249005_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvhold/aar
249005
Økt aksept for tverrkulturelle ekteskap
statistikk
2015-12-11T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvhold, Holdninger til innvandrere og innvandring, flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Færre enn tidligere synes det ville være ubehagelig om en sønn eller datter skulle ønske å gifte seg med en innvandrer. Mens 25 og 23 prosent hadde motforestillinger mot dette i henholdsvis 2013 og 2014, var bare 17 prosent av samme oppfatning i 2015. I 2002 var andelen 40 prosent.

Holdninger til innvandrere og innvandring2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt aksept for tverrkulturelle ekteskap

Færre enn tidligere synes det ville være ubehagelig om en sønn eller datter skulle ønske å gifte seg med en innvandrer. Mens 25 og 23 prosent hadde motforestillinger mot dette i henholdsvis 2013 og 2014, var bare 17 prosent av samme oppfatning i 2015. I 2002 var andelen 40 prosent.

Holdninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. Prosent
200620142015
Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv
Helt enig263230
Nokså enig464542
Nokså uenig1297
Helt uenig533
Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge
Helt enig313636
Nokså enig373335
Nokså uenig13138
Helt uenig756
Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet
Helt enig1497
Nokså enig271919
Nokså uenig283130
Helt uenig182927
Holdning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Bør den bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
Lettere71815
Som i dag465050
Vanskeligere452829
Figur 1. Andel som synes det ville være ubehagelig å få en innvandrer som henholdsvis hjemmehjelp, nabo eller svigersønn/-datter

Det framgår av den årlige undersøkelsen av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring som Statistisk sentralbyrå gjennomførte i tiden 6. juli til 15. august i år.

Det er imidlertid bare 7 prosent som svarer at det ville være ubehagelig dersom en selv eller noen i nærmeste familie skulle få en innvandrer som hjemmehjelp, og 4 prosent som sier de ville mislike å få en innvandrer som nabo. Dette er uendret fra tidligere år.

Les rapporten Holdninger til innvandrere og innvandring 2015 her.

Uendret holdning til mottak av flyktninger

På spørsmål om mottak av flyktninger og asylsøkere sier 15 prosent at det bør bli lettere å få opphold enn i dag, 50 prosent at adgangen til å få opphold bør «være som i dag», mens 29 prosent mener det bør bli vanskeligere å få opphold. Dette er omtrent som i 2014 da andelen som mente det burde bli lettere å få opphold, gikk opp fra 7 til 18 prosent. Årets undersøkelse ble gjennomført i juli og halve august da antallet asylsøkere var betydelig lavere enn senere på høsten.

Stabilitet også i andre holdninger

På andre spørsmål om innvandrere og deres plass i samfunnet er det i 2015 heller ingen andre sikre endringer fra i fjor. 73 prosent er helt eller nokså enige i at «innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv» (mot 11 prosent uenige), 72 prosent er enige i at «innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge» (mot 14 prosent uenige), 52 prosent er uenige i at «innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene» (mot 25 prosent enige) og 57 prosent er uenige i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet» (mot 26 prosent enige). 87 prosent er likeledes enige i at «alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til å arbeide som nordmenn» (8 prosent uenige). Omslaget i økonomien i kjølvannet av de fallende oljeprisene har øyensynlig ikke ført til endrete holdninger på noen av disse områdene.

Flere sier de har kontakt med innvandrere

Det er en økning på 8 prosentpoeng i andelen som sier de har kontakt med innvandrere. Andelen er nå tilbake igjen på 78 prosent, slik den også var i 2013 etter et avvikende fall i fjorårets undersøkelse. Mest vanlig er kontakt på jobben og blant venner og kjente. De som har kontakt med innvandrere, oppgir dessuten at kontakten forekommer noe hyppigere enn tidligere. Andelen med daglig eller ukentlig kontakt er 87 prosent, 6 prosentpoeng høyere enn i 2014.

Forskjeller i befolkningens holdninger

Kvinner er som oftest noe mer liberale eller positive til innvandrere og innvandring enn menn. De eldste (67–79 år) er mer skeptiske enn andre aldersgrupper, mens det varierer etter tema om det er de yngste (16–24 år) eller de litt eldre (25–44 år) som er mest «innvandrervennlige». Mer innvandrervennlige er også høyt utdannede personer, de som selv har kontakt med innvandrere og bosatte i de mest tettbygde strøk (over 100 000 innbyggere). Personer som selv har innvandrerbakgrunn, fortrinnsvis fra Europa eller Nord-Amerika, tenderer også til å være mer positive til innvandrere og innvandring. De utgjør for øvrig bare 6 prosent av utvalget.

Formålet med undersøkelsenÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring gjennomføres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe.