Veksten i aleneboende avtar

Publisert:

I 38 prosent av husholdningene bor det bare én person, men i Oslo synker andelen som bor alene. Boligprisene kan være en årsak til det.

I løpet av 2016 ble det 28 200 flere privathusholdninger i Norge. Økningen i antallet husholdninger skyldes i hovedsak at vi i løpet av 2016 ble 44 300 flere personer her i landet. Per 1. januar 2017 var det 2 377 000 privathusholdninger i Norge. Det bodde i gjennomsnitt 2,19 personer i hver husholdning, viser nye tall fra statistikken Familier og husholdninger.

Mange bor alene

Det er mest vanlig å bo i en husholdning med to personer, 28 prosent av de bosatte i privathusholdninger gjør det, mens 17 prosent bor alene. De siste tiårene har det stadig blitt flere husholdninger som består av én person, og den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen har sunket gradvis.

Den utviklingen ser ut til å fortsette, men med noe forminsket kraft. I Oslo har vi de siste årene sett en nedgang i andelen som bor alene, spesielt i de indre bydelene. Dette er muligens drevet av de økende boligprisene og at noen av den grunn velger å bo sammen med andre for å redusere boutgiftene. Men fremdeles bor det bare én person i over halvparten av boligene i disse bydelene.

Unge voksne og eldre bor ofte alene

For alle som er 16 år og over, er det om lag like vanlig for menn som for kvinner å bo alene, 21,6 prosent av mennene og 21,7 prosent av kvinnene bor alene. Men andelene som bor alene varierer mye i ulike aldersgrupper, og de varierer ulikt for menn og kvinner.

Variasjonen er kraftigst i kvinnens livssyklus. Det er veldig vanlig å bo alene når man er gammel, men også blant de unge er det mange som bor alene. For både kvinner og menn er det en topp i andelen som bor alene helt i begynnelsen av 20-årene. Nærmere én av tre bor alene i denne aldersgruppen.

Det er mest vanlig for kvinner å bo sammen med andre når de er rundt 40. Da synker andelen som bor alene til under 10 prosent. Andelen synker også en god del for menn, men ikke til et like lavt nivå som for kvinner. I slutten av 30-årene bor om lag én femtedel av mennene alene og andelen aleneboende er nesten uforandret helt opp til 75-årsalderen.

Samlivsbrudd er en del av forklaringen på at det er mer vanlig for middelaldrede menn enn kvinner å bo alene. Ved samlivsbrudd blir barna som regel boende hos moren, og far blir, i det minste midlertidig, boende alene. Fra 60 år og oppover er det mer vanlig for kvinner å bo alene enn for menn. En viktig grunn til det er at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn sine gjennomgående noe eldre ektemenn og dermed blir sittende igjen som enker.

Figur 1. Aleneboende etter kjønn og alder. 1. januar 2017

Alder 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Menn 0.9 1.4 3.5 9.8 16.5 25.3 28.7 31.9 31.4 30.3 30.1 29.1 28.6 27.4 26.1 24.9 24 22.2 21.6 22 22.2 21.5 20.7 20.6 19.9 19.7 19.5 19.3 19.4 19.4 19.5 19.1 19.5 20.2 20.6 21 20.9 21.3 20.9 21.4 21.6 21.5 21.8 21.7 21.6 21.5 20.7 20.9 20.5 20.3 20.8 19.9 19.9 20.4 20.3 20 20.2 20.2 20.6 21.3 22 22.7 23.3 22.8 25 26.6 27 27.8 29.3 32 34.9 36.2 38.1 41.6 43.6 46.7 48 53.3 52.9 63.7
Kvinner 0.6 1.2 3.4 11.4 21.4 32.3 30.4 26.9 24 22.6 21.9 20.7 19.3 17.7 15.7 14.3 12.9 11.6 11.1 10.8 10.7 10.3 9.7 9 9 8.9 9 9 9.3 10 10.6 11.2 11.7 12.7 13.4 14.7 16 17.3 18.5 19.1 19.9 21 21.6 22.6 23.2 23.8 24.4 25.9 25.6 26.6 27.4 28.2 28.9 29.6 30.8 32.8 34 36.1 37.9 40 42.1 44.6 47.1 49.1 53.3 56.1 59.3 62.6 64.6 68.5 70.6 72.9 76.9 77.9 80.4 81.5 82.6 85.1 86.9 86.9

I vest og sør bor få alene

Det er mest vanlig å bo alene i sentrale bykommuner, i utkantkommunene i innlandet i Sør-Norge, samt i Nord-Norge. I Oslo, Trondheim og Bergen bor over 20 prosent alene. Lave andeler med aleneboende finner vi i byenes omlandskommuner samt i de fleste kommunene langs kysten fra Agder til Vestlandet.

Figur 2

Figur 2. Andel personer i privathusholdninger som bor alene. 1. januar 2017

Formelt bosted

Statistikken er i hovedsak laget ut fra hvor personene var registrert bosatt (formelt bosted). Erfaringsmessig vil statistikk basert på register og formelt bosted, i gjennomsnitt gi noe større husholdninger, færre aleneboende og færre samboerpar enn statistikk basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted.

Kontakt