131937_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar
131937
25 500 nye arbeidsinnvandrere i 2012
statistikk
2013-09-03T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvgrunn, Innvandrere etter innvandringsgrunn, innvandringsgrunn (for eksempel arbeid, flukt, familiegjenforening), flyktninger, innvandrerbakgrunn, ikke-nordiske statsborgere, landbakgrunn, innvandringsår, primærflyktninger, overføringsflyktninger, kvoteflyktninger, asyltilfeller, asylanter, familiegjenforening, ekteskapsetableringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere etter innvandringsgrunn1. januar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

25 500 nye arbeidsinnvandrere i 2012

Innvandringen til Norge var i 2012 rekordhøy. I alt innvandret 56 600 personer med ikke-nordisk statsborgerskap for første gang. 45 prosent av disse kom på grunn av arbeid. Det er litt færre enn året før, men arbeid var fortsatt den vanligste innvandringsgrunnen.

Innvandrere etter innvandringsgrunn
2012Endring i prosentInnvandring i alt siden 1990
2011 - 20122002 - 2012
Rettet 15. oktober 2013.
I alt56 5924,2149,6581 549
Arbeid25 528-4,4843,4183 462
Familie18 08611,640,9214 369
Flukt7 09435,957,9116 672
Utdanning5 426-6,64114,860 794
Andre45822,5316,43 339

I tillegg til de om lag 45 prosentene som innvandret på grunn av arbeid i 2012, kom en tredjedel på grunn av familie, mens henholdsvis 13 og 10 prosent kom på grunn av flukt og utdanning.

Redusert arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandringen sank omtrent 4 prosentpoeng fra 2011 til 2012, men den var fortsatt en av de høyeste noensinne. 25 500 personer registrerte seg som arbeidsinnvandrere i 2012.

To tredeler av arbeidsinnvandrerne i 2012 kom fra de nye EU-landene. Av disse igjen kom nesten halvparten fra Polen.

Rekordhøy familieinnvandring

Familieinnvandrere var også en stor gruppe i 2012. De utgjorde 32 prosent av de ikke-nordiske innvandrerne dette året. Det er en økning i forhold til 2011. I alt 18 100 personer registrerte seg som familieinnvandrere i 2012, og halvparten av disse hadde statsborgerskap fra Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand. En av tre hadde statsborgerskap fra de nye EU-landene.

Flere kom på grunn av flukt

Sammenlignet med 2011 var det i fjor 1 900 flere som kom til Norge av fluktgrunner. De 7 100 personene som i løpet av 2012 ble registrert med flukt som innvandringsgrunn utgjorde likevel kun 13 prosent av alle de ikke-nordiske innvandrerne. De to største gruppene var innvandrere fra Somalia og Eritrea, med henholdsvis 2 200 og 1 500 personer.

Litt færre på grunn av utdanning

5 400 ikke-nordiske innvandrere kom til Norge i 2012 gjennom kulturutveksling eller for å studere. Dette er en liten nedgang sammenlignet med året før.

Den største gruppen var filippinere, med 1 340 personer. Deretter følger kinesere og spanjoler med henholdsvis 340 og 260 personer. At det er så mange fra Filippinene har sammenheng med at kulturutveksling/ au-pair-tillatelse også blir regnet som en type utdanningstillatelse.

Tre av fire fortsatt bosatt

I perioden 1990-2012 har 581 500 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge. Per 1. januar 2013 var 76 prosent av disse fortsatt bosatt i Norge. Utflyttingsmønsteret varierer sterkt med innvandringsgrunn. Det er blant personer som har kommet på grunn av flukt vi finner den høyeste andelen som fortsatt var bosatt i Norge ved utgangen av 2012, med 84 prosent som et gjennomsnitt for hele perioden.

Tilsvarende andel blant dem som kom på utdanningstillatelse, var kun 43 prosent. En utdanningstillatelse gir i utgangspunktet ikke mulighet til å få permanent oppholdstillatelse. Det er meningen at studentene skal reise hjem etter studieoppholdet.

Det har vært knyttet stor interesse til hvordan bosettingsmønstret til de nye arbeidsinnvandrerne vil bli. Blant dem som kom for å arbeide i 2005, er fortsatt 65 prosent registrert bosatt. Blant dem som innvandret i 2010 og 2011, stiger andelen til henholdsvis 92 og 98 prosent.