Barn i familien påvirker også fedres avtalte arbeidstid

Publisert:

Både antall barn og barnas alder har mer å si for mødrenes avtalte arbeidstid enn fedrenes. Men også fedrenes arbeidstid påvirkes – kortest arbeidstid blant fedre finner vi i familier med barn i førskolealder.

På bakgrunn av opplysninger om familietilknytning hentet fra den registerbaserte familie- og husholdningsstatistikken kan vi i den registerbaserte sysselsettingsstatistikken nå gi tall for sysselsatte fedre og mødres avtalte arbeidstid etter antall barn og yngste barns alder.

I de tallene som nå frigis, er det foretatt en aldersavgrensning nedad til 20 år og oppad til 69 år. Dette for å unngå for små tall i fordelinger etter ulike kjennetegn. Det er få mødre med små barn i de eldste aldersgruppene, og det er få fedre blant personer under 20 år.

Dette omfatter statistikken

Som fedre og mødre regnes alle menn og kvinner som er registrert i familier der det er registrert minst ett barn under 18 år. Statistikken omfatter gifte og samboende, adoptivforeldre, stefedre og stemødre. Mødre og fedre som ikke er registrert i familier hvor det er registrert minst ett barn under 18 år, omfattes ikke av denne statistikken. Fosterbarn inngår ikke i statistikken og heller ikke fosterforeldre uten egne biologiske eller adopterte barn under 18 år.

Fedre med ett barn under skolealder har kortest arbeidstid

I 4. kvartal 2014, blant sysselsatte i alderen 20–69 år med barn under 18 år i familien, hadde 10,5 prosent av fedre med bare ett barn og da under skolealder en avtalt arbeidstid på under 32 timer per uke. Gjennomsnittet for alle fedre var 8,0 prosent. Tilsvarende hadde 81,9 prosent en avtalt arbeidstid på 37 timer eller mer, mens snittet blant fedre i alt var 84,8 prosent. Lengst avtalt arbeidstid finner vi blant fedre med to barn i familien, der begge er i skolealder. Her har bare 6,4 prosent en arbeidstid på under 32 timer, mens 86,5 prosent har 37 timer og mer som sin avtalte arbeidstid.

Antall barn har størst betydning for mødres arbeidstid

Den korteste avtalte arbeidstiden blant mødre finner vi i familier med tre barn eller flere under 18 år og hvor yngste barn er under skolealder. I disse familiene hadde 45,3 prosent av mødrene en avtalt arbeidstid på under 32 timer per uke, mens gjennomsnittet for mødre i alt var 35,6 prosent. Tilsvarende hadde 44,8 prosent en avtalt arbeidstid på 37 timer eller mer, mens gjennomsnittet blant mødre i alt var 53,1 prosent. Lengst avtalt arbeidstid finner vi blant mødre med ett barn i familien og hvor barnet er i skolealder. Her har 32,7 prosent en arbeidstid på under 32 timer, mens 55,4 prosent har 37 timer og mer som sin avtalte arbeidstid.

Sysselsatte fedre og mødre (20-69 år), etter antall barn under 18 år, alderen på yngste barn og avtalt/vanlig arbeidstid. 4. kvartal 2014. Prosent.

Til tabellen

Kontakt