6114_not-searchable
/befolkning/statistikker/flytting/arkiv
6114
Innvandring bidrar til positive flyttetall
statistikk
2008-05-08T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
flytting, Flyttinger, flyttinger, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, nettoinnvandring, innvandring, utvandring, tilflyttingsland, fraflyttingsland, tilbakeflytting, statsborgerskap, flyktningerBefolkning, Flytting, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Flyttinger2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innvandring bidrar til positive flyttetall

Hvert år flytter 4-5 prosent av befolkningen over kommunegrenser i Norge. Blant kommunene er det langt flere tapere enn vinnere når regnskapet for innenlandske flyttinger gjøres opp. Den rekordstore innvandringen blir nå redningen for mange kommuner.

I 2007 flyttet 398 000 personer innenfor kommuner og 211 000 mellom kommuner. Mobiliteten, målt i innenlandske flyttinger per 1 000 innbyggere, var høy. Vi må tilbake til 2000-2001 for å finne tilsvarende høy mobilitet, og til årene før 1976 for å finne mobilitet som var høyere.

Innenlands nettoinnflytting per 1 000 middelfolkemengde. 2007

Nettoinnvandring og innenlands nettoinnflytting. 2007

Fraflytting fra store deler av landet

Nettoflytting er innflytting minus utflytting, altså den samlede effekten av de innenlandske flyttingene på folketallet. De fleste kommunene med positiv innenlands nettoinnflytting ligger innenfor en avstand på 100 km fra Oslo. På Østlandet og øst for Kristiansand er det de høyereliggende deler av innlandet som har hatt størst utflytting i 2007. På Vestlandet og i Nord-Norge var det også stort sett flere som flyttet fra enn til. Unntakene er kommunene rundt Stavanger, Bergen og Ålesund, som hadde innflyttingsoverskudd. Stavanger hadde negativ innenlands nettoinnflytting for tredje år på rad, Bergen andre år på rad og Ålesund for første gang siden 2004. På østsiden av Trondheimsfjorden var det innflytting, både til Trondheim og flere omlandskommuner. Trondheim toppet den nasjonale statistikken, med en innenlands nettoinnflytting på mer enn 1 000 for andre år på rad.

I et lengre perspektiv er senter-periferidimensjonen enda tydeligere, da mange av de mer perifere kommunene som hadde positive flyttetall akkurat i 2007, er inne i en langsiktig trend med negativ innenlands flyttebalanse. Vanligvis har de nordnorske regionale sentrene Bodø, Sortland og Tromsø nettoinnflytting. I 2007 hadde imidlertid også disse kommunene negativ innenlands flyttebalanse.

Gardermoeffekten

Kysten fra Lindesnes og østover til svenskegrensa og kommunene nordøst for Oslo hadde positiv innenlandsk nettoinnflytting i 2007. Spesielt aksen Oslo-Gardermoen med nabokommuner er et område som har hatt stor innflytting, ikke bare siste år, men over en lengre periode.

Reddet av innvandrerne

Til tross for negativ innenlands flyttebalanse, er det mange kommuner som ”reddes” av innvandringer og dermed alt i alt ender opp med positive flyttetall.

I 2007 var det 151 kommuner som både hadde positiv flyttebalanse i forhold til resten av landet og netto innvandring fra utlandet. Blant disse er lavlandskommunene på Østlandet og kystkommunene nedover til Kristiansand, samt Trondheim og kommunene rundt Stavanger og Bergen.

117 kommuner hadde negativ innenlands flyttebalanse, men hadde innvandring fra utlandet som mer enn kompenserte for det innenlandske flyttetapet. Dette er for det meste utkantkommuner i Sør-Norge. Men her finner vi også en del store og/eller regionalt viktige kommuner som Bærum, Asker, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bodø, Tromsø og Alta.

For 150 av kommunene var innvandringen ikke stor nok til å dekke opp det innenlandske flyttetapet. Det meste av landet nord for Trondheimsfjorden, samt store deler av fjell- og fjordstrøkene i Sør-Norge, var i denne kategorien.

Noen få kommuner, 13 i tallet, tapte innbyggere både til resten av landet og til utlandet.

Flytting innenfor og mellom kommuner, fylker og landsdeler. 2007
  Flyttinger i alt Flyttinger mellom kommuner
  I alt Innenfor
kommunen
Mellom
kommuner
I alt Innenfor
fylket
Mellom
fylker
I alt Innenfor
landsdelen
Mellom
landsdeler
Flyttinger i alt  609 000  398 000  211 000  211 000   88 000    123 000    211 000    127 000   84 000

De fleste flytter ikke så langt

De fleste som flytter, flytter ikke langt. I 2007 var det nesten dobbelt så mange flyttinger innenfor kommuner som mellom kommuner. Av de som flyttet fra en kommune til en annen, holdt 42 prosent seg innenfor samme fylke, og 60 prosent innenfor samme landsdel.

Flytting fra fylker til Oslo og Akershus. 2007. Prosent av innenlands utflytting

Innenlands nettoinnflytting, etter sentralitet. 2007

Oslo og Akershus lokker flest fra nabofylkene

Mange flyttet til Oslo og Akershus, de fleste til Oslo. Innflyttingen var størst fra nabofylkene. Mer enn halvparten av de som flyttet ut av Østfold og Hedmark flyttet til Oslo/Akershus. Det var også en betydelig flytting mellom Oslo og Akershus, da de to fylkene hver mottok nesten halvparten av utflyttingen fra det andre fylket.

I de andre landsdelene var det også mest flytting til nabofylker, og dermed mindre til Oslo og Akershus. Mer enn to tredjedeler av de som flyttet fra kystfylkene fra Agder og nordover, flyttet til andre steder enn Oslo og Akershus. I Aust-Agder flyttet flest til Vest-Agder. Fra Rogaland og Sogn og Fjordane var det flest som flyttet til Hordaland, mens hordalendingene helst flyttet til Rogaland. Nordtrønderne flyttet til Sør-Trøndelag, og mange fra Finnmark flyttet til Troms.

Vel flytter det hvert år mange til Oslo fra andre deler av landet, men nesten like mange flytter ut. Etter noen år med innenlands nettoinnflyttinger på 1 000-2 000 i Oslo, var nivået i 2007 igjen nede på nesten null. Så å si hele den totale nettoinnflyttingen på 7 000 til Oslo, var innvandring fra utlandet.

Fortsatt sentralisering, men litt mindre enn i 2006

I 2007 var det en viss nedgang i nettoinnflyttingen til de mest sentrale kommunene i forhold til året før. Samtidig var utflyttingen fra de minst sentrale kommunene mindre enn i 2006. Til tross for slike variasjoner fra år til år, var det stort sett de mest sentrale kommunene som hadde positiv innenlands nettoinnflytting også i 2007.

Tabeller: