6084
/befolkning/statistikker/folkfram/arkiv
6084
Befolkningsveksten fortsetter
statistikk
2008-05-08T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
folkfram, Nasjonale befolkningsframskrivinger, befolkning, befolkningsprognoser, folketall, innbyggere, befolkningsutvikling, framskrivingsalternativer, fødte, dødeFolketall, Befolkningsframskrivinger, Befolkning
false

Nasjonale befolkningsframskrivinger2008-2060

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Befolkningsveksten fortsetter

Folketallet vil trolig øke sterkt fram til 2060. Den viktigste grunnen er at det regnes med fortsatt høy innvandring. Innvandringsoverskuddet er forutsatt å øke ytterligere de nærmeste årene. Deretter bygger framskrivingen på at overskuddet vil avta, men det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i innvandringen.

Framskrivingen viser at folketallet vil fortsette å stige de neste 52 årene, fra 4,7 millioner i 2008 til rundt 6,9 millioner i 2060. Det er stor usikkerhet i framskrivingene, spesielt om størrelsen på innvandringen. Alternativene som er laget viser at folketallet i 2060 vil ligge et sted mellom 5,3 og 8,5 millioner. Folkemengden vil trolig passere 5 millioner i 2012.

Folkemengden 1950-2060

Alternative forutsetninger gir forskjellige resultat

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort alternative forutsetninger om de fire komponentene som inngår i framskrivingen: fruktbarhet , levealder , innenlands mobilitet (innenlands flytting) og nettoinnvandring . Forutsetningene har fått betegnelsene L (lav), M (mellom), H (høy), K (konstant) eller 0 (ingen flyttinger).

Hovedalternativet for framskriving av befolkningen er gitt navnet MMMM, som står for mellomnivået for henholdsvis fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og nettoinnvandring. For de andre alternativene er det tilsvarende navnsetting. De to alternativene som gir lavest og høyest vekst, er henholdsvis LLML, der alle komponenter er forutsatt slik at de bidrar til lav befolkningsvekst, og HHMH, der alle komponenter bidrar til høy befolkningsvekst. Det anses som lite sannsynlig at den faktiske utviklingen på lang sikt vil følge en kombinasjon av disse ytteralternativene for alle komponenter samtidig .

SSB har i denne framskrivingen bare regnet med ett alternativ for innenlands mobilitet (M), da variasjoner i nettoinnvandringen betyr mer for befolkningsutviklingen i mange kommuner enn variasjoner i det innenlandske flyttemønsteret.

Dobling av personer over 67 år fram mot 2060

På lang sikt vil vi få en betydelig eldre befolkning, se befolkningspyramiden. Antall personer over 67 år sank fra en topp på 620 000 i 1995 til drøye 600 000 i 2004, fordi de nye pensjonistene kom fra de små fødselskullene fra 1930-årene. Antall personer 67 år og eldre vil etter hvert vokse raskt, fra 614 000 i 2008 til om lag 1,6 millioner i 2060. Dette er over dobbelt så mange som i dag.

Folkemengden etter alder og kjønn, framskrevet til 2060

Antall personer i aldersgruppen 67 år og over

Færre kommuner med synkende folketall

På grunn av den høye innvandringen vil antall kommuner som får nedgang i folketallet bli færre enn det som har vært vanlig de siste årene. I 2006 gikk folketallet ned i 231 kommuner, og i 2007 i 168 kommuner. I årene som kommer vil folketallet synke i litt over 150 kommuner dersom det høye innvandringsnivået holder seg. Dersom innvandringsoverskuddet faller bort, vil folkemengden gå ned i rundt 280 kommuner.

Noe høyere fruktbarhetsnivå

Det er denne gang regnet med litt høyere fruktbarhetsnivå i mellomalternativet enn i den forrige framskrivingen, som ble offentliggjort i desember 2005. Det er antatt et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,85 barn per kvinne, fordi SFT har vært 1,8-1,9 de siste 20 år med unntak av et par år. Et nivå på 1,85 barn per kvinne er høyt i europeisk sammenheng, men ligger likevel under reproduksjonsnivået på 2,06-2,07.

På grunn av usikkerhet om flere forhold, blant annet om alder ved første fødsel, har vi i høyalternativet økt SFT til 2,05 fra og med 2014. Dette er ubetydelig lavere enn reproduksjonsnivået. Det er også en mulighet for at økonomisk tilbakegang og andre faktorer kan føre til at fruktbarheten i Norge etter hvert vil synke til nivået i Vest-Europa, der SFT for tiden er rundt 1,5 barn per kvinne. I lavalternativet har vi antatt at dette vil skje i løpet av ti år, dvs. i 2017.

Samlet fruktbarhetstall

Forventet levealder ved fødselen

Lavere dødelighet

Forventet levealder for nyfødte er forutsatt å øke fra nivået i 2007 på 78,2 år for menn og 82,7 for kvinner, til mellom 84,0 og 87,9 år for menn og mellom 87,7 og 92,7 for kvinner i 2060. Disse forutsetningene bygger på en analyse av utviklingen i perioden 1900-2007. Det markerte fallet i dødelighet i årene 2002-2006 har medført litt høyere levealder enn i 2005-framskrivingen, men omtrent samme veksttakt framover.

Høy innvandringsvekst som etter hvert flater ut

I de siste årene har innvandringen til Norge vært høy, og en forutsetning om fortsatt høy innvandring er som nevnt den viktigste årsaken til den høye befolkningsveksten framover. Dette gjelder spesielt innvandring fra land der statsborgere har lett adgang til det norske arbeidsmarkedet, det vil si land som er medlemmer av EU, EØS og/eller EFTA.

Det er redegjort nærmere for innvandringsforutsetningene i Sterk vekst i innvandrerbefolkningen og Nye befolkningsframskrivinger . Innvandringsoverskuddet er forutsatt å øke i noen år til, men med en avtakende vekstrate, for deretter å gå ned som følge av antatt konjunkturnedgang. På grunn av den store usikkerheten holdes nettoinnvandringen konstant fra og med 2040, på henholdsvis 10 000, 20 000 og 32 000 i de tre alternativene. På lang sikt innebærer høyalternativet en fortsettelse av langtidstrenden de siste førti år, med en midlertidig topp i den kommende tiårsperioden. Nettoinnvandringen i mellomalternativet når også en topp etter 2-3 år, men stabiliseres etter hvert på det nivået som var i 2005-2006. I lavalternativet skjer dette på et enda lavere nivå, omtrent som i tiårsperioden før EU-utvidelsen.

Innvandring, utvandring og nettoutvandring

Om statistikkgrunnlaget

Befolkningsstatistikken omfatter personer som er registrert som bosatt i folkeregisteret, det vil si personer som bor her fast eller som har til hensikt å ha sitt faste bosted i Norge i minst et halvt år og som har gyldig oppholdstillatelse (trengs ikke av nordiske statsborgere).

 

Begreper

Befolkningsframskriving er en beregning av en framtidig befolknings størrelse og sammensetning med hensyn til kjønn og alder (og kommune). Dette gjøres vanligvis ved å ta hensyn til dødsfall, inn- og utvandringer i de enkelte aldersgrupper, samt fødsler blant kvinner 15-49 år. SSB framskriver befolkningen fra 1. januar ett år til 1. januar året etter.

 

Forventet levealder er det antall år en person i en gitt alder kan forventes å leve under gjeldende dødelighetsforhold i en periode, som regel et kalenderår. Forventet levealder beregnes i en dødelighetstabell fra de aldersavhengige dødssannsynlighetene for et gitt år for hvert kjønn og for ulike alderstrinn. Det er vanligst å beregne dette ved alder 0, det vil si forventet levealder ved fødselen.

 

Innvandrerbefolkningen består av bosatte personer med to utenlandsfødte foreldre: førstegenerasjonsinnvandrere som har innvandret til Norge og personer som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet.

 

Nettoinnvandring , også kalt innvandringsoverskudd, er forskjellen mellom antall personer som flytter inn og som flytter ut av landet.

 

Samlet fruktbarhetstall ( SFT ) beregnes som summen av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-49 år. Dette kan tolkes som antall barn hver kvinne i gjennomsnitt vil føde under forutsetning av at fruktbarhetsmønstret i perioden varer ved, og at dødsfall ikke forekommer. For at det ikke skal bli befolkningsnedgang på lang sikt, må SFT være større enn 2,06-2,07 barn (reproduksjonsnivået), når vi ser bort fra inn- og utvandring.

Oversikt over forutsetningene for framskrivingene 2008-2060
 
 RegistrertAlternativer
           L          M          H          K          0
 
Fruktbarhet. Samlet fruktbarhetstall (barn per kvinne)      
20071,90     
2017-2060 1,51,852,05  
Forventet levealder for nyfødte (år): Menn      
200778,24     
2060 8486,387,978,2 
Forventet levealder for nyfødte (år): Kvinner      
200782,66     
2060 87,390,292,782,7 
Nettoinnvandring per år      
200739 500     
2008 39 60040 00044 200  
2009 38 40041 50047 300 0
2040-2060 10 00020 00032 300 0
Innenlands mobilitet      
2008-2060 Flyttemønster som i 2003-2007
 

Mer bakgrunnsmateriale er presentert i Økonomiske analyser nr 3, 2008. De neste befolkningsframskrivingene er planlagt offentliggjort våren 2009.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB