Rapporter 2013/30

Utvandring fra Norge 1971-2011

Innvandrere utgjør en stadig større andel av dem som utvandrer fra Norge. Til tross for en mer internasjonal verden er det få tegn til økt utvandring blant personer uten innvandringsbakgrunn.

I 2011 utvandret om lag 7 av 1 000 personer fra Norge. Innvandrere utgjør en stadig større andel av de utvandrede: over 70 prosent i 2011. Til tross for en mer internasjonal verden er det få tegn til økt utvandring blant personer uten innvandringsbakgrunn.

Det er innvandrere som har den høyeste utvandringsraten gjennom hele perioden 1971-2011. Men i løpet av de 40 årene denne rapporten tar for seg, er utvandringsraten for innvandrere halvert fra om lag 80 promille på begynnelsen av 1970-tallet til 44 promille i 2011. Det er innvandrere fra Nord-Amerika, Norden og Vest-Europa, studenter og arbeidsinnvandrere som har høyest utvandringsrate, mens innvandrere fra Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Øst-Europa utenom EU, flyktninger og familieinnvandrede har lavest utvandringsrate gjennom hele perioden. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa skiller seg ut ved at utvandringsraten har gått fra å være blant de laveste til de høyeste i løpet av 40-årsperioden. Det siste året har raten for denne gruppen sunket kraftig, delvis på grunn av manglende registreringer av utvandring.

Lengre botid reduserer sjansen for utvandring

Sannsynligheten for å utvandre er størst de første årene etter ankomst, for så å avta med økende botid. Etter ti år i Norge er det nesten ingen som utvandrer. Kvinner fra EU-land i Øst-Europa er langt mer bofaste i Norge enn menn, og de som utvandrer, venter lenger enn menn med å reise.

Svært konjunkturavhengig

Utvandringsraten er påvirket av internasjonale konjunkturer og den økonomiske situasjonen i Norge. I tillegg gir norsk flyktningpolitikk og tilbakevendingsprogram utslag i raten enkelte år. Økningen i utvandringsraten fra 2007 kommer i en tid med rekordhøy innvandring og gode økonomiske forhold i Norge sammenlignet med andre land i Europa. Oppgangen skiller seg dermed fra tidligere perioder hvor en økning i raten har sammenheng med økonomiske nedgangstider i Norge og utflytting av arbeidskraft.

Utnytter registerdata

Formålet med denne rapporten er å imøtekomme mangelen på empiri og å gjennomføre en oppdatert beskrivelse av utvandringen fra Norge de siste 40 årene ved hjelp av tilgjengelig registerdata for perioden 1971-2011. Rapporten inneholder viktig basiskunnskap om utvandring fra Norge i perioden fra 1971 til 2011, slik den kommer frem i Statistisk sentralbyrås befolkningsregister.

Omfanget av utvandring vises gjennom utvandringsrater for innvandrere, andre med innvandringsbakgrunn og personer uten innvandringsbakgrunn. Utvandringsrater etter kjønn, aldersgrupper, innvandringsgrunn og fødeland belyses også. Betydningen av botid og når innvandrere innvandret til Norge, tas opp særskilt. Et eget kapitel er viet kvaliteten på utvandringsstatistikken. Utviklingen i Norge sammenlignes også med andre europeiske land.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har støttet prosjektet.

Om publikasjonen

Tittel

Utvandring fra Norge 1971-2011

Ansvarlig

Silje Vatne Pettersen

Serie og -nummer

Rapporter 2013/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Flytting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8722-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8721-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

94

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt