6462_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvbef/arkiv
6462
En halv million innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
statistikk
2009-04-30T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn, innvandring, immigrasjon, innvandrere, innflytting,Befolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En halv million innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Ved inngangen til 2009 var det 422 600 innvandrere og 85 600 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Det bor innvandrere i alle landets kommuner, og størst andel er det i Oslo. Innvandrerne kommer fra 214 ulike land.

Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre passerte i løpet av 2008 en halv million. Disse to gruppene teller til sammen 508 200 personer, og utgjør 10,6 prosent av befolkningen i Norge. Av disse har 422 600 innvandret fra utlandet, mens 85 600 er født i Norge med innvandrerforeldre. I tillegg bor det 230 000 personer i Norge som har en norskfødt og en utenlandsfødt forelder. Godt over halvparten av disse har en utenlandsfødt forelder fra Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannia eller USA.

Rekordhøy vekst

Tilveksten blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 2008 var høyere enn noen gang tidligere, med 48 600 personer. En fjerdedel av disse har bakgrunn fra Polen.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 11 prosent av alle barn født i Norge i 2008.

I løpet av de siste fem årene har det blitt 35 700 flere innvandrere fra Polen - fra 6 800 bosatte per 1. januar 2004 til 42 500 per 1. januar 2009. Tilveksten var også stor blant innvandrere fra Tyskland, med 9 000 flere i den samme femårsperioden. Bare i løpet av 2008 ble det 3 250 flere innvandrere med tysk bakgrunn.

Polakkene er den desidert største gruppen

Per 1. januar 2009 var det registrert 44 500 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Polen. Hele 95 prosent i denne gruppen har selv innvandret til Norge, og bare 2 000 personer er norskfødte barn av to polske innvandrere. Den nest største gruppen (30 200) er personer med bakgrunn fra Pakistan. Hele 45 prosent av disse har Norge som sitt fødeland. Andre store grupper innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er svensker (28 700), irakere (24 500), somaliere (23 600) og tyskere (20 900).

De 15 største innvandrergruppene i Norge. 1. januar 2009. Absolutte tall

Personer fra Europa dominerer

Ved inngangen til 2009 var innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Europa den største gruppen, med i alt 232 800 personer. Til sammen var det 172 300 innvandrere fra EU-medlemsland.

Tilveksten i 2008 skyldes i hovedsak innvandring fra Europa. Per 1. januar 2009 var det registrert 27 500 flere innvandrere fra Europa enn året før. Det var 3 400 flere fra Afrika og 9 500 flere fra Asia med Tyrkia. 50 prosent (213 000) av alle innvandrere i Norge har bakgrunn fra et europeisk land. Etter Europa er Asia den verdensdelen det har innvandret flest fra; det er i alt 138 000 innvandrere med asiatisk bakgrunn i Norge. Videre følger personer fra Afrika, med 46 000.

Blant norskfødte med innvandrerforeldre dominerer personer med foreldre fra Asia, med 48 500 personer. Til sammenligning var det bare 19 800 norskfødte personer med foreldre fra Europa. Blant de enkelte landgruppene var det flest norskfødte med foreldre fra Pakistan, med 13 500 personer, etterfulgt av personer med foreldre fra Vietnam (6 900) og Somalia (6 400).

Mange unge voksne

Sammenliknet med befolkningen som helhet, er det relativt mange unge voksne blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Ved inngangen til 2009 var 41 prosent av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 20-39 år. Den tilsvarende andelen av hele befolkningen var 27 prosent.

Ulikhetene er enda større når man sammenlikner norskfødte med innvandrerforeldre med de som selv har innvandret. Ved inngangen til 2009 var 38 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre fem år eller yngre, og hele 75 prosent var 15 år eller yngre. De tilsvarende tallene for innvandrere var 2 og 9 prosent.

Mange bor i og nær Oslo

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo -- både relativt og absolutt. Av Oslos befolkning på 575 500 personer var 152 100 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, noe som tilsvarer 26 prosent. Høye andeler har også Drammen (20 prosent), Lørenskog (18 prosent) og Skedsmo (17 prosent).

30 prosent av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge bor i Oslo. Deretter følger Bergen (5 prosent) og Stavanger (4 prosent). Kun 5 prosent bor i Nord-Norge.

I de kommunene med flest innvandrere er det flest fra Polen i Bergen, Stavanger, Trondheim og Bærum. I Oslo er det flest fra Pakistan og i Drammen er de fra Tyrkia den største gruppen.

Dansker med lang og polakker med kort botid

Fire av ti innvandrere har bodd i Norge i mindre enn fem år, mens to av ti har bodd 20 år eller lenger. Forskjellene i botid varierer stort med hvor innvandrerne kommer fra. Nesten halvparten av personene med bakgrunn fra Danmark har bodd i Norge 25 år eller mer, og nesten to tredjedeler har bodd i landet i over 15 år. Også de med bakgrunn fra Chile har høy andel med lang botid i Norge. Blant personer med bakgrunn fra Vietnam, Pakistan, Marokko og USA har også halvparten bodd her i mer enn 15 år.

Blant de største innvandrergruppene er det innvandrere fra Polen og Litauen som har kortest botid, med over 85 prosent som har bodd i Norge i mindre enn fem år. Andre større grupper hvor omtrent halvparten av innvandrerne har bodd i Norge mindre enn fem år, er fra Tyskland, Russland og Thailand.

Nye standardbetegnelser

Statistisk sentralbyrå (SSB) har endret betegnelsene i innvandrerstatistikken.

Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn er endret til innvandrere.

Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre er endret til norskfødte med innvandrerforeldre.

Innvandrerbefolkningen er endret til innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Betegnelsen «innvandrerbakgrunn» brukes ikke lenger.

I tillegg er landgrupperingen vestlig/ikke-vestlig ikke lenger i bruk. SSB grupperer nå som hovedregel land etter verdensdeler.

Endringene gjelder fra 1. oktober 2008.

Se http://www.ssb.no/emner/00/standarder/ for standarden i sin helhet.

Tabeller: