148661_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
148661
Lavere folketall i de norske bosetningene på Svalbard
statistikk
2014-04-11T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false
Statistikken viser antall personer på Svalbard og opptellinger av den norske delen av befolkningen i de norske bosetningene etter alder og kjønn.

Befolkningen på Svalbard1. januar 2014

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere folketall i de norske bosetningene på Svalbard

1. januar 2014 var det registrert i alt 2 100 bosatte i de norske bosetningene på Svalbard, 58 færre enn ett år tidligere. I tillegg bodde det nesten 440 1) i de russiske bosetningene.

Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og alder
1. halvår 2014
I altMennKvinner
 2 1001 204896
0 år321814
1-5 år1237251
6-12 år1648975
13-15 år683335
16-19 år804436
20-44 år1 021570451
45-66 år581356225
67 år eller eldre31229
Figur 1. Folkemengde i bosetningene på Svalbard

Av de 2 100 har drøyt 1 660 kommet til Svalbard fra en norsk kommune, og er derfor også folkeregistrert på fastlandet. Snaut 440 personer har kommet direkte til Svalbard fra utlandet, og de er ikke folkeregistrert på fastlandet. Andelen av alle de bosatte i de norske bosetningene som kun er registrert på Svalbard, utgjør 21 prosent. Første gang tall om denne gruppen bosatte på Svalbard ble publisert, i 2009, utgjorde de bare 14 prosent. I løpet av 2013 økte denne gruppen i antall med 28, mens tallet på dem som også er folkeregistrert på fastlandet, sank med 86.

1. januar 2014 var det 436 1) bosatte i de russiske bosetningene, et tall som har holdt seg relativt stabilt siden 2009. Går vi tilbake til 1990, var det derimot 2 400 bosatte i de russiske bosetningene. Ved siste årsskifte var det i tillegg 10 som holdt til på Det polske vitenskapsakademis forskningsstasjon i Hornsund.

Mange forskjellige statsborgerskap representert i de norske bosetningene

Blant dem som bor i de norske bosetningene, finner vi 41 forskjellige statsborgerskap i tillegg til norsk. De norske statsborgerne utgjør vel 1 600 personer, eller 76 prosent av alle. Personer med thailandsk og svensk statsborgerskap utgjør de to klart største av de øvrige gruppene, henholdsvis 112 og 111 personer. Mens seks av ti svensker er menn, er derimot seks av ti thailendere kvinner. I tillegg til personer fra andre asiatiske land bor det på Svalbard folk fra Afrika, Amerika og Oseania.

I alt er 57 prosent av de bosatte i de norske bosetningene menn. Blant dem med ikke-norsk statsborgerskap er det derimot like mange kvinner som menn. Mens personer i alderen 25-59 år utgjør 66 prosent av alle i de norske bosetningene, utgjør denne aldersgruppen bare 47 prosent av de bosatte på fastlandet.

Av de 436 1) som bor i de russiske bosetningene, bor 429 1) i Barentsburg og 7 i Pyramiden. De fleste – knappe tre firedeler - er ukrainske statsborgere, mens de øvrige er russiske og tadsjikiske statsborgere.

Mindre innflytting, større utflytting enn året før

I 2013 ble det født 22 barn av mødre bosatt i de norske bosetningene på Svalbard, mens 2 personer døde, noe som ga et fødselsoverskudd på 20, identisk med antallet året før. Samtidig flyttet 387 personer til disse bosetningene, mens 453 flyttet ut. Dermed ble det en netto utflytting på 66 personer. I 2012 var det derimot en netto innflytting på 24. I andre halvår 2013 var det en netto utflytting på 99. Også i tidligere år har det vært en tilsvarende utvikling: netto innflytting i første halvår, men netto utflytting i andre halvår. De som kom direkte fra utlandet til Svalbard uten å være folkeregistrert på fastlandet, hadde i 2013 netto innflytting på 28, mens de som også er folkeregistrert på fastlandet, hadde en netto utflytting på 94. Også i 2012 hadde de som kom direkte fra utlandet, størst netto innflytting.

 

1) Tallene er rettet 25.09.2014 da det er oppdaget feil i datagrunnlaget for de russiske bosettingene.

Mer om folkeregistrering på SvalbardÅpne og lesLukk

Registreringen av bosatte på Svalbard foregår uavhengig av folkeregistreringen i norske kommuner. De som kommer til Svalbard fra en norsk kommune, fortsetter å være folkeregistrert i den aktuelle kommunen på fastlandet.