93340
93340
12 prosent av befolkningen er innvandrere
statistikk
2013-04-25T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
innvbef, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunnBefolkning, Folketall, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre1. januar 2013

Innhold

12 prosent av befolkningen er innvandrere

Tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre økte med 55 300 i 2012. Det var den høyeste tilveksten noensinne. Ved siste årsskiftet var det 593 300 innvandrere og 117 100 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1. januar
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alt 2013 Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen. Prosent
Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
I alt 710 465 593 321 117 144 14,1
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 302 504 282 057 20 447 6,0
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 407 961 311 264 96 697 8,1
 
Norden unntatt Norge 73 222 68 501 4 721 1,4
Vest-Europa unntatt Norden 68 837 64 021 4 816 1,4
EU-land i Øst-Europa 148 189 137 718 10 471 2,9
Øst-Europa unntatt EU-land 65 895 53 020 12 875 1,3
Afrika 88 764 67 566 21 198 1,8
Asia med Tyrkia 231 872 171 919 59 953 4,6
Nord-Amerika 10 199 9 814 385 0,2
Sør- og Mellom-Amerika 21 486 18 812 2 674 0,4
Oseania 2 001 1 950 51 0,0
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1970-2013
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av totalbefolkningen i kommunen. 1. januar 2013
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn. 1970-2013Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av totalbefolkningen i kommunen. 1. januar 2013

Innvandrere stod for 12 prosent av folkemengden i Norge per 1. januar 2013, mens norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 2 prosent. Innvandrerne har bakgrunn fra 220 ulike land og selvstyrte regioner.

Innvandrere fra Polen dominerer

Som i fjor var tilveksten størst blant innvandrere med bakgrunn fra Polen, med 9 300 flere bosatte i løpet av 2012. Per 1. januar 2013 bodde det 77 000 polske innvandrere i Norge. Dette tilsvarer folkemengden i Fredrikstad kommune per 1. januar 2013. Polakkene er den desidert største gruppen innvandrere i Norge.

Den nest største gruppen er innvandrere fra Sverige, med 35 600. Det var omtrent like mange svenske innvandrere i Norge som det var bosatt i Haugesund kommune per 1. januar 2013.

Det har vært en betydelig tilvekst av innvandrere fra Litauen i løpet av 2012, med 6 000 flere bosatte. Innvandrere fra Litauen utgjør nå den tredje største gruppen innvandrere i Norge, med 28 600 personer.

117 100 norskfødte med innvandrerforeldre

Antall norskfødte med innvandrerforeldre økte med 8 700 personer i løpet av 2012, fra 108 400 til 117 100. I denne gruppen var det flest som hadde bakgrunn fra Pakistan, i alt 15 200. Det var 9 100 norskfødte med somaliske foreldre, og 8 000 hadde foreldre fra Vietnam. Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 17 prosent av alle barn født i Norge i 2012.

Flest i Oslo

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo - både relativt og absolutt. Av Oslos befolkning på 624 000 personer var det per 1. januar 2013 189 400 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, noe som tilsvarer 30 prosent. Som i fjor følger østlandskommunene Drammen og Lørenskog, med henholdsvis 25 og 23 prosent 1 .

I Oslo fant man flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i bydelene Søndre Nordstrand, Stovner, Alna og Grorud, hvor andelen var rundt 50 prosent. Lavest andel fant man i bydelene Nordstrand, med 15 prosent, Vestre Aker, 16 prosent og Ullern, 16 prosent. Selv bydelene med lavest andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre lå over gjennomsnittet for hele landet, som var 14 prosent.

1 Tallene er rettet 25. april 2013 kl 12.25.