301838
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfond/aar
301838
statistikk
2017-09-14T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfond, Verdipapirfond, andelskapital, resultatregnskap, balanseregnskap, beholdningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

49 003

millioner kroner i årsresultat i 2016

Hovedtall - Verdipapirfond. Millioner Kroner
2016
SUM EIENDELER1 055 456
Andelskapital til pålydende verdi657 593
ÅRSRESULTAT49 003
Antall enheter389

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Verdipapirfond. Balanse (Mill.kr)

Verdipapirfond. Balanse (Mill.kr)
2016
Verdipapirfond. Balanse
EIENDELER
Aksjer435 174
Verdipapirfondsandeler166 548
Egenkapitalbevis1 212
Obligasjoner367 783
Sertifikater49 338
Andre eiendeler2 068
Bankinnskudd33 333
Innenlandske banker26 910
Utenlandske banker6 423
SUM EIENDELER1 055 456
GJELD OG EGENKAPITAL
Innbetalt egenkapital760 316
Andelskapital til pålydende verdi657 593
Korreksjon av andelskapitalen102 723
Opptjent egenkapital289 370
Gjeld5 770
Skattegjeld710
Renter/utbytte til andelseiere1 765
Annen gjeld3 295
SUM GJELD OG EGENKAPITAL1 055 456
Antall enheter389

Tabell 2 
Verdipapirfond. Resultatregnskap (Mill.kr)

Verdipapirfond. Resultatregnskap (Mill.kr)
2016
 
PORTEFØLJERESULTAT55 231
Renteinntekter12 745
Aksjeutbytte mv.11 440
Realiserte kursgevinster/-tap17 852
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap6 644
Andre porteføljeinntekter/-kostnader6 551
FORVALTNINGSPOSTER-5 267
Provisjonsinntekter47
Andre inntekter/-kostnader36
Forvaltningshonorarer-5 350
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD49 964
Skattekostnad-961
ÅRSRESULTAT49 003
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER49 003
Avsatt til utbetaling til andelseiere10 322
Netto utbetalt til andelseiere i året1 172
Overført til/fra opptjent egenkapital37 509

Tabell 3 
Verdipapirfondenes totale eiendeler, etter fondtype (Mill.kr)

Verdipapirfondenes totale eiendeler, etter fondtype (Mill.kr)
2016
Verdipapirfond. Balanse
SUM EIENDELER1 055 455
Aksjefond532 475
Obligasjonsfond309 706
Pengemarkedsfond97 235
Andre rentefond55 193
Kombinasjonsfond55 591
Øvrige fond5 255

Tabell 4 
Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter fondstype (Mill.kr)

Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter fondstype (Mill.kr)
2016
Verdipapirfond. Resultatregnskap
ÅRSRESULTAT49 002
Aksjefond32 372
Obligasjonsfond10 229
Pengemarkedsfond1 885
Andre rentefond2 270
Kombinasjonsfond2 032
Øvrige fond214

Tabell 5 
Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter aksjefond og andre fond (Mill.kr)

Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter aksjefond og andre fond (Mill.kr)
2016
AksjefondAndre fond
PORTEFØLJERESULTAT37 14118 090
Renteinntekter1712 727
Aksjeutbytte mv.11 139301
Realiserte kursgevinster/-tap17 436416
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap6 192452
Andre porteføljeinntekter/-kostnader2 3564 194
FORVALTNINGSPOSTER-3 912-1 355
Provisjonsinntekter470
Andre inntekter/-kostnader56-20
Forvaltningshonorarer-4 015-1 336
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD33 22916 736
Skattekostnad-857-104
ÅRSRESULTAT32 37216 630
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER32 37216 630
Avsatt til utbetaling til andelseiere410 318
Netto utbetalt til andelseiere i året381 134
Overført til/fra opptjent egenkapital32 3315 178

Om statistikken

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om resultat- og balanseregnskap. Fondenes årlige resultat- og balanseregnskap publiseres etter fondstype.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: Verdipapirfondene foretar investeringer i verdipapirmarkedet på vegne av små og store investorer. Fondene grupperes etter hvilke verdipapirer som inngår i porteføljen og dermed etter avkastningsmuligheter, tidshorisont og skattemessige vilkår.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

I finansmarkedstatistikken er det foretatt en inndeling i fire fondstyper; aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer klassifikasjoner; objekt, sektor, og art:

Finansobjekter og realobjekter: Gjeld, fordringer og andre eiendeler i verdipapirfondenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.

Debitor- og kreditorsektor: Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.

Inntekts- og utgiftsarter, herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data er lagret i en FAME base

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med regnskapstall til finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet, samt til tilsyns- og kontrollformål i Kredittilsynet og Norges Bank. Offisielt startet Statistisk sentralbyrå verdipapirfondstatistikk i 1990. Frem til 1994 hadde SSB stått for arbeidet med innhenting, registrering og revisjon av dataene. Etter det har Norges Bank hatt ansvaret for innsamling og revisjon av statistikken for verdipapirfond. Fra 1996 har SSB publisert resultatregnskapstall i tillegg til tidligere publisert årsbalanse med sektorspesifikasjon av enkelte finansobjekter. Fra og med januar 2007 har SSB overtatt ansvaret for statistikken for verdipapirfond.

Brukere og bruksområder

Inngår i finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet. Viktige brukere er bransjeorganisasjoner, Finans- og tolldepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet samt internasjonale organisasjoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle verdipapirfond som har konsesjon fra Finanstilsynet. I h.h.t. næringsstandarden omfatter dette deler av næring 64.301.

Datakilder og utvalg

SSB samler inn regnskapsdata fra samtlige norskregistrerte verdipapirfond.

Totaltelling: statistikken inneholder tall for alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

For verdipapirfondene publiserer SSB årlige balansetall etter finansobjekt og fondstype, tall for beholdning av verdipapirer etter debitorsektor og fondstype, og tall for andelskapitalen til pålydende verdi etter kreditorsektor. Fra 1996 er det også publisert resultatregnskapstall.

Regnskapstallene editeres mot trykte årsregnskaper og løpende kilder.

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for verdipapirfondene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder: Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper Ulike bokføringstidspunkt Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene

Svarprosent er lik 100 prosent. Skjevhet: Ikke relevant

Varians: Ikke relevant

Ikke relevant

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB