256427
/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal
256427
Fleire polakkar flyttar ut enn inn
statistikk
2016-11-17T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
folkemengde, Befolkning, folketall, folketal, folkemengde, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldre, alder, kjønnBefolkning, Folketall, Barn, familier og husholdninger, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Statistikken inneheld endringstal i folkemengd per kvartal. Folketalet i Noreg var 5 262 166 1. oktober.

Befolkning3. kvartal 2016

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fleire polakkar flyttar ut enn inn

I 3. kvartal voks folketalet med 15 300 og var per 1. oktober på 5 252 166. Utvandringa er framleis høg, særskilt blant polske statsborgarar. 1 400 polakkar flytta frå Noreg, medan nær 1 300 flytta til Noreg i 3. kvartal.

Folkemengd og endringane i kvartalet. Antal
3. kvartal 20163. kvartal 2015Endringar frå tilsvarande periode året før
Folketalet ved inngangen av kvartalet5 236 8265 189 43547 391
Fødde15 45515 962-507
Døde9 5189 371147
Fødselsoverskot5 9376 591-654
Innvandring20 57320 48489
Utvandring11 17011 07694
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring9 4039 408-5
Folkevekst15 34015 999-659
Folketalet ved utgangen av kvartalet5 252 1665 205 43446 732

Totalt innvandra det 20 600 personar, medan 11 200 utvandra frå Noreg i 3. kvartal 2016. Det gir ei nettoinnvandring på 9 400, omtrent same nivå som i 3. kvartal 2015. Talet på inn- og utvandringane var òg omtrent lik tala i fjor. Ikkje sidan 3. kvartal 2006 har nettoinnvandringa vore så låg som han var 3. kvartal dei to siste åra. Dette heng saman med ei aukande utvandring.

Størst innvandring av syriske statsborgarar

I alt 3 900 syriske statsborgarar vart registrert innvandra til Noreg i 3. kvartal, og nær 1 300 polakkar innvandra. Talet på innvandrarar med statsborgarskap frå land med konfliktar veks medan innvandrarar som kjem på grunn av arbeid minkar. Dei andre større gruppene som innvandra i 3. kvartal var svenskar, filippinarar og litauarar.

Størst utvandring av polske og svenske statsborgarar

Utvandringa av utanlandske statsborgarar i 3. kvartal var på linje med utvandringane 3. kvartal i fjor, men høgare enn tilsvaranda kvartal tidlegare år. Blant utvandrarane var det 1 400 polske og 1 000 svenske statsborgarar, noko som gjer desse til dei klart største gruppene utanlandske statsborgarane som utvandra. Blant polske og svenske statsborgarar var det fleire som utvandra enn innvandra. For dei andre større gruppene av innvandrarar til Noreg: syriske, afghanske og eritreiske statsborgarar, var det høgare innvandring enn utvandring.

Låge fødselstal

Fødselsoverskotet var 5 900 i 3. kvartal, 650 lågare enn i 3. kvartal i fjor. Det vart født nær 15 450 born, medan om lag 9 500 personar døydde. Talet på fødde var 500 lågare enn tilsvarande kvartal i fjor, og ein må attende til tredje kvartal 2007 for å finne lågare tal på fødde. Talet på døde var 150 høgare enn same kvartal i fjor.

Med unntak av Hedmark var det fødselsoverskot i alle fylka i 3. kvartal. Fødselsoverskotet var størst i Oslo med 1 700.

Flytteoverskot frå utlandet i alle fylka

Alle fylka hadde flytteoverskot frå utlandet. Det var størst nettoinnvandring sett i høve til folketalet i Sogn og Fjordane, med ei nettoinnvandring på 500.

Når ein ser på både innanlandske flyttingar og flyttingar til og frå utlandet under eitt, så var det totalt sett fleire inn- enn utflyttingar i alle fylka med unntak av Rogaland og Finnmark. Rogaland hadde størst flyttetap totalt sett i 3. kvartal, med vel 300 fleire ut- enn innflyttingar. Eit flytteoverskot frå utlandet på 650 dekte delvis opp for eit innanlandsk flyttetap til andre fylker på 950.

Seks av fylka hadde innanlandsk flyttegevinst. Sett i høve til folketalet hadde Sør-Trøndelag størst innalandsk nettoinnflytting i 3. kvartal med ei nettoinnflytting på vel 1 600, medan Oslo og Akershus kom på andre og tredje plass. Størst innanlandsk flyttetap sett i høve til folketalet hadde Finnmark, Nordland og Rogaland.

Lågare folketilvekst hittil i år

Nedgangen i folketilveksten held fram, noko som heng saman med den aukande utvandringa. I dei tre fyrste kvartala auka folketalet med 38 200, som er 1 500 lågare enn dei tre fyrste kvartala førre året.

I dei tre fyrste kvartala i år vart det født 45 800 born, som er likt med førre året. Frå 2013 har tala for fødde heldt same nivå, frå 45 600 til 45 850 i dei tre fyrste kvartala. Talet på dei som døydde er til no i år 30 100, noko som er nær 500 færre enn i fjor.

Oslo og Akershus hadde størst vekst i folketalet med 15 600, og stod for 40 prosent av folketilveksten her i landet. Folketilveksten for Oslo og Akershus var om lag 1 000 lågare enn førre året. Etter Oslo og Akershus fylgjer Sør-Trøndelag med ein folketilvekst på 3 300 hittil i år.

Opprydding i folkeregisteretÅpne og lesLukk

Skattedirektoratet har ei pågåande opprydding i Det sentrale folkeregisteret som utregistrerar personar som har flytta frå landet for lengre tid sida utan å melde frå til folkeregisteret. Dei siste åra har ei slik opprydding vore vanleg. 27 prosent av dei registrerte utvandringane i 2. kvartal har si årsak i denne oppryddinga.

AsylsøkjararÅpne og lesLukk

Det er berre personer med registrert flytting dei siste seks månadene som er med i statistikken. Asylsøkjarar er ikkje med, men desse tala kan ein finne på UDI si nettside.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB