Rapporter 2018/05

Samisk statistikk 2018

Publikasjonen gir en samlet og oppdatert framstilling av offisiell samisk statistikk. Den dekker de fleste relevante områder.

Statistikken har i hovedsak en geografisk tilnærming, med vekt på samiske bosettingsområder nord for Saltfjellet. Grunnen til dette er at det ikke finnes noe datagrunnlag for å lage individbasert statistikk om personer med samisk-etnisk tilhørighet, fordi det ikke registreres informasjon om etnisk tilhørighet for personer bosatt i Norge. I tillegg inngår noe landsomfattende samisk statistikk.

Publikasjonen bygger dels på allerede innsamlet og offentliggjort statistikk i Statistisk sentralbyrå, og dels på materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner.

Publikasjonen inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens størrelse og sammensetning, utdanningsforhold, bruk av samisk språk i barnehage og skole, inntekt og personlig økonomi, arbeidsliv, reindrift, jordbruk og fiske og fangst.

Om publikasjonen

Tittel

Samisk statistikk 2018

Ansvarlig

Anders Sønstebø

Serie og -nummer

Rapporter 2018/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

I samarbeid med

Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Emne

Folketall

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9675-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9674-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

149

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt