256425_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal
256425
Utvandringa fortset å auke
statistikk
2016-08-18T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
folkemengde, Befolkning, folketall, folketal, folkemengde, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldre, alder, kjønnBefolkning, Folketall, Barn, familier og husholdninger, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Statistikken inneheld endringstal i folkemengd per kvartal. Folketalet auka med 13 600 i 2. kvartal 2016 til nær 5 236 800 busette.

Befolkning2. kvartal 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Utvandringa fortset å auke

Folketalet auka med 13 600 i 2. kvartal til nær 5 236 800 busette 1. juli. Utvandringa i 2. kvartal har nådd nye høgder, men likevel auka nettoinnvandringa frå utlandet med 1 000 i høve til same kvartal i fjor. Medan nettoinnvandring på grunn av arbeid minkar, aukar den frå land med konfliktar.

Folkemengd og endringane i kvartalet. Antal
2. kvartal 20162. kvartal 2015Endringar frå tilsvarande periode året før
Folketalet ved inngangen av kvartalet5 223 2565 176 99846 258
Fødde15 81215 8075
Døde9 5329 655-123
Fødselsoverskot6 2806 152128
Innvandring15 65214 1031 549
Utvandring8 3627 818544
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring7 2906 2851 005
Folkevekst13 57012 4371 133
Folketalet ved utgangen av kvartalet5 236 8265 189 43547 391

Folketilveksten på 13 600 er 1 100 høgare enn i 2. kvartal 2015. Auken i folkeveksten heng i hovudsak saman med ein auke i innvandringa som auka meir enn utvandringa sett i høve til tilsvarande periode i 2015. I tillegg auka fødselsoverskotet med om lag 100 frå 6 200 til 6 300. Auken i fødselsoverskotet skyldast at det var noko færre dødsfall i 2 kvartal i år samanlikna med 2. kvartal i fjor samtidig som det ble født omtrent like mange i dei to kvartala.

Talet på innflyttingar frå utlandet auka med i overkant av 1 500 samanlikna med 2. kvartal i fjor, ein auke som heng saman med at asylsøkjarane som kom i fjor no er komne med i tala på innvandringar. Talet på utvandringar auka med i overkant av 500 til 8400. I høve til første halvår i fjor ser vi likevel ein nedgang i folketilveksten på 800. Det heng saman med at vi i 1. kvartal i år så eit relativt stort fall i innvandringa sett i høve til 1. kvartal i 2015. Hittil i år har vi ein nedgang i nettoinnflyttinga frå utlandet på 1 900 medan fødselsoverskotet er 1 100 høgare enn i fjor.

Stor innvandring frå Syria

Nettoinnvandringa av statsborgarar frå Øst-Europa, som hovudsakeleg har innvandra på grunn av arbeid, fortsetter å minke, medan nettoinnvandringa frå land med konfliktar aukar. I 2. kvartal ble heile 2 900 syriske statsborgarar registrert som innvandra. Det var òg ei stor auke i innvandringa av eritreiske statsborgarar. Svært få statsborgarar frå desse landa utvandra. Innvandringa frå Polen og Litauen fortsetter å minke. Samstundes er det framleis mange statsborgarar frå desse landa som utvandrar.

Nettoinnvandringa frå Sverige har vært negativ i 2. kvartal heilt sidan 2011. Først i 2015 begynte vi å sjå negative tall også i nokon av dei andre kvartala for Sverige. Ser vi heile 2015 under eit var det omtrent like mange svenske statsborgarar som innvandra og utvandra. I 1. kvartal 2016 var nettoinnvandringa av svenske statsborgarar positiv igjen med 58 fleire inn- enn utvandringar, medan det i 2. kvartal reiste 271 fleire svenske statsborgarar enn det kom.

Vekst i alle fylka

Alle fylka hadde befolkningsvekst i 2. kvartal, noko som til stor del skyldast innvandringsoverskotet frå utlandet. Men fødselsoverskotet bidrar relativt meir til folketilveksten no enn for nokre år sidan. I dei fem fylka Oslo, Rogaland, Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag bidrog fødselsoverskotet meir til folketilveksten enn nettoinnflyttinga frå inn- og utland.

Prosentvis auka folketalet mest i Aust-Agder og minst i Oppland i 2. kvartal. Hedmark og Oppland var dei einaste fylka med negativt fødselsoverskot, her døydde det fleire enn det vart fødd. Oslo hadde det største fødselsoverskotet med 1 900 fleire fødde enn døde. Nettoinnflyttinga frå utlandet var relativt sett størst i Aust-Agder, Finnmark samt Sogn og Fjordane. Lågast nettoinnflytting frå utlandet var det i Rogaland. Størst prosentvis nettoinnflytting frå andre delar av landet hadde Akershus, Østfold og Vestfold, medan Troms, Finnmark og Oslo hadde størst netto utflytting til dei andre fylka.

Opprydding i folkeregisteretÅpne og lesLukk

Skattedirektoratet har ei pågåande opprydding i Det sentrale folkeregisteret som utregistrerar personar som har flytta frå landet for lengre tid sida utan å melde frå til folkeregisteret. Dei siste åra har ei slik opprydding vore vanleg. 27 prosent av dei registrerte utvandringane i 2. kvartal har si årsak i denne oppryddinga.

Korttidsopphald og asylsøkjararÅpne og lesLukk

Personar som er i landet kortare enn seks månader vert ikkje registrerte og er difor ikkje rekna med i desse tala. Asylsøkjarar er ikkje med, men desse tala kan du finne på UDI si nettside.