2021. Det er 0,8 prosent lavere enn i 1. kvartal 2020.

Kontakt