Økt arbeidsinnvandring i fjor

Publisert:

Nesten 37 500 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i fjor. Færre innvandret på grunn av flukt eller familiære årsaker, men arbeidsinnvandringen fortsatte å stige.

Blant de nesten 37 500 personene med ikke-nordisk statsborgerskap som innvandret for første gang i fjor, var arbeid den viktigste innvandringsgrunnen med 16 100 personer, viser nye tall fra statistikken over innvandrere etter innvandringsgrunn. Deretter fulgte 12 500 som innvandret av familiære årsaker og 4 300 flyktninger som fikk opphold på grunn av beskyttelsesbehov. Nesten 4 200 personer fikk opphold på grunn av utdanning i 2019. I underkant av 400 personer innvandret i fjor av andre årsaker som for eksempel tilbud om medisinsk behandling, idrettsutøvere eller utøvende kunstnere.

Sammenlignet med 2018 gikk både antallet flyktninger og familieinnvandrede noe ned i fjor. Det var også en liten nedgang blant de som innvandret på grunn av utdanning. Men flere arbeidsinnvandrere bidro allikevel til at det totale antallet ikke-nordiske statsborgere som innvandret i fjor, lå på samme nivå som i 2018 (se figur 1).

Første gangs innvandring av ikke-nordiske statsborgere lå i årene 2010-2016 betydelig høyere enn i dag, med en topp på nesten 57 000 personer i 2012. Langt flere innvandret på grunn av arbeid eller av familiære årsaker i disse årene. I tillegg ble det bosatt flere flyktninger i denne perioden, og som nådde en topp med den store flyktningstrømmen 2015-2016.   

Figur 1. Innvandringer, etter innvandringsgrunn og innvandringsår

I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning Andre Uoppgitt
1990 11058 1030 4568 4277 975 208 0
1991 11092 1050 4391 4509 1058 84 0
1992 12236 1152 4896 4997 1139 51 1
1993 16775 1140 4768 9613 1210 44 0
1994 11348 1215 4242 4596 1225 70 0
1995 10222 1427 4335 3085 1296 79 0
1996 9676 1487 4622 1988 1485 94 0
1997 11547 1859 5872 2138 1574 104 0
1998 14365 2508 6783 3137 1834 103 0
1999 22249 2078 7482 10638 1954 97 0
2000 18968 1997 7610 7144 2131 86 0
2001 17372 2376 8389 4270 2239 98 0
2002 22689 2706 12852 4494 2525 112 0
2003 19816 2379 9228 5512 2605 92 0
2004 21254 4063 9248 5084 2758 101 0
2005 23964 6433 10459 3936 3034 102 0
2006 29631 11778 11346 3160 3237 110 0
2007 44415 21377 13773 5275 3875 115 0
2008 48819 23249 16927 4464 4057 122 0
2009 44669 17978 15303 6460 4241 136 551
2010 50669 23755 15015 6421 5274 132 72
2011 54552 26729 16272 5360 5817 374 0
2012 56750 25542 18132 7188 5430 458 0
2013 54521 23543 17447 7377 5854 300 0
2014 50108 21421 16367 7027 5029 249 15
2015 49341 18100 16725 9282 4963 251 20
2016 51023 14584 16731 15231 4156 312 9
2017 42578 14018 16239 7850 4075 393 3
2018 37413 15188 12916 4653 4221 429 6
2019 37469 16077 12474 4340 4175 379 24

Fortsatt flest polske arbeidsinnvandrere   

Arbeidsinnvandringen til Norge har økt de to siste årene etter å ha blitt redusert hvert år siden toppåret 2011 da det kom nesten 27 000 ikke-nordiske arbeidsinnvandrere. Antallet arbeidsinnvandrere økte med 900 personer - fra
15 200 i 2018 til 16 100 i 2019. Fra 2017 til 2018 var tilsvarende økning om lag 1 200 personer.

Polakkene utgjør, i likhet med tidligere år, den klart største gruppen ikke-nordiske arbeidsinnvandrere. Det ble bosatt 3 600 polske arbeidsinnvandrere i 2019 – omtrent samme antallet som året før. Drøyt 1 800 litauere ble registrert som arbeidsinnvandrere i fjor, mens den tredje største gruppen ikke-nordiske arbeidsinnvandrere var indere med nesten 1 000 personer. Deretter følger Romania (900), Storbritannia (650), Tyskland (600), Latvia (550) og Spania (550) med flest ikke-nordiske arbeidsinnvandrere som kom i 2019.

Færre innvandrer av familiære årsaker

I 2019 fortsatte nedgangen i antall personer som familieinnvandret. Familieinnvandringen i fjor var den laveste siden 2006. Blant de 12 500 som kom hit til landet av familiære årsaker i fjor, ble 8 950 familiegjenforent mens 3 550 kom til Norge på grunn av familieetablering.

Antallet som blir familiegjenforent med en primærflyktning her i landet, fortsetter å synke. I fjor fikk 1 450 personer opphold på grunn av familiegjenforening med en flyktning. I 2018 var tilsvarende tall 2 600 personer og i 2017 ble 4 800 personer bosatt på dette grunnlaget. Nedgangen kan delvis forklares med innskjerpede krav til familiegjenforening de senere år, blant annet underholdskrav hos den som henter familiemedlemmer til Norge. Flest familiegjenforente til flyktninger i 2019 kom fra Eritrea (25 prosent) fulgt av Syria (15 prosent), Afghanistan (15 prosent) og Somalia (9 prosent).

Flest etablerer familie med en innvandrer

Hos de 3 550 personene som i 2019 fikk opphold på grunn av familieetablering, var det 1 800 som giftet seg med en innvandrer bosatt her i landet. Flest ektefeller kom fra India, Afghanistan, Pakistan og Polen.   

Under 200 personer fikk i 2019 opphold på grunn av ekteskap med en person født i Norge med innvandrerforeldre.

Om lag 1 600 personer fikk i fjor oppholdstillatelse på grunn av ekteskap med en person uten innvandrerbakgrunn. Flest kom fra Thailand, Filippinene og USA.  

Flest flyktninger fra Kongo i fjor

Antall personer som kommer hit til landet på grunn av flukt, har variert mye de siste årene. Etter den store flyktningstrømmen høsten 2015 som førte til at mer enn 15 000 flyktninger ble bosatt i 2016, har antall flyktninger gått ned i årene etterpå. Det er først når en asylsøker får innvilget sin søknad og blir registrert bosatt i en kommune at vedkommende omfattes av statistikken. I 2017 ble det bosatt 7 800 flyktninger, og antallet gikk ned til 4 700 i 2018. I 2019 ble det bosatt drøyt 4 300 flyktninger. Vi må helt tilbake til 2008 for å finne et tilsvarende antall bosatte flyktninger i løpet av ett år. Det relativt lave antallet skyldes først og fremst færre asyltilfeller. Overføringsflyktninger har både i 2018 og 2019 utgjort flertallet av flyktningene som blir bosatt her i landet.

I 2019 ble det bosatt flest flyktninger fra Kongo med i alt 1 300 personer. Nest største flyktninggruppe i fjor var syrere med 1 200 personer. Syrere har vært den største flyktninggruppen i årene 2016-2018, og det er nå flere flyktninger fra Syria enn fra noe annet land i Norge.

Mange flytter ut av landet igjen

Mange av de som innvandrer til Norge, flytter ut igjen av ulike årsaker. Fra 1990 til 2019 har det innvandret til sammen 907 000 ikke-nordiske statsborgere. Av disse var 645 000 (71 prosent) fortsatt registrert bosatt her i landet ved inngangen til 2020.     

Andelen som flytter ut av landet varierer mye med innvandringsgrunn. Personer som kommer til landet på utdanningstillatelse, flytter ut i størst grad. Hvis de skal bli boende etter avsluttet utdanning, må de få et annet grunnlag for oppholdstillatelsen. Blant alle som kom til landet på grunn av utdanning i årene 1990–2019, er 38 prosent fortsatt bosatt i Norge ved begynnelsen av 2020. Blant de som har kommet som flyktninger, er tilsvarende andel bosatte 86 prosent, og 78 prosent blant de som har innvandret av familiære årsaker.

Mange arbeidsinnvandrere flytter ut etter noen år i Norge. Blant de 308 000 personene som har kommet som arbeidsinnvandrere i perioden 1990–2019 har hver tredje person flyttet fra Norge igjen. Blant de som kom i året med høyest arbeidsinnvandring, 2011, er 63 prosent fortsatt bosatt i landet (se figur 2). 

Figur 2. Andel bosatte per 1. januar 2020, etter innvandringsgrunn og innvandringsår

Arbeid Familie Flukt Utdanning
1990 26.3 63.9 62.2 21.3
1991 19.7 59.8 62.5 23.4
1992 18.1 63.3 66.7 19.2
1993 16.0 61.9 68.4 19.3
1994 26.6 64.4 72.8 18.8
1995 28.5 66.0 74.0 17.9
1996 29.3 63.5 71.1 21.1
1997 32.4 65.9 77.6 21.5
1998 33.7 67.3 79.1 19.6
1999 34.3 70.7 56.7 23.8
2000 41.7 72.4 71.4 26.7
2001 42.9 72.4 85.6 29.1
2002 44.6 76.0 85.1 31.1
2003 47.2 77.4 90.4 30.6
2004 52.6 76.4 90.5 32.3
2005 56.9 77.3 90.6 34.8
2006 57.2 76.7 91.0 31.5
2007 56.6 76.2 89.5 29.5
2008 56.6 76.6 91.3 28.0
2009 64.0 75.5 93.4 31.5
2010 61.7 77.1 94.5 31.0
2011 62.7 76.6 94.6 31.2
2012 62.7 76.6 96.9 33.1
2013 65.0 76.4 96.4 34.0
2014 69.8 76.5 97.6 32.8
2015 75.5 83.0 99.0 39.4
2016 82.3 88.6 98.7 58.8
2017 87.7 91.9 99.0 67.0
2018 93.4 94.6 99.8 85.2
2019 98.5 99.2 100.0 98.4

Kontakt