Anslaget for oljeinvesteringene i 2021 justeres videre opp

Publisert:

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 173,6 milliarder kroner for 2021. Dette er 4,4 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Investeringsanslaget for 2021 indikerer likevel et fall på 6,4 prosent fra året før viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. De utførte investeringene i 2020 endte på 179,3 milliarder kroner. I løpende verdi er dette 1,0 prosent mer enn de utførte investeringene i 2019. Investeringene i 2020 endte 1,8 prosent lavere enn anslått i forrige undersøkelse i november.

Figur 1. Utførte investeringer i utvinning og rørtransport

Utvinning og rørtransport
2010 131839
2011 153241
2012 179321
2013 218659
2014 224402
2015 201191
2016 164492
2017 148809
2018 151831
2019 177544
2020 179308

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Førstegangsanslag varsler fall i investeringene i 2022

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i førstegangsanslaget for 2022 oppgitt til 138,5 milliarder kroner. Dette er 8,9 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021, gitt i 1. kvartal 2020.

Det er spesielt anslagene for feltutbygging som bidrar til nedgangen for 2022. Anslaget for denne kategorien er hele 14 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021. Nedgangen har sammenheng med at flere utbygginger ferdigstilles i 2021 eller tidlig i 2022. På andre utbygginger fases investeringene ned i 2022 sammenlignet med i år.

Utbyggingsprosjekter kommer med i undersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. Det er ventet at det blir levert PUD på noen prosjekter i år. Blant disse er Kristin Sør, Frosk, Kobra øst/Gekko og Tommeliten Alpha. Videre ventes det også at det leveres PUD på svært mange prosjekter til neste år. Dette kan ha sammenheng med at det i Stortingets skattetiltakspakke som ble vedtatt i juni i fjor gis gunstig beskatning for alle utbyggingsinvesteringer som det leveres PUD på før 1. januar 2023. Investeringer på prosjekter pleier å være beskjedne det første utbyggingsåret. Når de aller fleste av disse prosjektene i tillegg planlegger oppstart sent til neste år vil disse ha relativt sett lave utførte investeringer i 2022.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2018 2019 2020 2021 2022
Feb t-1 121502 145403 158463 151990 138516
Mai t-1 143970 155508 172380 145575
Aug t-1 141748 165100 174817 148614
Nov t-1 144333 175251 182639 166270
Feb t 160010 172711 185427 173584
Mai t 156454 183738 180296
Aug t 156313 181733 184572
Nov t 155457 182929 182511
Feb t+1 151831 177544 179308

Oppjustert anslag for 2021

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 blir nå oppgitt til 173,6 milliarder kroner. Dette er 4,4 prosent høyere enn i forrige måling. Det er spesielt økte anslag til felt i drift som bidrar til oppjusteringen. Økningen for denne kategorien kommer delvis som følge av forskyvninger av investeringer fra 2020 til 2021 på enkelte prosjekter. I tillegg er en del investeringer som tidligere var planlagt utført i 2022 nå blitt fremskyndet til 2021. De midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet gjør det skattemessig spesielt gunstig for rettighetshaverne på norsk sokkel å gjennomføre investeringer i årene 2020 og 2021. De fremskyndede investeringsplaner fra 2022 til 2021 kan ha sammenheng med dette.

Selv om anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass har økt er det oppgitte akkumulerte beløpet for 2021 fortsatt 6,4 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020. I forrige undersøkelse var den indikerte nedgangen i 2021 på 9 prosent.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2021/2020. Investeringsanslag registrert 1. kvartal samme år¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport 0.1
Nedstengning og fjerning -0.3
Landvirksomhet 0.6
Felt i drift 2.0
Feltutbygging -8.7
Leting og konseptstudier -0.2
Utvinning og rørtransport -6.4

Som figur 3 viser er det er hovedsakelig anslagene for kategorien feltutbygging som står bak nedgangen som indikeres fra 2020 til 2021, mens kategoriene felt i drift og landvirksomhet går i positiv retning og bidrar til å dempe den oppgitte nedgangen.

Liten investeringsvekst i 2020

Investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, utgjorde 179,3 milliarder kroner i 2020. Dette er 1 prosent mer enn i 2019. Det var økte investeringer innen kategoriene felt i drift og nedstengning og fjerning som bidro til vekst i fjor, mens lavere investeringer innen leting og feltutbygging bidro til å dempe veksten.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2020/2019. Utførte investeringer registrert 1. kvartal året etter¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.1
Nedstengning og fjerning 1.7
Landvirksomhet -0.1
Felt i drift 3.7
Feltutbygging -0.7
Leting og konseptstudier -3.6
Utvinning og rørtransport 1.0

I denne undersøkelsen måles investeringene kun i løpende kroner. Skal man måle utviklingen i realinvesteringene må man også ta hensyn til utviklingen i investeringsprisene i utvinningsnæringen. Ifølge foreløpige tall fra Nasjonalregnskapet økte investeringsprisene i næringen med 6,1 prosent fra 2019 til 2020. Selv om denne investeringsundersøkelsen viser en liten investeringsvekst i løpende verdi har likevel den reelle investeringsaktiviteten falt klart fra 2019 til 2020.

Fra tidlig i mars 2020 ble oljeselskapene påvirket av koronapandemien direkte gjennom norske smitteverntiltak og indirekte gjennom at globale koronatiltak førte til et kraftig fall i oljeprisen. Smitteverntiltak og smitteutbrudd på enkelte rigger og plattformer rammet investeringene og en del planlagt aktivitet ble utsatt våren 2020. Dette bidro til et sesongjustert fall i investeringene på 8,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal.  Fallet i oljeprisen førte til at mange oljeselskaper på norsk sokkel varslet betydelige investeringskutt. Det var for å demme opp for dette Stortinget vedtok skattetiltakspakken som blant annet innebar en umiddelbar fradragsføring av investeringer i særskattegrunnlaget og en hevet friinntekt på 24 prosent for alle investeringer utført i 2020 og 2021. Investeringsanslaget gitt i undersøkelsen i februar i fjor, altså rett før pandemien, var kun 3 prosent høyere enn det investeringene endte på i 2020. Noe av denne nedgangen kan tilskrives smitteverntiltak. Det kan hevdes at oljeselskapene har opprettholdt om lag det investeringsnivået de budsjetterte med før pandemien inntraff.

Høyere investeringsaktivitet i 4. kvartal

Investeringene i 4. kvartal endte på 46,8 milliarder kroner. Dette er 6,4 prosent mindre enn hva som ble anslått i 4. kvartal, men er 8,1 prosent mer enn de påløpte investeringene i 3. kvartal, ujustert. Den sesongjusterte økningen fra 3. til 4. kvartal er noe mindre, 4,1 prosent, siden investeringene sesongmessig pleier å ligge noe høyere i 4. kvartal enn i 3. kvartal. Oppgangen fra 3. til 4. kvartal kom hovedsakelig innenfor felt i drift og feltutbygging, mens det var lavere aktivitet innenfor leting i 4. enn i 3. kvartal.