398965_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfond/aar
398965
statistikk
2020-09-17T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfond, Verdipapirfond, andelskapital, resultatregnskap, balanseregnskap, beholdningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

189 347

millioner kroner i årsresultat

Hovedtall - Verdipapirfond. Millioner kroner
2016201720182019
SUM EIENDELER1 055 5951 190 8471 172 2241 370 170
ANDELSKAPITAL TIL PÅLYDENDE VERDI657 732705 804740 277786 571
ÅRSRESULTAT49 008116 036-39 775189 347
ANTALL FOND389398387398

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Tabell 1. Verdipapirfond. Balanse i millioner kroner.

Tabell 1. Verdipapirfond. Balanse i millioner kroner.
2016201720182019
EIENDELER
Aksjer432 439519 620497 927627 111
Verdipapirfondsandeler166 747183 905177 043186 261
Egenkapitalbevis3 9475 6414 7697 157
Obligasjoner370 009395 034431 640471 486
Sertifikater47 05143 99423 64828 449
Andre eiendeler2 0684 5661 31711 197
Bankinnskudd33 33538 08835 91038 477
Innenlandske banker26 91230 19530 06729 005
Utenlandske banker6 4237 8935 8439 471
SUM EIENDELER1 055 5951 190 8471 172 2241 370 170
 
GJELD OG EGENKAPITAL
Innbetalt egenkapital760 452882 310891 980925 266
Andelskapital til pålydende verdi657 732705 804740 277786 571
Korreksjon av andelskapitalen102 719176 507151 704138 695
Opptjent egenkapital289 362302 482273 624436 500
Gjeld5 7826 0556 6208 405
Skattegjeld710322-97-151
Renter/utbytte til andelseiere1 776224275312
Annen gjeld3 2965 5106 4428 244
SUM GJELD OG EGENKAPITAL1 055 5951 190 8471 172 2241 370 170
 
Antall fond389398387398

Tabell 2 
Tabell 2. Verdipapirfond. Resultatregnskap i millioner kroner.

Tabell 2. Verdipapirfond. Resultatregnskap i millioner kroner.
2016201720182019
Porteføljeinntekter og -kostnader
Renteinntekter12 74812 29712 64714 215
Aksjeutbytte mv.11 44013 49814 97916 227
Realiserte kursgevinster/-tap17 85046 05235 99141 044
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap6 64946 086-97 094130 731
Andre porteføljeinntekter/-kostnader6 5505 455878-5 250
PORTEFØLJERESULTAT55 237123 388-32 599196 967
 
Forvaltningsinntekter og -kostnader
Provisjonsinntekter47797750
Andre inntekter/-kostnader36-35-4-158
Forvaltningshonorarer-5 350-6 293-6 116-6 337
FORVALTNINGSRESULTAT-5 267-6 249-6 043-6 445
 
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD49 970117 140-38 642190 522
Skattekostnad-961-1 103-1 132-1 175
 
ÅRSRESULTAT49 008116 036-39 775189 347
 
Disponering av årsresultatet
Avsatt til utbetaling til andelseiere10 33212 1773 1795 964
Netto utbetalt til andelseiere i året1 1723 7578 0513 492
Overført til/ fra opptjent egenkapital37 504100 102-51 004179 890
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER49 008116 036-39 774189 346

Tabell 3 
Tabell 3. Verdipapirfondenes eiendeler etter fondtype i millioner kroner.

Tabell 3. Verdipapirfondenes eiendeler etter fondtype i millioner kroner.
2016201720182019
SUM EIENDELER1 055 5951 190 8471 172 2241 370 170
Aksjefond532 475633 479611 436759 179
Obligasjonsfond309 706316 449315 071338 642
Pengemarkedsfond97 235107 899111 463109 285
Andre rentefond55 30559 62062 95697 061
Kombinasjonsfond55 61867 34765 74261 617
Øvrige fond5 2556 0535 5584 387

Tabell 4 
Tabell 4. Verdipapirfond. Årsresultat etter fondstype i millioner kroner.

Tabell 4. Verdipapirfond. Årsresultat etter fondstype i millioner kroner.
2016201720182019
ÅRSRESULTAT49 008116 036-39 775189 347
Aksjefond32 37295 510-39 277159 894
Obligasjonsfond10 2299 45340415 406
Pengemarkedsfond1 8851 5381 2492 185
Andre rentefond2 2743 4006784 531
Kombinasjonsfond2 0335 665-2 7647 093
Øvrige fond214471-63238

Tabell 5 
Tabell 5. Verdipapirfond. Resultatregnskap etter aksjefond og andre fond i millioner kroner.

Tabell 5. Verdipapirfond. Resultatregnskap etter aksjefond og andre fond i millioner kroner.
2019
AksjefondAndre fond
Porteføljeinntekter og -kostnader
Renteinntekter18514 030
Aksjeutbytte mv.15 866361
Realiserte kursgevinster/-tap38 5562 488
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap112 18518 546
Andre porteføljeinntekter/-kostnader-936-4 314
PORTEFØLJERESULTAT165 85631 111
 
Forvaltningsinntekter og -kostnader
Provisjonsinntekter3020
Andre inntekter/-kostnader-149-9
Forvaltningshonorarer-4 793-1 544
FORVALTNINGSRESULTAT-4 912-1 533
 
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD160 94329 579
Skattekostnad-1 050-125
 
ÅRSRESULTAT159 89429 453
 
Disponering av årsresultatet
Avsatt til utbetaling til andelseiere65 958
Netto utbetalt til andelseiere i året03 492
Overført til/ fra opptjent egenkapital159 88720 003
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER159 89329 453

Om statistikken

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om resultat- og balanseregnskap. Fondenes årlige resultat- og balanseregnskap publiseres etter fondstype.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: Verdipapirfondene foretar investeringer i verdipapirmarkedet på vegne av små og store investorer. Fondene grupperes etter hvilke verdipapirer som inngår i porteføljen og dermed etter avkastningsmuligheter, tidshorisont og skattemessige vilkår.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

I finansmarkedstatistikken er det foretatt en inndeling i fire fondstyper; aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på mindre enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer klassifikasjoner; objekt, sektor, og art:

Finansobjekter og realobjekter: Gjeld, fordringer og andre eiendeler i verdipapirfondenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.

Debitor- og kreditorsektor: Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.

Inntekts- og utgiftsarter, herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data er lagret i en FAME base

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med regnskapstall til finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet, samt til tilsyns- og kontrollformål i Kredittilsynet og Norges Bank. Offisielt startet Statistisk sentralbyrå verdipapirfondstatistikk i 1990. Frem til 1994 hadde SSB stått for arbeidet med innhenting, registrering og revisjon av dataene. Etter det har Norges Bank hatt ansvaret for innsamling og revisjon av statistikken for verdipapirfond. Fra 1996 har SSB publisert resultatregnskapstall i tillegg til tidligere publisert årsbalanse med sektorspesifikasjon av enkelte finansobjekter. Fra og med januar 2007 har SSB overtatt ansvaret for statistikken for verdipapirfond.

Brukere og bruksområder

Inngår i finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet. Viktige brukere er bransjeorganisasjoner, Finans- og tolldepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet samt internasjonale organisasjoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle verdipapirfond som har konsesjon fra Finanstilsynet. I h.h.t. næringsstandarden omfatter dette deler av næring 64.301.

Datakilder og utvalg

SSB samler inn regnskapsdata fra samtlige norskregistrerte verdipapirfond.

Totaltelling: statistikken inneholder tall for alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

For verdipapirfondene publiserer SSB årlige balansetall etter finansobjekt og fondstype, tall for beholdning av verdipapirer etter debitorsektor og fondstype, og tall for andelskapitalen til pålydende verdi etter kreditorsektor. Fra 1996 er det også publisert resultatregnskapstall.

Regnskapstallene editeres mot trykte årsregnskaper og løpende kilder.

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for verdipapirfondene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder: Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper Ulike bokføringstidspunkt Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene

Svarprosent er lik 100 prosent. Skjevhet: Ikke relevant

Varians: Ikke relevant

Ikke relevant

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB