6492_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar
6492
Fortsatt høy arbeidsinnvandring
statistikk
2008-10-02T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvgrunn, Innvandrere etter innvandringsgrunn, innvandringsgrunn (for eksempel arbeid, flukt, familiegjenforening), flyktninger, innvandrerbakgrunn, ikke-nordiske statsborgere, landbakgrunn, innvandringsår, primærflyktninger, overføringsflyktninger, kvoteflyktninger, asyltilfeller, asylanter, familiegjenforening, ekteskapsetableringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere etter innvandringsgrunn1. januar 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt høy arbeidsinnvandring

I løpet av 2007 innvandret 44 300 ikke-nordiske statsborgere til Norge for første gang. Nesten halvparten av dem kom på grunn av arbeid, mens en snau tredel kom på grunn av familie. I overkant av 10 prosent kom på grunn av flukt og litt færre kom for å studere.

Andel bosatte per 1.1.2008 etter innvandringsgrunn og -år. Prosent

Innvandringer etter innvandringsgrunn og innvandringsår. 1990-2007

De fire siste årene har arbeidsinnvandringen økt mye sammenlignet med tidligere år, fra 4 000 i 2004 til 21 400 i 2007. Det meste av denne økningen var innvandring fra nye EU-land fra Øst-Europa. Over 40 prosent av de 43 700 arbeidsinnvandrerne som kom i denne perioden kom fra disse landene.

Familieinnvandrere var også en stor gruppe i 2007. Disse utgjorde 13 700 personer, eller 30 prosent av innvandrerne dette året. 3 900 kom til Norge for å studere, 5 200 personer kom på grunn av flukt og 100 personer kom av andre grunner.

Innvandrere fra Polen var den største innvandringsgruppa i 2007. I alt 13 9001 polakker kom til Norge i fjor. Fra 1990 og frem til i dag har i alt 30 500 polakker innvandret til Norge. 70 prosent kom for å jobbe, mens 25 prosent kom som familieinnvandrere. Innvandrere fra Irak utgjør den nest største gruppen fra 1990 og frem til i dag, med 19 200 innvandrere. 11 600 av dem kom på grunn av flukt og 7 600 kom på familiegjenforening, Ser vi perioden 1990-2007 under ett, var tyskere tredje største gruppen med 17 800 innvandrere, hvor rundt halvparten kom på grunn av arbeid.

3 av 4 fortsatt bosatt

I perioden 1990-2007 har 328 200 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge. Av disse var nesten 3 av 4 bosatt i Norge ved utgangen av 2007. Høyest andel bosatte var det blant de med flukt og familie som innvandringsgrunn. Over 80 prosent av alle med flukt og familie som hovedinnvandringsgrunn var fremdeles bosatt i Norge ved dette årets begynnelse. Tilsvarende andel for de som kom for å studere og de som kom for å jobbe var henholdsvis 39 og 71 prosent.

Familieinnvandring, de 10 største gruppene. 1990-2007

Flest familieinnvandringer fra Thailand og Irak

Familieinnvandring utgjorde den største gruppen av innvandrere i perioden 1990-2007. Familieinnvandringen kan deles inn i de som kommer samtidig med eller gjenforenes med et familiemedlem som har innvandret til Norge, og de som kommer til Norge for å etablere familie. I hele perioden 1990-2007 har 77 000 personer kommet på grunn av gjenforening eller medfølging, mens 58 000 kom gjennom familieetablering. Det er flest familieinnvandringer fra Thailand. Deretter følger Irak, Polen, Somalia og Pakistan.

Noen flere menn enn kvinner

I perioden fra 1990-2007 innvandret litt flere menn enn kvinner til Norge. Det er imidlertid tydelige kjønnsvariasjoner med hensyn til innvandringsgrunn. Blant mennene var litt i overkant av 30 prosent henholdsvis arbeidsinnvandrere og flyktninger, mens de fleste kvinnene, 55 prosent, kom til Norge på grunn av familieinnvandring. Kvinneandelen blant arbeidsinnvandrerne var på 21 prosent.

Det var mange unge blant de som innvandret til Norge i perioden fra 1990-2007. Av alle de 328 000 var 23 prosent under 17 år, mens hele 9 av 10 var under 40 år.

Statistikken over innvandringsgrunn omfatter alle innvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap som innvandret til Norge for første gang mellom 1990 og 2007. Personer som har familieinnvandret til personer med flyktningbakgrunn regnes som familieinnvandrede. Arbeidstakere på korttidsopphold (under 6 måneder) registreres ikke som bosatte i Norge, og er her ikke medregnet i begrepet arbeidsinnvandring. Utenlandsadopterte er ikke med fordi de ikke regnes som innvandrere. De viktigste enkeltkildene for statististikkdataene er Det sentrale folkeregister (DSF) i Skattedirektoratet og Utlendingsdatabasen i (UDB) i Utlendingsdirektoratet. For mer informasjon, se ” om statistikken ”.

1  Tallet ble rettet 10. oktober kl. 0945.

Tabeller: