33159_not-searchable
/befolkning/statistikker/dode/arkiv
33159
Fortsatt synkende spedbarnsdødelighet
statistikk
2001-07-25T10:00:00.000Z
Befolkning
no
dode, Døde, forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighetFødte og døde, Befolkning
false

Døde2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt synkende spedbarnsdødelighet

Spedbarnsdødeligheten var litt lavere i 2000 enn året før, og er blant de laveste i Europa. De 225 dødsfallene blant barn under ett år utgjorde 3,8 per 1 000 levendefødte. Nå dør det flere kvinner enn menn.

I 1999 var spedbarnsdødeligheten 3,9. Til sammenligning var den dobbelt så høy på 1980-tallet. Blant de europeiske landene er det i 1999 bare Island (2,4), Luxembourg (2,9), Sverige (3,4) og Finland (3,6) som hadde lavere spedbarnsdødelighet.

Flest kvinner som dør

 Døde menn og kvinner. 1966-2000

 Forventet levealder for menn og kvinner, etter fylke. 1971-1975 og 1996-2000

I 2000 døde 44 000 personer, fordelt på 21 650 menn og 22 350 kvinner, Dette er 750 færre menn og 400 færre kvinner enn året før. Dermed døde det nærmere 700 flere kvinner enn menn, mot vel 300 flere i 1999. Tidligere har det alltid dødd flest menn, omkring 1980 minst 3 500 flere hvert år.

At det nå dør flest kvinner vil overraske mange, ettersom det alltid er blitt født 4-8 prosent flere gutter enn jenter, samtidig som kvinnene stadig lever lengst. Forklaringen ligger i synkende fødselskull fra midten av 1920-tallet: Nå rammer dødsfall i stadig større grad menn som tilhører de små fødselskullene fra slutten av 1920-årene og tidlig i 1930-årene, mens kvinner som dør gjennomgående tilhører fem-seks år eldre kull, blant dem store kull født før 1925.

Utviklingen mot stadig større kvinneoverskudd blant dem som dør, vil derfor fortsette en tid. Senere vil det igjen dø flere menn enn kvinner; når storparten av dødsfallene blant kvinner gjelder de små kullene født omkring 1930, samtidig som mange dødsfall blant menn rammer de større fødselskullene før og under annen verdenskrig.

Lavest spedbarnsdødelighet i Akershus

  Døde i første leveår per 1 000 levendefødte, etter fylke. 1996-2000

Av fylkene hadde Akershus lavest spedbarnsdødelighet med 2,8 per 1 000 levendefødte i gjennomsnitt for årene 1996-2000. Deretter følger Sogn og Fjordane med 3,1, og Hordaland og Buskerud med 3,4. De tre førstnevnte fylkene har ligget lavt i forhold til landsgjennomsnittet i minst to tiår, mens Buskerud har ligget godt over. Høyest spedbarnsdødelighet hadde Finnmark, Nordland og Aust-Agder med henholdsvis 6,2, 5,8 og 5,6.

Levealderen øker mest for menn

I løpet av de siste ti årene er forventet levealder for menn økt med 2,5 år. En nyfødt gutt kan nå regne med å bli 76,0 år gammel. For kvinner har levealderen økt med 1,6 år i løpet av ti år, og nådde i 2000 81,4 år.

I Europa var det i 1998 bare Island, Sverige og Sveits som har høyere levealder for menn enn Norge. Der er levealdrene beregnet til å bli henholdsvis 77,9, 76,9 og 76,3 år.

Høyest levealder på Vestlandet

Kvinner i Sogn og Fjordane og menn i Møre og Romsdal kan vente å leve lengst, henholdsvis i vel 83 og 77 år. Som gjennomsnitt for perioden 1996-2000 er levealderen beregnet til henholdsvis 82,8 og 76,6 år, men siden forventet levealder på landsbasis senere (til år 2000) har steget med 0,3 år for kvinner og 0,5 år for menn, må en slik påplussing kunne forsvares - på alle beregnede levealdrer. Alle levealderberegninger for fylker er basert på dødsfallene i femårsperioder, for å oppnå sikrere beregninger enn det dødsfall fra bare ett kalenderår ville gitt.

Vestlandsjenter på Europatoppen med 82 år

Vestlendinger har levd lengst i lang tid bakover, særlig de fra Sogn og Fjordane, som de siste fem femårsperiodene har hatt høyest beregnet levealder for begge kjønn. Nytt for perioden 1996-2000 er at Møre og Romsdal er på topp blant menn, og at Sogn og Fjordane også er blitt passert av både Nord-Trøndelag, Akershus og Hordaland, som alle lenge har ligget godt an når det gjelder levealder for menn. Blant kvinner skiller vestlandsfylkene (medregnet Rogaland) seg klart ut, alle med over 82,0 år som forventet levealder - før økningen på 0,3 år er lagt til.

Levealderen for kvinner i vestlandsfylkene ligger dermed på samme nivå som landsgjennomsnittene for Spania, Sveits og Frankrike, som er på topp i Europa. Blant menn når flere av fylkene høyt opp, men ingen kan likevel true landsgjennomsnittene for Island og Sverige.

Blant EU-landene er det bare i Portugal at menn lever kortere enn i Finnmark, mens både finske og irske menn lever noe lenger. Kvinner i både Portugal, Irland og Danmark lever kortere enn de i Finnmark, om lag ett år.

Størst økning for gutter i Finnmark

I forhold til forrige femårsperiode, 1991-1995, har levealderen økt mest i Finnmark, med hele 1,9 år for nyfødte gutter. Siden 1971-1975 er økningen på 4,7 år. Finnmark er likevel fremdeles det fylket som har lavest forventet levealder for menn, 72,7 år. Forventet levealder for kvinner i Finnmark er 79,9 år, også den lavest blant fylkene, men likevel med en forholdsvis stor økning (1,2 år) fra foregående femårsperiode.

Rogaland og Østfold var i tillegg til Finnmark de fylkene der levealderen for menn økte mest fra 1971-1975 til 1996-2000. Sammen med Sør-Trøndelag og Nordland viser tallene for disse fylkene en økning på 4,4-4,8 år. For menn i Rogaland og Østfold er levealderen beregnet til henholdsvis 76,2 og 75,2 år. I Hedmark og Oppland, der menn levde lenge tidligere, har levealderen økt minst fra 1971-1975, bare 2,8-2,9 år.

For kvinner var det størst økning i levealder i Rogaland, Troms, Oppland og Hordaland der økningen var fra 4,2 til 4,0 år fra 1971-1975 til i dag. Økningen i levealder for kvinner har vært minst i Aust-Agder, med 1,9 år.

Tabeller: