Rapporter 2014/08

Valg av ektefelle blant norskfødte med innvandrerforeldre

Hvor vanlig er det å gifte seg innad eller på tvers av egen land- og innvandrerbakgrunn? I hvilke grupper er det vanligst å gifte seg med en partner med samme landbakgrunn og hvem gifter seg med en person uten innvandrerbakgrunn?

Rapporten ser på valg av ektefelle blant norskfødte kvinner og menn med innvandrerforeldre som er født mellom 1972 og 1994, en befolkningsgruppe som ved inngangen til 2013 talte om lag 25 000 personer. Rapporten tar for seg første ekteskap inngått 1990 – 2012 og undersøker forekomsten av ekteskapsinngåelser innad og på tvers av land- og innvandrerbakgrunn. I tillegg undersøkes faktorer som påvirker partnervalget, som (foreldrenes) landbakgrunn, utdanning og giftermålsalder.

En av fem gifte

Om lag en av fem norskfødte kvinner og menn med innvandrerforeldre født mellom 1972 og 1994, hadde giftet seg 1.1.2013. Av de som hadde giftet seg, hadde 89 prosent bakgrunn fra land i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS. Denne gruppen utgjør 87 prosent av de norskfødte med innvandrerforeldre født mellom 1972 og 1994.

Vanlig å velge partner med lik innvandrerbakgrunn

76 prosent av de norskfødte med innvandrerforeldre hadde giftet seg med en person som også hadde innvandrerbakgrunn, det vil si enten norskfødt med innvandrerforeldre eller tidliginnvandrer, her definert som en person som innvandret før vedkommende fylte 18 år. Blant tidliginnvandrere var den tilsvarende andelen 70 prosent.

92 prosent av personer uten innvandrerbakgrunn hadde giftet seg med en partner med lik bakgrunn, altså en partner med minst en norskfødt forelder.

Av de norskfødte med innvandrerforeldre som hadde giftet seg, hadde 51 prosent en partner med samme landbakgrunn. Det samme gjaldt for 56 prosent av tidliginnvandrerne og 89 prosent av dem uten innvandrerbakgrunn.

Landbakgrunn mye å si for valg av partner

Blant norskfødte med foreldre født i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS, hadde 83 prosent giftet seg med en person som også hadde innvandrerbakgrunn, mens 56 prosent hadde en ektefelle med samme landbakgrunn.

Blant norskfødte med bakgrunn fra EU/EØS, USA, Canada, Australia eller New Zealand var de tilsvarende andelene henholdsvis 19 og 6 prosent.

Multivariate analyser viste at norskfødte kvinner og menn med bakgrunn fra Asia, Afrika og Øst-Europa utenom EU hadde høyere sannsynlighet for å ha en ektefelle med innvandrerbakgrunn enn norskfødte med bakgrunn ellers i verden, også sammenliknet dem som var like på de andre kjennetegn som ekteskapsalder, utdanningsnivå, kjønn, bosted og året vigselen fant sted.

Norskfødte med bakgrunn fra Asia og Afrika hadde høyest sannsynlighet for å ha en ektefelle med samme landbakgrunn som dem selv.

Separate analyser av de fem største bakgrunnslandene viste at norskfødte med bakgrunn fra Pakistan og Tyrkia hadde høyere sannsynlighet for å ha en lik partner (enten med innvandrerbakgrunn eller lik landbakgrunn) enn dem med foreldre født i Vietnam, India og Marokko.

Sammenheng mellom utdanningsnivå og partnervalg

Sannsynligheten for å ha en ektefelle med innvandrerbakgrunn eller lik landbakgrunn synker med ekteskapsalderen.

Grunnskoleutdannede personer født i Norge med innvandrerforeldre har høyere sannsynlighet for å ha en ektefelle med innvandrerbakgrunn enn de som hadde fullført videregående eller høyere utdanning før ekteskapet.

Om publikasjonen

Tittel

Valg av ektefelle blant norskfødte med innvandrerforeldre

Ansvarlig

Kenneth Aarskaug Wiik

Serie og -nummer

Rapporter 2014/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8888-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8887-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

48

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt