138857_not-searchable
/befolkning/statistikker/befsvalbard/halvaar
138857
Stabile folketall på Svalbard
statistikk
2013-09-24T10:00:00.000Z
Befolkning;Svalbard
no
befsvalbard, Befolkningen på Svalbard, folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, dødeFolketall, Befolkning, Befolkning, Svalbard
false

Befolkningen på Svalbard1. juli 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabile folketall på Svalbard

Per 1. juli 2013 var det registrert i alt 2 195 bosatte i de norske bosetningene på Svalbard, nøyaktig samme antall som ett år tidligere. Sju av disse har vært bosatt på Svalbard siden 1960-tallet.

Folkemengde i de norske bosettingene på Svalbard, etter kjønn og alder
2. halvår 2013
I altMennKvinner
 2 1951 271924
0 år251510
1-5 år1497673
6-12 år1638875
13-15 år673928
16-19 år794435
20-44 år1 068609459
45-66 år616380236
67 år eller eldre28208
Figur 1. Folkemengde i bosetningene på Svalbard

I tillegg til de 2 195 innbyggerne som bodde i de norske bosetningene , var det 493 fastboende innbyggere i de russiske. Dessuten bodde 10 polakker på Det polske vitenskapsakademis forskningsstasjon i Hornsund. Tallet på dem som også er folkeregistrert i en kommune i Fastlands-Norge, har vært stabilt siden 2006. Også tallet på bosatte i de russiske bosetningene har holdt seg stabilt i de siste årene, mens tallet på dem som bor i de norske bosetningene, men som ikke er registrert som bosatte på fastlandet, har økt fra 300 til 450 siden 2009. I alt bor det nå 2 700 fastboende på Svalbard, det høyeste tallet som er registrert siden 1997.

58 prosent menn

På Svalbard er det flere menn enn kvinner blant voksne i alle aldre, og særlig er forskjellen stor blant dem over 50 år. I alt var 60 prosent av dem som også var folkeregistrert i Fastlands-Norge, menn. Av dem som er registrert i Oslo, er tallet på menn og kvinner derimot likt.

Mange fra Nordland og Troms, og mange kvinner fra Thailand

39 prosent av mennene og 34 prosent av kvinnene på Svalbard som også var folkeregistrert i Fastlands-Norge, hadde der adresse i Nordland eller Troms. Alle fylkene er imidlertid representert blant dem som er folkeregistrert på fastlandet. Når det gjelder enkeltkommuner, er antallet fra Tromsø og Oslo størst.

Av de utenlandske statsborgerne i de norske bosetningene var 52 prosent kvinner, og en tredel av disse hadde bakgrunn fra Thailand. 20 prosent av dem som bor i de norske bosetningene, er ikke folkeregistrert i en kommune i Fastlands-Norge. En firedel av dem er fra Thailand og en femdel fra Sverige. Den overveiende delen av de 493 innbyggerne i de russiske bosetningene er ukrainske statsborgere. Av disse 493 bor 477 i Barentsburg, mens 16 bor i det nedlagte gruvesamfunnet Pyramiden.

De fleste har bodd kort tid på Svalbard

Av dem som var registrert bosatt i de norske bosetningene per 1. juli 2013, har 7 personer vært bosatt siden en gang på 1960-tallet og 32 siden 1970-tallet, av de sistnevnte 12 kvinner. 73 har vært svalbardianere siden 1980-tallet. Av disse er 28 kvinner. Disse personene representerer et klart mindretall av dem som er bosatt per 1. juli, kun 5 prosent. Hele 974 personer, eller 44 prosent, har ankommet etter 1. januar 2010.

Hovedsakelig flyttinger, men også noen fødsler bak endringene

I 1. halvår 2013 ble det født 12 barn av mødre bosatt i de norske bosetningene på Svalbard. Samtidig flyttet 160 personer inn til disse bosetningene, mens 127 flyttet ut. I tolvmånedersperioden fra 1. juli 2012 til 1. juli i år ble det født 20 barn, 10 færre enn forrige år. Samtidig flyttet 379 personer inn og 384 ut, begge tallene er noe lavere enn forrige tolvmånedersperiode.