Barn av innvandrere velger ofte partner med innvandrerbakgrunn

Publisert:

Tre av fire norskfødte med foreldre fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka har en partner med innvandrerbakgrunn. Det er færre enn blant innvandrere fra samme land.

Gjennom levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn (LKI 2016) har Statistisk sentralbyrå gjennom personlige intervjuer hatt muligheten til å spørre innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre om deres syn på valg av partner. Hvor mange velger en partner med innvandrerbakgrunn? I hvilken grad hadde andre innflytelse på deres partnervalg og ekteskapsplaner? Og hva mener de er viktig for å få et lykkelig ekteskap?

Sammenligning av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

I LKI 2016 ble det intervjuet norskfødte i alderen 16 til 39 år med foreldre fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka. Halvparten av disse var under 22 år. Innvandrerne fra de samme landene var i alderen 16 til 74 år da de ble intervjuet. Disse har en høy gjennomsnittsalder og over halvparten av var over 40 år.

I denne artikkelen sammenlignes norskfødte med innvandrerforeldre med innvandrere fra samme land. Det er viktig å være klar over at disse gruppene er ulike, og blant annet aldersfordelingen er ulik.

I figur 1 og 2 inkluderes kun personer som var mellom 16 og 39 år. I figur 3 og tabell 1 inkluderes alle som er intervjuet, også innvandrere over 39 år.

I alt ble 1 049 norskfødte i alderen 16-39 år med innvandrerforeldre fra Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam intervjuet i LKI 2016, og respondentene er jevnt fordelt mellom landene. Det ble intervjuet 2 846 innvandrere mellom 16 og 74 fra de samme fire landene og 586 av disse var mellom 16 og 39 år. En del av disse er gift eller forlovet, men antallet gifte og forlovede med foreldre fra Sri Lanka var for lavt til at SSB kan offentliggjøre tall om disse. Se tabellen for utvalgsstørrelse nederst i artikkelen.

De fleste har en partner med samme bakgrunn

Å gifte seg med noen som har lik bakgrunn som en selv er svært utbredt i de fleste samfunnslag og kulturer. Flere studier viser at vi gjerne finner oss en partner som er lik oss selv, for eksempel med noenlunde samme sosiale bakgrunn, utdanning eller yrke. Dette gjelder også blant innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn: De aller fleste som gifter seg, finner en ektefelle med samme bakgrunn.

I undersøkelsen ble både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som hadde en partner spurt om deres partners innvandrerbakgrunn. Blant de som hadde ektefelle, forlovede, samboer eller kjæreste, hadde 75 prosent en partner som selv hadde innvandrerbakgrunn, enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Kun en fjerdedel av norskfødte med innvandrerforeldre har en partner uten innvandrerbakgrunn.

– Hvis vi sammenligner norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere med samme landbakgrunn ser vi at det er mindre vanlig for de som er født og oppvokst i Norge å ha en partner som har innvandrerbakgrunn, sier seniorrådgiver Kristin Egge-Hoveid i Statistisk sentralbyrå.

Men her er det forskjeller etter hvilket land de har familiebakgrunn fra: Det er vanligere å ha en partner med innvandrerbakgrunn blant norskfødte med foreldre fra Tyrkia og Pakistan enn blant de som har foreldre fra Sri Lanka og Vietnam.

Figur 1. Ektefelles/forlovedes/samboers/kjærestes innvandrerbakgrunn. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra fire land. 16-39 år. 2016

Partner har ikke innvandrerbakgrunn Partner er norskfødt med to innvandrerforeldre Partner er innvandrer
Innvandrere 29 13 58
Norskfødte med innvandrerforeldre 48 27 25
Vietnam
Innvandrere 4 2 94
Norskfødte med innvandrerforeldre 47 26 27
Sri Lanka
Innvandrere 4 31 65
Norskfødte med innvandrerforeldre 16 30 54
Pakistan
Innvandrere 18 11 71
Norskfødte med innvandrerforeldre 17 22 60
Tyrkia
Innvandrere 14 18 68
Norskfødte med innvandrerforeldre 25 28 47
I alt

Les også: Norskfødte med innvandrerforeldre studerer i større grad enn andre

Innflytelse på valg av ektefelle og ekteskap

De som er gift eller forlovet ble i undersøkelsen spurt om i hvilken grad andre hadde hatt innflytelse både på valget om å gifte eller forlove seg og/eller på valg av partner.

– En av fem med foreldre fra Pakistan sier at andre hadde svært stor eller ganske stor innflytelse på valget om å gifte seg og på hvem man skulle gifte seg med, mens dette i svært liten eller ingen grad er tilfelle for dem med foreldre fra Tyrkia og Vietnam. Sterk involvering fra andre i ekteskapsplanene er mer utbredt blant de som selv har innvandret, sier Egge-Hoveid.

Spørsmålene som stilles i undersøkelsen kan ikke avdekke omfanget av tvangsekteskap eller antyde noe skille mellom hva som kan defineres som lovlig innblanding. Det kan imidlertid gi en antydning på hvor mange som utsettes for press når det gjelder slike viktige livsvalg, og om det er forskjeller mellom unge med bakgrunn fra ulike land.

1 For få norskfødte med innvandrerforeldre fra Sri Lanka er gift eller forlovet.

Figur 2. Andres innflytelse i ekteskaps/forlovelsesplaner, valg av ektefelle/forlovede eller begge deler. Forlovede og gifte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra fire land. 16-39 år. 2016

Ingen innflytelse Liten eller middels innflytelse Svært stor eller ganske stor innflytelse
Innvandrere 63 18 19
Sri Lanka¹
Innvandrere 26 62 12
Norskfødte med innvandrerforeldre 62 38
Vietnam
Innvandrere 54 17 29
Norskfødte med innvandrerforeldre 32 50 19
Pakistan
Innvandrere 39 48 13
Norskfødte med innvandrerforeldre 47 51 2
Tyrkia
Innvandrere 45 35 20
Norskfødte med innvandrerforeldre 38 49 13
I alt

Samme tro viktigst for pakistanere

De som deltok i undersøkelsen ble også spurt om viktigheten av en rekke forhold som kan påvirke om et ekteskap blir lykkelig. Dette kan gi oss en indikator på hva som er viktig for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre når de skal finne seg en partner og om det eventuelt er forskjeller i synet på dette. Det å dele husarbeid og å ha barn framstår som svært viktig for de aller fleste, noe som også er tilfellet i befolkningen generelt. Flere kjennetegn ved partneren oppleves også for mange som viktig, selv om andelene varierer mellom innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:

– En mindre andel norskfødte med innvandrerforeldre mener det er viktig å ha samme landbakgrunn for at et ekteskap skal bli lykkelig når vi sammenlikner med innvandrere fra de samme landene, sier Egge-Hoveid.

Å tro på det samme er viktigst blant de med familiebakgrunn fra Pakistan – 83 prosent av innvandrerne og 77 prosent av de norskfødte med foreldre fra Pakistan mener dette er viktig for et lykkelig ekteskap (se tabell 1). Også blant innvandrere og norskfødte med foreldre fra Tyrkia opplever en del det å ha samme religiøse tro som viktig.

Dette må sees i sammenheng med andre funn fra undersøkelsen; at religion er en viktig faktor i livet til mange med bakgrunn fra Tyrkia og Pakistan, mens flere av de norskfødte med bakgrunn fra Vietnam og Sri Lanka har svakere tilknytning til den troen de ble oppdratt i. Det å ha samme religiøse tro oppfattes antakelig derfor også som mindre viktig for de med foreldre fra disse to landene, både sammenliknet med innvandrere fra de samme landene og befolkningen generelt.

Figur 3. Andel som mener det er svært viktig og ganske viktig for et lykkelig ekteskap. Innvandrere (16-74 år) og norskfødte med innvandrerforeldre (16-39 år) fra fire land. 2016

Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre
... bo adskilt fra svigerforeldre 57 51
... ha barn 91 77
... dele husarbeidet 90 92
... ha samme politiske innstilling 33 22
... ha samme religiøse tro 66 57
... ha samme sosiale bakgrunn 67 49
... ha samme landbakgrunn 49 28

Tabell 1. Andel som mener det er svært viktig og ganske viktig for et lykkelig ekteskap å ... Innvandrere (16-74 år) og norskfødte med innvandrerforeldre (16-39 år) fra fire land etter landbakgrunn. 2016

Til tabellen

Om levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 (LKI 2016)

  • Det er ti år siden sist Statistisk sentralbyrå gjennomførte en omfattende intervjuundersøkelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. I fjor kom rapporten «Levekår blant innvandrere i Norge 2016» og før sommeren kom oppfølgingsrapporten «Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016» som ser på dem som er født i Norge med foreldre som er innvandrere.
  • Undersøkelsen og rapportene dekker en rekke levekårstemaer, blant annet tilhørighet, bolig, familie, religion, arbeid, utsatthet for lovbrudd, diskriminering, tillit, helse og økonomisk romslighet.
  • I levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ble innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra utvalgte land intervjuet om en rekke levekårstemaer. Intervjuene ble gjennomført i perioden fra november 2015 til juni 2016.
  • Innvandrerne hadde bakgrunn fra tolv land, var i alderen 16-74 år og hadde minst to års botid i Norge da de ble intervjuet. De tolv landene Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia er valgt ut.
  • De norskfødte med innvandrerforeldre hadde familiebakgrunn fra fire land og var i alderen 16-39 år da de ble intervjuet. De fire landene var Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam.
  • Undersøkelsen og rapportene er finansiert av departementet som til enhver tid har hatt ansvar for integreringspolitikken, per i dag er dette Kunnskapsdepartementet.
  • For mer informasjon om metode, bakgrunn for utvalg av respondenter se dokumentasjonsrapporten «Levekårsundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn 2016».

 

Tabell 2. Netto utvalgsstørrelse, LKI 2016

Til tabellen

 

Faktaside

Kontakt