113089_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkendrkv/kvartal
113089
Stort fødselsoverskot i 1. kvartal
statistikk
2014-05-15T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
folkendrkv, Folkemengde og befolkningsendring, innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflyttingBefolkning, Folketall, Flytting, Fødte og døde, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Folkemengde og befolkningsendring1. kvartal 2014

Statistikken inneheld endringstal per kvartal og for heile kalenderåret. Folkemengde etter kjønn og alder ved årsskiftet finn ein i statistikken Folkemengde.

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stort fødselsoverskot i 1. kvartal

1. april budde det 5 124 400 personar i Noreg. Folketalsveksten på 15 300 er nær 3 000 meir enn i det same kvartalet i fjor. Både fødselsoverskotet og nettoinnvandringa vaks frå i fjor, fødselsoverskotet med heile 44 prosent og nettoinnvandringa med 17 prosent.

Folkemengd og endringane i kvartalet
1. kvartal 20141. kvartal 2013 - 1. kvartal 2014
AntalProsent
Folketalet ved inngangen av kvartalet5 109 05657 7811,1
Fødde14 3802121,5
Døde10 335-1 028-9,0
Fødselsoverskot4 0451 24044,2
Innvandring19 1331851,0
Utvandring7 851-1 468-15,8
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring11 2821 65317,2
Folkevekst15 3272 89323,3
Folketalet ved utgangen av kvartalet5 124 38360 6741,2

14 400 born vart født i 1. kvartal, noko som er på det same nivået som i alle åra sidan 1988. 10 300 døydde, og det var 1 000 færre enn i det same kvartalet førre året. Fødselsoverskotet på 4 000 var dermed det nest høgaste som er registrert sidan midten av 1970-talet.

19 100 personar innvandra, medan om lag 7 800 utvandra. Det gir ei nettoinnvandring på 11 300, som er 1 600 fleire enn i 1. kvartal i fjor, men dryge 2 000 færre enn for det same tidsrommet i toppåra 2011 og 2012.

Av dei 7 800 registrerte utvandringane gjeld 3 300– 42 prosent - personar som har flytta for lengre tid sidan. Dette er av di Sentralkontoret for folkeregistrering har ei pågåande opprydding i Det sentrale folkeregisteret, der ein utregistrerar personar som ikkje sende melding då dei utvandra. Dei siste åra har ein gjennomført denne typen opprydding, som verkar inn på tala for heile året, men i særleg grad for 1. kvartal. I 1. kvartal 2013 stod utregistreringane for 46 prosent av alle utvandringane, medan dei sto for 37 prosent av alle utvandringane for heile året sett under eitt.

Som dei seinare åra var den prosentvise folketalsveksten sterkast i Oslo, medan Troms, Vest-Agder, Rogaland og Akershus fylgde. Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Hedmark hadde framleis svakast vekst relativt sett. I reine tal var det dei to områda Oslo/Akershus og Rogaland/Hordaland som auka mest i folketal: høvesvis 6 300 og 3 100. Førre året var det samla talet for Oslo/Akershus 4 700, slik at auken i 1. kvartal i år utgjorde 36 prosent meir enn i fjor.

Oslo med størst fødselsoverskot

Som vanleg hadde Oslo i 1. kvartal i år det største fødselsoverskotet av fylka, også i høve til folketalet. Fødselsoverskotet var på 1 500. I Hedmark og Oppland samla døydde det 170 fleire enn det vart født. I fleire av fylka var fødselsoverskotet svært lite, og det samla talet for seks fylke (Østfold, Telemark, Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark) var berre 36.

Størst nettoinnvandring av polske statsborgarar

Som tala har vist dei ni siste åra, var polakkane den klårt største gruppa mellom dei utalandske statsborgarane som innvandra. Deretter fylgde svenske, litauiske og eritreiske statsborgarar.

Svenske og polske statsborgarar var også dei klårt største gruppene som utvandra frå Noreg i 1. kvartal: høvesvis 900 og 800. Ein må her ta omsyn til det som er nemnd tidlegare om utregistreringa av personar som ikkje lenger er busette. Det vil seie at desse tala også omfattar dei som har utvandra tidlegare utan å sende melding om dette, og som no har vorte utregistrerte.

Lista over dei 10 største nettoinnvandringslanda omfattar dei same statsborgarskapsgruppene i år som i fjor, med unntak av at Latvia er ute av lista og Syria er inne i staden. Det er ikkje store endringane i nettotala for dei ulike statsborgarskapsgruppene, men nettoinnvandringa av eritreiske statsborgarar gjekk opp frå 700 i 1. kvartal i fjor til 1 100 i den same perioden i år, medan den tilsvarande nettoinnvandringa gjekk ned for somaliske statsborgarar frå 600 til 400, og for filippinske statsborgarar frå 500 til 300.

Berre åtte fylke hadde innalandsk nettoinnflytting

Åtte av fylka hadde innalandsk nettoinnflytting, medan elleve hadde nettoutflytting, som førre året. Området Østfold/Akershus/Oslo hadde ei samla nettoinnflytting på 1 000. Heile resten av landet, dei 16 andre fylka, hadde dermed ei samla nettoutflytting på 1 000. Størst innalandsk nettoutflytting hadde som vanleg Nordland, der nettotapet på 360 personar var like stort som i 1. kvartal førre året. Sett i høve til folketalet hadde Finnmark den største netto utflyttinga.