6184_om_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
6184_om
statistikk
2016-09-26T08:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
false
Svalbard hadde 2.667 bosatte 1.7.2016, en økning på 13 første halvår.

Befolkningen på Svalbard1. juli 2016

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Befolkningen på Svalbard
Emne: Befolkning

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Folkemengde: Alle personer som oppholder seg på Svalbard for mer enn 6 måneder, og har fødselsnummer og er formelt bosatt i en kommune på fastlandet, eller har fått tildelt dnr på grunn av et skattemessig forhold til Norge.

Fødselsoverskudd: Fødte minus døde, også kalt "naturlig folketilvekst". Minustegn betyr fødselsunderskudd.

Fødte: Levendefødte. Hovedregelen er at alle fødsler skal skje på fastlandet.

Nettoinnflytting: Innflyttinger minus utflyttinger. Minustegn betyr netto utflytting.

Innflyttinger, utflyttinger: Som flytting regnes flytting for en person fra/til fastlandet eller fra/til utlandet som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard/fastlandet/utlandet i minst 6 måneder.

D-nummer: For skattepliktige som ikke er bosatt i Norge skal det fastsettes D-nummer av Skatteetaten. D-nummer tildeles også andre ikke bosatte personer når norske myndigheter har behov for et entydig identifikasjonsbegrep.

Standard klassifikasjoner

Ingen

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Svalbard.

Hyppighet og aktualitet

Halvårlig statistikk blir publisert ca tre måned etter referansetidspunktene, som er 1. januar og 1. juli

Internasjonal rapportering

Ingen

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Halvårsstatistikken inneholder aggregerte opplysninger og blir bare korttidslagret. Folkemengde og blir langtidslagret.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistisk sentralbyrå har publisert befolkningsstatistikk for Longyearbyen og Ny-Ålesund siden 2009.

Statistikken viser halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , samt befolkningens sammensetning.

Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV) ble satt i produksjon sommeren 2008. Registeret er bygd opp på samme måte som Det sentrale folkeregister som BRSV kommuniserer med.

Brukere og bruksområder

Statistikken brukes av offentlig forvaltning, forskningsmiljøer innen demografi og levekår, og de norske bosetningene på Svalbard.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2,3-2

EØS-referanse

Ingen

Produksjon

Omfang

Befolkningsregisteret for Svalbard (BRSV) omfatter personer i Longyearbyen og Ny-Ålesund , dvs alle som har til hensikt å oppholde seg på Svalbard i mer enn 6 måneder.

I BRSV inngår personer som er eller har vært registrert bosatt i en norsk kommune, og derfor har fødselsnummer. I tillegg inneholder BRSV personer som har fått tildelt D-nummer, som ikke er regnet som bosatt i en norsk kommune.

De som har flyttet fra Norge til Svalbard er registrert to steder; som bosatt i en norsk kommune, og med et opphold på Svalbard med varighet på mer enn 6 måneder.

Befolkningsregisteret inneholder ikke bosetningene Barentsburg og Hornsund.

Tall for endringer i halvåret bygger på meldinger om hendelser i halvåret (fødsler, dødsfall, flyttinger), og som ble registrert seinest tre måneder etter slutten av halvåret.

I tabell 1 inngår tall for russere i Barentsburg og polakker i Hornsund som er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på Befolkningsregisteret på Svalbard (BRSV), og de daglige endringsmeldingene som BRSV oppdateres med gjennom kommunikasjon med Det sentrale folkeregister. Tall for bosatte i Barentsburg og Hornsund er hentet fra Sysselmannen på Svalbard.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå mottar daglig meldinger fra BRSV.

I tillegg til kontrollene som blir gjort i BRSV, utfører SSB kontroller for statistiske formål. I dette arbeidet samarbeider SKD og SSB, noe som bidrar til at kvaliteten på registeret er god.

Tall for folkemengde, levendefødte, døde, inn- og utflyttinger blir summert opp til å gjelde samlet for de norske bosettingene på Svalbard.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom en eller to enheter ligger til grunn for tall i en celle, og dette kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson, blir cellene avrundet eller prikket.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Utgaver av statistikken Befolkningen på Svalbard publisert før 25. april 2017

Befolkningsstatistikk publisert før 2009 for Longyearbyen og Ny-Ålesund inneholder bare personer som bor eller har vært registrert bosatt på det norske fastlandet.

Statistisk Årbok. Personer i bosetningene på Svalbard Statistisk Årbok. Norsk bosetning på Svalbard

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Noen feil i dataene er uunngåelige. Det kan være kodefeil, revisjonsfeil, feil i databehandlingen osv. Hele tiden blir det utført kontroller og opprettinger for at det skal oppstå færrest mulig feil i registeret.

BRSV inneholder personer med fødselsnummer og D-nummer. Personer som hører til den russiske og polske bosettingen er ikke med i BRSV. Personer som ikke melder flytting til Svalbard er ikke medregnet i statistikken.

Revisjon

Ikke relevant