Fjernvarme-forbruket økte igjen

Publisert:

Forbruket av fjernvarme var på 5,5 TWh i fjor – en økning på 4,4 prosent fra rekordåret 2016. Økningen skjer i takt med store investeringer i fjernvarmeanlegg og utbygging av nettet de siste årene.

Den totale lengden på fjernvarmenettet i Norge var om lag 1 900 km i 2017 – mer enn dobbelt så langt som i 2008. Det er særlig i de største byene, med størst konsentrasjon av forbrukere, at fjernvarme er utbredt. I de senere årene har det imidlertid også blitt utbygd en del fjernvarme på mindre steder, viser tall fra fjernvarme og fjernkjøling.

Antallet foretak som produserer og distribuerer fjernvarme, har økt betydelig fra drøyt 20 rundt årtusenskiftet til nesten det femdobbelte i dag, og noen av disse har flere enn ett fjernvarmeanlegg. Dette bidro til det rekordstore fjernvarmeforbruket i 2017 selv om temperaturen var 1,1 °C høyere enn normalt for året.

Størst fjernvarmeforbruk i tjenesteytende næringer

Tjenesteytende næringer sto for den klart største andelen av forbruket i 2017 med 60 prosent (3,3 TWh). Husholdningene sto for om lag 23 prosent av fjernvarmeforbruket (1,2 TWh), mens forbruket i industrien utgjorde snaut 17 prosent (knapt 1 TWh).

Figur 1. Forbruk av fjernvarme i ulike forbrukergrupper

Husholdninger Industri m.m Tjenesteyting
1992 254 237 540
1993 268 253 557
1994 240 295 596
1995 271 316 598
1996 300 333 665
1997 255 273 753
1998 269 247 861
1999 299 238 971
2000 211 235 1012
2001 300 219 1296
2002 304 282 1346
2003 346 295 1445
2004 381 289 1560
2005 395 300 1655
2006 445 301 1749
2007 512 324 1922
2008 661 326 1930
2009 692 369 2232
2010 1023 473 2804
2011 754 405 2571
2012 913 482 2828
2013 1054 581 3065
2014 967 616 2878
2015 1007 847 2977
2016 1184 870 3192
2017 1239 939 3300

Om lag halvparten av fjernvarmen fra avfall

Nettoproduksjon av fjernvarme var på drøyt 6,1 TWh i 2017. Det er dette som sendes ut på fjernvarmenettet. Nesten 0,7 TWh gikk tapt i fjernvarmenettet og dermed ble om lag 5,5 TWh levert til forbruker.

Om lag halvparten av nettoproduksjonen av fjernvarme kom fra forbrenning av avfall (2,9 TWh) i 2017. Den nest største energikilden var flisfyringsanlegg med en andel på rundt 21 prosent (1,3 TWh). Elkjel utgjorde 13 prosent, mens fjernvarmeproduksjonen i varmepumpeanlegg utgjorde 10 prosent. Bruken av oljekjel (fossil) er betydelig redusert de siste årene og sto bare for knapt 1 prosent i fjor. Av andre energikilder utgjorde spillvarme 2,9 prosent, gass (mest fossil, men også noe biogass) 4,1 prosent og bioolje snaut 1 prosent.

Figur 2. Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på ulike typer varmesentraler. 2017

Prosentandel
Avfallsforbrenning 47.5
Biooljeanlegg 0.6
Oljekjeler 0.9
Spillvarme 2.9
Gass 4.1
Varmepumpe- anlegg 9.8
Elektrokjeler 12.8
Flisfyringsanlegg 21.4

 Nedgang i leveranser av fjernkjøling

Om lag 20 av fjernvarmeleverandørene leverer også fjernkjøling. I 2017 ble det brukt 173 GWh fjernkjøling, som er i underkant av 5 prosent lavere enn året før.

Fjernkjøling

løpet av de siste årene har antallet fjernvarmevirksomheter som leverer kjøling til bygg økt betydelig, og det har vært stigende interesse for tallene bak denne utviklingen. Derfor er tidsseriene for forbruk av fjernkjøling (fra og med 2003), samt salgsinntekter og gjennomsnittspris av fjernkjøling (fra og med 2012) inkludert i publiseringen av fjernvarmestatistikken. Se statistikkbanken for de mest oppdaterte tallene.

Figur 3. Forbruk av fjernkjøling

GWh
2003 46
2004 53
2005 63
2006 73
2007 84
2008 99
2009 115
2010 120
2011 136
2012 133
2013 156
2014 169
2015 169
2016 182
2017 173

Høyere pris for fjernvarme og fjernkjøling

Gjennomsnittsprisen for fjernvarme steg fra 63,5 øre/kWh i 2016 til 66,7 øre/kWh i 2017. Det er en økning på 5 prosent og kan sees i sammenheng med høyere elektrisitetspriser i samme periode. Fjernvarmeprisen påvirkes av elektrisitetsprisen fordi fjernvarme er et substitutt til elektrisitet. Det er også bestemt i energiloven at fjernvarmeprisen for kunder med tilknytningsplikt til fjernvarmenett ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming.

For husholdninger og tjenesteytende næringer var gjennomsnittsprisen i 2017 henholdsvis 68,9 og 73,8 øre/kWh, mens den var lavere for industrien, med 38,7 øre/kWh. Prisen for fjernkjøling var i gjennomsnitt 98,3 øre/kWh i 2017. Det var 4 prosent høyere enn året før.

Økt salg av fjernvarme og høyere fjernvarmepris ga økte salgsinntekter fra fjernvarme på 10 prosent i 2017 sammenlignet med året før. Inntektene fra salg av fjernvarme utgjorde 3,65 milliarder kroner. Salgsinntektene fra fjernkjøling gikk i 2017 ned med 1 prosent til 170 millioner kroner.

Kontakt