Flere flyktninger blir gjenforent med familie

Publisert:

Antall flyktninger til Norge i 2017 ble halvert fra året før, men det var 15 prosent flere familiegjenforeninger med flyktninger.

Det var 12 000 familiegjenforeninger i 2017 – 35 prosent av dem var med flyktninger, viser tabell 2.

I perioden 1999 til 2014 var antall familiegjenforeninger med flyktninger stabilt, med unntak av avviksåret 2002, slik tabell 2 viser. Fra 2015 til 2017 har gjenforeningen med flyktninger vokst. Veksten fra 2016 til 2017 har bidratt til at antall familiegjenforeninger totalt sett (også med andre enn flyktninger) er omtrent på samme nivå som foregående år og det laveste siden 2011.

Det er ikke uventet at familiegjenforeningen med flyktninger øker, siden det på slutten av 2015 og i 2016 kom mange flere flyktninger enn tidligere. I løpet av 2016 ble det registrert om lag 15 200 nye flyktninger i Norge. Mange av disse har søkt om familiegjenforening i løpet av sitt første år i Norge.

Figur 1 viser at familieinnvandring har utgjort den største andelen av innvandringen de siste to årene, slik det pleide å være før 2006. Det var henholdsvis 17 000 og 16 000 familieinnvandrere i 2016 og 2017. Arbeidsinnvandringen er den nest største innvandringsgrunnen med 13 800 i 2017, men dette er bare halvparten av toppåret 2011 da 26 700 kom som arbeidsinnvandrere.

Familiegjenforeninger vanligst

Familiegjenforening utgjør den største andelen av familieinnvandringen. I 2017 var det om lag 12 000 familiegjenforeninger, det samme nivået som året før, mens familieetableringer utgjorde 4 100.

Den årlige familiegjenforeningen påvirkes blant annet av antallet familieetableringer, arbeidsinnvandrere og flyktninger som kom de foregående årene. Siden slutten av 1990-tallet og frem til 2008 var det en økning i det årlige antallet som kom for å gjenforenes med familie. Etter 2008 har antallet familiegjenforeninger variert noe fra år til år, men har vært stabilt høyere enn i årene før.

Blant alle de 300 000 som kom til Norge gjennom familieinnvandring i perioden 1990–2017, kom 2 av 3 for å gjenforenes med nær familie som allerede var bosatt i Norge – altså familiegjenforening. De resterende kom for å stifte ny familie med én i Norge – altså familieetablering. 

1 Topp år i 2002 skyldes at UDI fikk mulighet til å ta unna en lang kø av familie-saker.

Figur 1. Ikke-nordiske innvandringer etter innvandringsgrunn. 1990-2017

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arbeid 1030 1050 1152 1140 1215 1427 1487 1859 2508 2078 1997 2376 2706 2379 4063 6433 11778 21377 23249 17926 23754 26729 25542 23543 21412 18092 14583 13839
Flukt 4277 4509 4997 9613 4596 3085 1988 2138 3137 10638 7144 4270 4494 5512 5084 3936 3160 5275 4464 6459 6411 5359 7188 7377 7027 9280 15230 7808
Utdanning 975 1058 1139 1210 1225 1296 1485 1574 1834 1954 2131 2239 2526 2605 2758 3034 3237 3875 4057 4238 5274 5817 5430 5854 5027 4962 4156 4052
Familie¹ Herav: 4568 4391 4896 4768 4242 4335 4622 5872 6782 7482 7610 8388 12851 9226 9248 10458 11347 13769 16926 15297 15012 16272 18132 17447 16364 16722 16732 15974
Familiegjenforeninger 2931 2689 2870 2848 2129 2143 2428 3126 3625 4154 4230 4489 7937 4784 4409 5725 6844 9389 12096 11166 11424 11714 13431 13249 12472 12761 11932 11924
Familieetableringer 1637 1702 2026 1920 2113 2192 2194 2746 3157 3328 3380 3899 4914 4442 4839 4733 4503 4380 4830 4131 3589 4558 4701 4198 3892 3961 4800 4050

Hvorfor kommer innvandrere til Norge?

Det er mange grunner til at personer innvandrer til Norge. For nordiske statsborgere finnes det ikke noe statistikk over innvandringsgrunn fordi de kan flytte fritt mellom de nordiske landene. Ikke-nordiske innvandrere blir delt inn i 4 hovedkategorier for innvandringsgrunn: Arbeid, familie, flukt og utdanning. Informasjon om type tillatelse er hentet fra UDI. Familie har samlet sett vært den viktigste innvandringsgrunnen siden 1990. Av 831 166 innvandringer av ikke-nordiske statsborgere etter 1990, har 36 prosent vært til familie i Norge. Til sammenlikning har 33 prosent kommet på grunn av arbeid og 20 prosent på grunn av flukt. 10 prosent har kommet på grunn av utdanning (SSB 2018, 20. juni).

Hvem får opphold som familieinnvandrer?

For å få innvilget opphold som familieinnvandrer må familiemedlemmet som bor i Norge kunne dokumentere å ha tilstrekkelig inntekt. Det gjøres unntak for krav til fremtidig inntekt dersom familiemedlemmet i Norge har flyktningstatus og nylig har fått oppholdstillatelse, og søker innen ett år etter at denne oppholdstillatelsen ble gitt (jf. Utlendingsforskriften §10-8) frem til 31.07.2017. Fra og med 01.08.2017 er regelen innskjerpet til at referansepersonen må søke innen 6 måneder etter at oppholdstillatelsen ble gitt.

Familiemedlemmer av EØS-borgere trenger ikke å søke om oppholdstillatelse, de er underlagt registreringsordningen for EØS-borgere. Derfor er det vanskelig å skille familieinnvandrere fra andre innvandrere, viser rapporten Innvandringsgrunn 1990–2011. Informasjon om vigselsdato og dato for første bosetting til referansepersonen blir brukt for å finne deres innvandringsgrunn i statistikken. Alle EØS-borgere under 16 år får familie som innvandringsgrunn.

Flest familieinnvandrere fra Syria

I 2017 kom det 2 200 familieinnvandrere fra Syria, og det er flere enn antallet som kom fra store innvandringsland som Polen og Thailand. Disse er det andre og tredje største landet med henholdsvis 1 107 og 948 familieinnvandrere i fjor.

De fleste syriske familieinnvandrerne har kommet i løpet av de siste par årene. Av de totalt 5 200 som har innvandret til Norge på grunn av familie siden 1990, har 3 700 av dem kommet i løpet av 2016 og 2017. De aller fleste, 99 prosent, kom for å gjenforenes med familie. Økningen de siste par årene har sammenheng med det høye antallet flyktninger fra Syria som har fått opphold i Norge.

Fortsatt flest fra Polen, Thailand og Somalia

Sammenlagt har det i hele perioden 1990–2017 kommet flest familieinnvandrere fra Polen, Thailand og Somalia. Familieinnvandringen i 2017 rokker ikke ved dette bildet. Figur 2 viser at disse tre landene skiller seg fra hverandre med tanke på om de har kommet for å gjenforenes med eller etablere familie.

De aller fleste fra Polen har kommet for å gjenforenes med nær familie som har kommet til Norge som arbeidsinnvandrere etter 2004. Familieinnvandringen fra Polen har derfor fulgt arbeidsinnvandringen med et etterslep. Arbeidsinnvandringen hadde en topp i 2007, mens familieinnvandringen hadde en topp i 2008 (Dzamarija, Sandnes 2016). Dette året var det 3 600 familiegjenforeninger med polske innvandrere og vel 100 familieetableringer. I 2017 var det under 1 000 gjenforeninger og om lag det samme antallet etableringer som i 2008.

Før 2004 kom det flest polske familieetablerere for å stifte ny familie i Norge, og de fleste etablerte seg med menn uten innvandrerbakgrunn.

Familieinnvandringen fra Thailand har vært og er dominert av kvinner som har stiftet ny familie med menn uten innvandrerbakgrunn i Norge. Mange har også barn fra Thailand som har kommet til Norge som familiegjenforente med moren. Fra 1994 til 2005 var thailenderne den største gruppen familieinnvandrere.

Familieinnvandringen fra Somalia har sunket mye de siste årene og var på mindre enn 400 i 2017. Fra Somalia har de fleste kommet for å gjenforenes med nær familie som har flyktet fra krig og uroligheter i hjemlandet. Det har kommet flyktninger fra Somalia fra slutten av 1980-tallet og fram til i dag, og familiegjenforeningen følger flyktninginnvandringen fra landet. Det er også noen som kommer fra Somalia for å etablere ny familie. Disse stifter oftest familie med flyktninger, men dette antallet har sunket betraktelig de siste årene. I 2017 var det bare 24 personer som kom for å etablere familie med en fra Somalia.

Ellers kan man merke seg at for familieinnvandrere fra Pakistan er det mer vanlig å komme gjennom familieetablering enn gjennom gjenforening. Familiegjenforening skjer innen familier som allerede eksisterte i opprinnelseslandet. Det typiske er at mannen reiser i forveien som flyktning eller arbeidsinnvandrer, men fra Pakistan kommer det svært få slike innvandrere etter at det ble tilnærmet stopp i arbeidsinnvandringen i 1975 og antall flyktninger har vært begrenset. Det mest vanlige for familieinnvandrere fra Pakistan er å komme til Norge for å inngå ekteskap med landsmenn som allerede bor i Norge.

Figur 2. Familieinnvandring etter første statsborgerskap, familiennvandringstype og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2017

Familiegjenforening Familieetablering med innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn Familieetablering med øvrig befolkning Familieinnvandring i alt
Tyskland 8923 318 797 10045
USA 5985 394 3654 10064
Russland 5511 859 4134 10513
Pakistan 4179 6390 210 10784
Filippinene 5325 961 5468 11772
Litauen 10757 704 341 11805
Somalia 13564 1298 12 14877
Thailand 6562 609 11801 18986
Polen 28215 2373 1587 32183

Halvparten etablerer seg med en innvandrer

Antall familieetableringer økte mye utover 1990-tallet. I 1990 var det 1 600 familieetableringer, men etter 2002 har antallet stort sett holdt seg mellom 4 og 5 000 i året, slik figur 3 viser. I hele perioden mellom 1990 og 2017 sett under ett har det kommet flest for å stifte familie med personer uten innvandrerbakgrunn. Fra og med 2009 har det vært litt flere etableringer med innvandrere enn med personer uten innvandrerbakgrunn. Det har vært få familieetableringer med norskfødte med innvandrerforeldre, bare 3 800 i hele perioden fra 1990.

Figur 3. Familieetablering etter referansepersonens innvandrerbakgrunn. 1990-2017

Familieetablering i alt Innvandrer Norskfødt med innvandrerforeldre Øvrig befolkning
1990 1637 594 2 1041
1991 1702 600 4 1098
1992 2026 764 10 1252
1993 1920 717 15 1188
1994 2113 910 22 1181
1995 2192 987 34 1171
1996 2194 970 52 1172
1997 2746 1193 82 1471
1998 3157 1398 111 1648
1999 3328 1331 128 1869
2000 3380 1142 134 2104
2001 3899 1311 160 2428
2002 4914 1863 175 2875
2003 4442 1444 207 2790
2004 4839 1680 222 2930
2005 4733 1703 226 2792
2006 4503 1648 185 2660
2007 4380 1648 155 2554
2008 4830 1969 196 2647
2009 4131 1955 215 1934
2010 3589 1748 137 1682
2011 4558 2162 159 2215
2012 4701 2223 188 2233
2013 4198 2103 163 1913
2014 3892 2188 174 1524
2015 3961 2039 151 1769
2016 4800 2280 257 2260
2017 4050 2084 224 1740

Færre etableringer med unge i 2017

Én av ti familieetableringer etter 1990 har vært med en person i Norge som er under 24 år. Det var flest familieetableringer med unge i 2002 da over 600 etablerte seg med unge i Norge.

Etter dette har det vært en nedgang, og siden 2013 har det vært under 200 etableringer i året, som vist i figur 4. Vi har sett en nedgang for alle gruppene. Grunner til denne nedgangen kan blant annet være krav om arbeid og tilstrekkelig inntekt fra 2003 eller fire års utdannelse fra 2010 for å få familie til Norge, og nedgangen henger også sammen med en generell økning i ekteskapsalder.

Fra 1. januar 2017 trådte enda en ny lov i kraft. Den setter krav om at begge må ha fylt 24 år for at partneren skal få opphold i Norge for å etablere familie her. I 2017 var det enda færre familieetableringer med personer som er under 24 år, – 139 i 2017 og 177 året før.

For norskfødte med innvandrerforeldre gikk antallet familieetableringer også ned, noe det har gjort siden 2003. Det er de siste årene blitt stadig flere barn av innvandrere som er kommet i alderen 18–23 år. Andelen familieetableringer med norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 18–23 år i forhold til antall ugifte i gruppen har gått ned fra om lag 4 prosent i 1998 til 0,2 prosent i 2017. Familieinnvandring til unge norskfødte med innvandrerforeldre forekommer nesten ikke lenger. En grundigere gjennomgang av familieetableringer med personer under 24 år, se Dzamarija og Sandnes (2016, kapittel 2.16) og Sandnes og Østby (2015, kapittel 4).

Figur 4. Familieetablering med personer under 24 år etter referansepersonens innvandrerbakgrunn. 1900-2017

I alt Innvandrer Norskfødte med innvandrerforeldre Øvrig befolkning
1990 284 155 1 128
1991 278 136 2 140
1992 310 157 7 146
1993 268 144 9 115
1994 291 161 16 114
1995 288 182 30 76
1996 291 159 47 85
1997 395 205 75 115
1998 447 227 97 123
1999 452 227 103 122
2000 437 203 106 128
2001 528 259 111 158
2002 611 363 104 143
2003 532 282 119 130
2004 536 297 103 129
2005 522 313 107 90
2006 457 273 79 95
2007 426 251 79 73
2008 400 255 65 62
2009 401 249 74 59
2010 242 146 37 38
2011 242 148 38 34
2012 274 128 48 42
2013 187 99 40 30
2014 175 113 41 16
2015 155 108 27 18
2016 177 101 46 27
2017 139 93 27 17

Nedgang i innvandring til ektefelle

Familieetablering og gjenforening med ektefelle betegnes som ektefelleinnvandring. I 2017 var det 6 500 ektefelleinnvandringer, en nedgang på 9 prosent fra året før. Dette til tross for at det var noen flere familiegjenforeninger med ektefelle, fra om lag 2 300 til 2 400.

Det var nedgangen i antall familieetableringer som var årsaken til at det totale antallet ektefelleinnvandringer gikk ned. I 2017 var det 4 100 som fikk etablering med ektefelle mot 4 800 året før.

I perioden 1990–2017 var det totalt 143 000 ektefelleinnvandringer hvorav 100 800 var familieetableringer og 42 100 var gjenforeninger. De største landene med ektefelleinnvandringer er Thailand, Polen, Filippinene og Pakistan. Disse fire landene står for om lag en fjerdedel av alle ektefelleinnvandringene i perioden.

Ektefelleinnvandringen er ulik for forskjellige land. Ektefelleinnvandrere fra Thailand er for det meste kvinner som innvandrer til menn uten innvandrerbakgrunn. Ektefelleinnvandrerne fra Somalia innvandrer nesten uten unntak til innvandrere fra sitt eget land.

