Rapporter 2014/01

Samisk statistikk 2014

Innhold

Rapporten inneholder statistikk med relevans for samiske samfunnsforhold i Norge. Den er en videreutvikling av publikasjoner som er offentliggjort hvert annet år siden 2006.

Statistikken rapporten presenterer, har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på det som er definert som samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet, kalt STN-området. Rapporten inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens størrelse og sammensetning, utdanningsforhold, bruk av samisk språk i barnehage og skole, inntekt og personlig økonomi, arbeidsliv, reindrift, jordbruk samt fiske og fangst.

Publikasjonen bygger dels på allerede innsamlet og offentliggjort statistikk i Statistisk sentralbyrå og dels på materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner.

Rapporten er finansiert av Sametinget og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Kontakt