53569_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar
53569
Høy arbeidsinnvandring [Rettet 7. oktober 2011]
statistikk
2011-08-25T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvgrunn, Innvandrere etter innvandringsgrunn, innvandringsgrunn (for eksempel arbeid, flukt, familiegjenforening), flyktninger, innvandrerbakgrunn, ikke-nordiske statsborgere, landbakgrunn, innvandringsår, primærflyktninger, overføringsflyktninger, kvoteflyktninger, asyltilfeller, asylanter, familiegjenforening, ekteskapsetableringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere etter innvandringsgrunn1. januar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy arbeidsinnvandring [Rettet 7. oktober 2011]

50 000 personer med ikke-nordisk statsborgerskap innvandret til Norge for første gang i løpet av 2010. Innvandring som følge av arbeid, utdanning og familie steg betraktelig fra året før. Antall personer med flukt som innvandringsgrunn var uendret.

Artikkelen som ble publisert 25.08.2011 inneholdt feil i fordelingen etter innvandringsgrunn for innvandrere fra EØS-land. En del av de med arbeid som innvandringsgrunn skal ha familie eller utdanning som innvandringsgrunn. Rettet artikkel, figurer og tabeller ble publiserte 7.10.2011.

Nesten to tredeler av de 50 000 innvandrerne i 2010 kom fra EU-/EØS-landene, USA, Canada, Australia og New Zealand. Arbeidsinnvandringen var, som i de siste fem årene, den vanligste innvandringsgrunnen blant ikke-nordiske statsborgere.

Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår. 1990-2010 (Rettet 7. oktober 2011)

Flest fra Polen

Det var 23 800 personer som innvandret til Norge på grunn av arbeid i fjor, det høyeste antall arbeidsinnvandringer som noen gang er registrert. Det var en økning sammenlignet med året før, men bare litt høyere enn det forrige toppåret som var 2008. De største gruppene var fra Polen (7 600), Litauen (4 800), Latvia (1 600) og Tyskland (1 500).

I løpet av 2010 kom det flest innvandrere fra Polen, med i alt 10 300. 7 600 av disse var som nevnt arbeidsinnvandrere, mens 2 600 oppga familieinnvandring som innvandringsgrunn. Til sammenligning kom det i 2009 rundt 9 700 innvandrere fra Polen, av disse ble 2 200 registrert som familieinnvandrere.

Færre familieinnvandrede til personer med flyktningbakgrunn

Totalt sett var det en økning i antall familieinnvandrere sammenlignet med året før. I alt 14 800 personer registrerte seg som familieinnvandrere i 2010, og 38 prosent av disse hadde statsborgerskap fra de nye EU-landene i Øst-Europa.

Mens regelverket er myknet opp for EØS-borgere er kravene strammet inn for andre grupper med den nye utlendingsloven. Det var færre familieinnvandrede til personer med flyktningbakgrunn i 2010 sammenlignet med året før. I 2010 kom 1 960 personer på det grunnlaget, mens det tilsvarende tallet for 2009 var 2 550.

Familieinnvandrerne kan deles inn i to grupper: de som kommer samtidig med, eller for å gjenforenes med familien sin, og de som kommer til Norge for å gifte seg med en person bosatt i Norge. Av de 14 800 personene som kom i 2010 på grunn av familieinnvandring, var nesten 11 000 i kategorien gjenforening eller medfølging, og 3 200 i kategorien familieetablering. Av de sistnevnte ble litt over halvparten gift med en person med to norskfødte foreldre.

Familieinnvandring. De 10 største gruppene. 1990-2010 (Rettet 7. oktober 2011)

Flukt på uendret nivå og flere på utdanning

Det kom omtrent like mange til Norge av fluktgrunner i 2010 som i 2009. De 6 200 personene som kom på grunn av flukt utgjorde kun 12 prosent av de ikke-nordiske innvandrerne i 2010. De fleste av dem kom fra Eritrea, Somalia og Afghanistan. Innvandrere fra disse tre landene utgjorde 65 prosent av alle med flukt som innvandringsgrunn i 2010.

5 300 av de ikke-nordiske innvandrerne kom til Norge for å studere i 2010. Det var en økning på 1 200 fra 2009, og er det høyeste antallet som noen gang er registrert. I denne gruppen var det forholdsvis mange fra Filippinene, Tyskland, Kina, Russland og USA. At det er så mange fra Filippinene har sammenheng med at aupair-tillatelse også blir regnet som en type utdanningstillatelse.

3 av 4 fortsatt bosatt

I perioden 1990-2010 har 470 600 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge. Av disse var 3 av 4 fortsatt bosatt i Norge ved utgangen av 2010. Høyest andel bosatte var det blant de med flukt og familie som innvandringsgrunn. Over 80 prosent av alle med flukt og familie som hovedinnvandringsgrunn var fremdeles bosatt i Norge ved dette årets begynnelse. Tilsvarende andel for de som kom for å jobbe og de som kom for å studere var henholdsvis 72 og 42 prosent.

Andel bosatte, etter innvandringsgrunn og -år. 1990-2010. Prosent (Rettet 7. oktober 2011)

Statistikken over innvandringsgrunn omfatter alle innvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap som innvandret til Norge for første gang mellom 1990 og 2010. Arbeidstakere på korttidsopphold (under 6 måneder) registreres ikke som bosatte i Norge, og er her ikke medregnet i begrepet arbeidsinnvandring. Utenlandsadopterte er ikke med fordi de ikke regnes som innvandrere. De viktigste enkeltkildene for statistikkdataene er Det sentrale folkeregister (DSF) i Skattedirektoratet og Utlendingsdatabasen (UDB) i Utlendingsdirektoratet. For mer informasjon se ” Om statistikken ”.

Tabeller: