Nesten 15 prosent er innvandrere

Publisert:

Ved inngangen til 2020 var det registrert 25 400 flere innvandrere enn året før. Det bor nå nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen.

Nye tall fra statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser at det per 1. januar 2020 var bosatt 790 500 innvandrere i Norge.

Det er registrert 2 500 flere innvandrere fra Polen i 2020 sammenlignet med året før, noe som var den største økningen per land, men mye av dette skyldes spesielle forhold ved registreringen av utvandringer i 2019. Disse førte til færre registrerte utvandringer enn hva som normalt ville vært tilfellet.

Etter Polen var den største tilveksten i bosatte fra India – et land med langt færre bosatte i Norge enn personer fra de store innvandrerlandene som for eksempel Polen, Litauen, Sverige og Syria. Det var registrert 1 600 flere innvandrere fra India i løpet av fjoråret.

Andre land med økt antall bosatte er Syria med 1 200 og Filippinene med 1 000.   

Innvandrere fra nordiske land hadde en svak nedgang foregående år. I 2020 var det også noen færre innvandrere fra Somalia.

Figur 1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn. De ti største gruppene, 01.01.2020. Absolutte tall

Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Filippinene 3054 23280
Tyskland 3305 24953
Eritrea 6027 23075
Irak 11008 23260
Syria 4074 31952
Pakistan 17565 21109
Sverige 3286 35568
Somalia 14719 28554
Litauen 6672 40632
Polen 14263 101153

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 3,5 prosent

Norskfødte med innvandrerforeldre talte 188 800 personer ved inngangen til 2020, som er 9 500 flere bosatte enn året før. Denne økningen er omtrent som året før, og denne gruppen utgjør nå 3,5 prosent av totalbefolkningen.

Kunstig lave utvandringstall i 2019

Vi gjør oppmerksom på at i 2019 gikk antall utvandringer etter vedtak i folkeregisteret mye ned. Grunnen til dette var at det på vårparten var mye arbeid med omorganisering, og at man på høsten gikk gjennom metodene. Om andelen vedtak om utvandringer hadde vært den samme i 2019 som i de tre foregående årene, ville det ha vært om lag 5 000 flere utvandringer og tilsvarende færre bosatte ved årsskiftet. Dette gjelder ikke-nordiske EØS-borgere, og av disse er det 1 700 polakker og 870 litauere. For norske, nordiske og tredjelandsborgere er endringene i andelen vedtak jevnt over innenfor det en må regne som naturlige svingninger. De manglende utvandringene ser ut til å fordele seg jevnt over hele landet.

Faktaside