140867_not-searchable
/befolkning/statistikker/samisk/hvert-2-aar
140867
Stabilt folketall i samisk bosettingsområde de siste årene
statistikk
2014-02-06T10:00:00.000Z
Befolkning
no
samisk, Samiske forhold, sametingsvalget, befolkning, utdanning, sysselsetting, inntekt, reindrift, jordbruk, fiske, fangst.Folketall, Befolkning
false

Samiske forhold2011-2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt folketall i samisk bosettingsområde de siste årene

For første gang siden 1990 har det i løpet av 2012 vært en liten økning i folketallet i de samiske områdene nord for Saltfjellet. Det er stadig et jevnt antall elever som har samisk som førstespråk. Etter flere år med nedgang har antall elever som har samisk som andrespråk, holdt seg stabilt.

Folkemengde per 1. januar, Norge nord for Saltfjellet
2013Endring i prosent
2012 - 20131990 - 2013
Norge nord for Saltfjellet i alt396 5320,94,2
STN-området i alt55 6520,0-14,6
Øvrige områder i alt340 8801,08,1
 
Øst-Finnmark24 7301,0-6,8
Øst-Finnmark, STN3 789-0,1-21,6
Øst-Finnmark, øvrige områder20 9411,2-3,6
Indre Finnmark12 512-0,2-5,7
Indre Finnmark, STN12 512-0,2-5,7
Vest-Finnmark37 2921,48,6
Vest-Finnmark, STN3 843-0,3-34,4
Vest-Finnmark, øvrige områder33 4491,617,5
Nord-Troms18 4800,0-9,5
Nord-Troms, STN18 4800,0-9,5
Nord-Troms, øvrige områder0..
Sør-/Midt-Troms141 9381,312,5
Sør-/Midt-Troms, STN14 2700,2-16,7
Sør-/Midt-Troms, øvrige områder127 6681,417,1
Nordre Nordland161 5800,61,1
Nordre Nordland, STN2 7580,6-24,0
Nordre Nordland, øvrige områder158 8220,61,7

Rapporten Samisk statistikk 2014 inneholder statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i Norge.

Siden det ikke finnes offisiell registrering av samer , baserer SSB seg på statistikk knyttet til geografiske områder nord for Saltfjellet, det såkalte STN-området .

Per 2013 omfatter STN-området 21 hele kommuner og 10 delkommuneområder. Av disse 31 kommunene ligger 13 i Finnmark, 14 i Troms og 4 i den nordlige delen av Nordland. STN-området utgjør nesten 60 prosent av arealet i Norge nord for Saltfjellet og har 14 prosent av befolkningen der. Av de som bor i tettbygde strøk nord for Saltfjellet, bor 7 prosent i STN-området og 93 prosent i øvrige områder. Det er altså utkanten i Norge nord for Saltfjellet som er definert som samisk bosettingsområde. Alle byene og større tettsteder ligger utenfor STN-området.

Stabilt folketall de siste årene

Per 1. januar 2013 var 55 700 personer bosatt i STN-området. Folketallet har gått ned hvert år fra 1990 til 2012. Fra 1990 til 2013 gikk folketallet ned med 15 prosent. Fra 2000 til 2010 flyttet det flere ut av STN-området enn inn. Da det er mest unge voksne som flytter, har området med tiden fått en eldre befolkning enn landet ellers, med en større andel på 55 år og eldre enn i resten av landet. Også andelen av befolkning i aldersgruppen 25-39 år i STN-området er betraktelig mindre enn i hele landet, både for kvinner og menn. Dette medfører også en mindre andel av barn i aldersgruppa 0-9 år i STN-området enn i hele landet.

Nå kan det likevel se ut som om nedgangen i folketallet har stoppet, i hvert fall midlertidig. I 2011 og 2012 var det flere som flyttet inn i enn ut av STN-området. I 2012 var det for første gang en liten økning i folketallet. I perioden 2011-2013 har folketallet vært stabilt og ligget noe over 55 600.

Fruktbarheten blant kvinnene i STN-området var høyere enn i landet for øvrig fram til og med 2002, men har etter den tid vært noe lavere, med unntak av årene 2005 og 2006.

Forventet levealder er noe lavere for begge kjønn i de samiske bosettingsområdene enn i landet som helhet. En jente født i STN-området i 2013 kan forvente å bli 82,4 år og en gutt 77,1 år. Tilsvarende tall for Norge som helhet er henholdsvis 83,4 år og 79,4 år. Forventet levealder i øvrige områder nord for Saltfjellet er for menn noe lavere enn hele landet, for kvinner er levealderen noe høyere.

Hver fjerde kvinne har høyere utdanning

I STN-området har 81 prosent utdanning tilsvarende grunnskole eller videregående nivå som sin høyeste utdanning. For hele landet er tilsvarende andel 70 prosent. Om lag én av fire kvinner i STN-området har høyere utdanning, blant menn i STN-området er det om lag én av sju med høyere utdanning. Utdanningsnivået i STN-området er lavere enn for øvrige områder nord for Saltfjellet og i landet for øvrig.

Over 2 100 grunnskoleelver med samisk i fagkretsen

Per 1. oktober 2012 var det 2 126 elever i grunnskolen i hele landet med samisk i fagkretsen. 930 elever hadde samisk som førstespråk. Tallet på elever med samisk som førstespråk i grunnskolen holder seg stabilt, mens antall elever med samisk som andrespråk er kraftig redusert siden 2005. Nedgangen har vært på hele 42 prosent siden da. De siste par årene har det derimot vært ganske stabilt.

To tredjedeler sysselsatt

65 prosent av befolkningen i STN-området i alderen 15-74 år var sysselsatt per 4. kvartal 2012. Tallet er noe lavere enn for resten av området nord for Saltfjellet. I landet som helhet var 69 prosent av befolkningen i denne aldersgruppa sysselsatt. I STN-området er andelen menn i næringene jordbruk, skogbruk og fiske betraktelig høyere enn i de øvrige områder og i landet som helhet. Ellers er det forholdsvis mange menn i STN-området som arbeider innenfor varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet samt bygge- og anleggsvirksomhet, mens helse- og sosialtjenester er den viktigste næringen for kvinnene, ikke ulikt mønsteret i landet for øvrig.

Slik lages den samiske statistikkenÅpne og lesLukk

Siden det mangler en samlet registrering av samebefolkningen, er det vanskelig å lage statistikk om samene som gruppe. Det meste av SSBs samiske statistikk er derfor geografisk basert. Som utgangspunkt benyttes det geografiske virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling (STN). Hele STN-området ligger nord for Saltfjellet. Den samiske befolkningen sør for Saltfjellet er derfor ikke med i den geografisk baserte statistikken. Et resultat av å ha den geografiske inndelingen som statistikkgrunnlag er at statistikken inkluderer personer innenfor STN-området som ikke anser seg som samer, mens samer utenfor STN-området ikke er med.