Økt forbruk av fjernvarme

Publisert:

I 2018 var forbruket av fjernvarme på 5,7 TWh, som er en økning på 5 prosent fra 2017. Økte fjernvarmepriser og økt forbruk bidro til en økning i salgsinntekter på fjernvarme på vel 20 prosent fra året før. 

Bruk av fjernvarme har fordoblet seg siden 2007, viser tall fra fjernvarme og fjernkjøling. Dette skyldes stadig mer utbygging og bruk av fjernvarme. Fjernvarme utgjør likevel ikke mer enn knapt 3 prosent av det totale innenlands energiforbruket.

Det er særlig i de største byene, med størst konsentrasjon av forbrukere, at fjernvarme er utbredt. I de senere årene har det imidlertid også blitt utbygd en del fjernvarme andre steder. Den totale lengden på fjernvarmenettet i Norge var om lag 1 900 km i 2018 som er en seks-dobling fra slutten av 90-tallet.

Høyest fjernvarmeforbruk i tjenesteytende næringer

Tjenesteytende næringer sto for den klart største andelen av forbruket i 2018 med 62 prosent (3,6 TWh). Husholdningene sto for om lag 22 prosent av fjernvarmeforbruket (1,2 TWh), mens resten (0,9 TWh) gikk til industri og andre næringer.

Figur 1. Forbruk av fjernvarme i ulike forbrukergrupper

Husholdninger Industri m.m Tjenesteyting
1992 254 237 540
1993 268 253 557
1994 240 295 596
1995 271 316 598
1996 300 333 665
1997 255 273 753
1998 269 247 861
1999 299 238 971
2000 211 235 1012
2001 300 219 1296
2002 304 282 1346
2003 346 295 1445
2004 381 289 1560
2005 395 300 1655
2006 445 301 1749
2007 512 324 1922
2008 661 326 1930
2009 692 369 2232
2010 1023 473 2804
2011 754 405 2571
2012 913 482 2828
2013 1054 581 3065
2014 967 616 2878
2015 1007 847 2977
2016 1184 870 3192
2017 1239 939 3300
2018 1249 941 3557

Om lag halvparten av fjernvarmen fra avfall

Nettoproduksjon av fjernvarme var på knapt 6,5 TWh i 2018. Vel 0,7 TWh gikk tapt i fjernvarmenettet og dermed ble om lag 5,7 TWh levert til forbruker.

Nesten halvparten av nettoproduksjonen av fjernvarme kom fra forbrenning av avfall (2,9 TWh) i 2018. På den måten energiutnytter man avfall som likevel må brennes. Noe varme går til spille ved at avfall brennes når det ikke er behov for den, såkalt avkjølt varme. Denne mengden tilsvarte 0,9 TWh i 2018, men dette regnes ikke med i produksjonstallet. Den nest største energikilden var flisfyringsanlegg med en andel på rundt 23 prosent (1,5 TWh). Elkjel utgjorde 12 prosent, mens fjernvarmeproduksjonen i varmepumpeanlegg utgjorde 10 prosent. Bruken av oljekjel (fossil) er betydelig redusert de siste årene og i 2018 gikk oljebruken ned med 5 prosent. Det stod da for kun 0,8 prosent av fjernvarmeproduksjonen. Bruk av bioolje ble fordoblet fra 2017 til 2018 og stod for 1,3 prosent av produksjonen.

Figur 2. Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på ulike typer varmesentraler. 2018

Prosentandel
Avfalls-forbrenning 45.5
Biooljeanlegg 1.3
Oljekjeler 0.8
Spillvarme 3.1
Gass 5.0
Varmepumpe-anlegg 9.9
Elektrokjeler 11.6
Flisfyringsanlegg 22.9

Økt bruk av fjernkjøling

Om lag 20 av fjernvarmeleverandørene leverer også fjernkjøling. I 2018 ble det brukt 221 GWh fjernkjøling, som er nesten 30 prosent mer enn året før. Dette kan ha sammenheng med den varme sommeren i 2018. Nesten 90 prosent av fjernkjølingen leveres til tjenesteytende næringer, og resten går hovedsakelig til industri. Det er svært lite som leveres til husholdninger.

Figur 3. Forbruk av fjernkjøling

GWh
2003 46
2004 53
2005 63
2006 73
2007 84
2008 99
2009 115
2010 120
2011 136
2012 133
2013 156
2014 169
2015 169
2016 182
2017 173
2018 222

Høyere pris for fjernvarme

Gjennomsnittsprisen for fjernvarme steg fra 67 øre/kWh i 2017 til 78 øre/kWh i 2018. Det er en økning på 17 prosent og kan sees i sammenheng med høyere elektrisitetspriser i samme periode. Den totale strømprisen til husholdninger steg med nær 20 prosent i denne perioden. Fjernvarmeprisen følger vanligvis elprisen, men er litt lavere. Det er bestemt i energiloven at fjernvarmeprisen for kunder med tilknytningsplikt til fjernvarmenett ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming.

Økt salg av fjernvarme og høyere fjernvarmepris ga økte salgsinntekter fra fjernvarme på hele 22 prosent i 2018 sammenlignet med året før. Inntektene fra salg av fjernvarme utgjorde 4,47 milliarder kroner, opp fra 3,65 milliarder året før.

Kontakt