Figur 5. Ektefelleinnvandring. 1990-2017

Total ektefelleinnvandring Familieetablering med make Familiegjenforening med make
1990 2213 1637 576
1991 2259 1702 557
1992 2584 2026 558
1993 2412 1920 492
1994 2514 2113 401
1995 2610 2192 418
1996 2682 2194 488
1997 3393 2746 647
1998 4017 3157 860
1999 4318 3328 990
2000 4338 3380 958
2001 4982 3899 1083
2002 6970 4914 2056
2003 5683 4442 1241
2004 6032 4839 1193
2005 6302 4733 1569
2006 6600 4503 2097
2007 7594 4380 3214
2008 9138 4830 4308
2009 7792 4131 3661
2010 5379 3589 1790
2011 5988 4558 1430
2012 6492 4701 1791
2013 5777 4198 1579
2014 5454 3892 1562
2015 5893 3961 1932
2016 7056 4800 2256
2017 6433 4050 2383

De fleste familieinnvandrere blir i Norge

Familieetablerere, som har kommet til Norge for å stifte familie, forblir i større grad bosatt i Norge enn familiegjenforente. Blant dem som innvandret mellom 1990 og 2004, var i alt 81 prosent bosatt ved utgangen av 2017 mot 62 prosent av de familiegjenforente. Andelene varierer mellom bosettingsårene, som vist i figur 6.

Jo kortere det er siden innvandringen, jo større er andelen som fortsatt bor i Norge. Dette gjelder uansett innvandringsgrunn. Blant dem som innvandret mellom 2005 og 2010 var 86 prosent av de familieetablerte og 74 prosent av de familiegjenforente bosatt ved utgangen av 2017. Det samme gjaldt for 93 prosent av familieetablererne og 83 prosent av familiegjenforente som innvandret etter 2011. De som etablerer seg med norskfødte med innvandrerforeldre eller personer uten innvandrerbakgrunn, flytter sjeldnere ut enn de som etablerer seg med innvandrere.

Figur 6. Andel bosatt familieinnvandrere etter bosettingsår. 1990-2017

Ikke nordiske innvandrere i alt Familieinnvandrere i alt Familieetablering med innvandrer Familieetablering med norskfødt med innvandrerforeldre Familieetablering til øvrig befolkning Gjenforening
1990 56 65 81 50 73 58
1991 54 61 81 75 71 52
1992 57 64 83 80 73 55
1993 60 63 81 80 74 54
1994 59 65 86 77 74 51
1995 58 67 83 71 74 55
1996 54 64 82 87 73 52
1997 57 66 86 87 77 54
1998 58 68 84 86 78 56
1999 57 72 83 80 80 64
2000 64 73 81 84 80 67
2001 66 73 84 86 81 65
2002 70 77 82 87 81 73
2003 72 78 80 84 83 74
2004 70 77 84 88 85 69
2005 70 78 84 82 86 73
2006 67 77 85 85 85 72
2007 66 77 84 89 88 73
2008 66 78 84 89 88 74
2009 71 77 83 92 88 74
2010 70 79 84 91 89 77
2011 70 79 86 88 90 75
2012 72 79 87 92 91 76
2013 74 80 88 98 92 77
2014 78 81 89 93 94 78
2015 87 89 93 96 97 87
2016 94 94 97 97 98 93
2017 99 99 100 100 100 99

Tabeller

Tabell 1. Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår. 1990-2017

Til tabellen

Tabell 2.  Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2017. Absolutte tall.

Til tabellen

Tabell 3. Familieinnvandringer til innvandrere, etter referansepersonens innvandringsgrunn og familieinnvandrerens kjønn. 1990-2017. Absolutte tall.

Til tabellen

Tabell 4. Polsk landbakgrunn: Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2017. Absolutte tall.

Til tabellen

Tabell 5. Familieetableringer til menn/kvinner uten innvandrerbakgrunn, største grupper. 1990-2017. Absloutte tall

Til tabellen

Tabell 6. Pakistansk landbakgrunn: Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. 1990-2017. Absolutte tall.

Til tabellen

Tabell 7. Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. Kvinner. 1990-2017. Absolutte tall

Til tabellen

Tabell 8. Familieinnvandring etter type og referansepersonens innvandringsbakgrunn. Menn. 1990-2017. Absolutte tall

Til tabellen

Tabell 9.  Familieetablering, etter familieinnvandrerens innvandringsår, referansepersonens innvandringsbakgrunn. Referansepersonen er 18-23 år. 1990-2017. Absolutte tall

Til tabellen

 

 Se flere artikler om Familieinnvandring og ekteskapsmønster 

Faktaside

Kontakt