383621
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfond/aar
383621
statistikk
2019-09-19T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfond, Verdipapirfond, andelskapital, resultatregnskap, balanseregnskap, beholdningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond

Alle tabellene ble oppdatert med lengre tidsserie 7. oktober 2019.

Oppdatert

Rettet:

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-39 775

millioner kroner i årsresultat

Hovedtall - Verdipapirfond. Millioner kroner
2015201620172018
SUM EIENDELER961 5711 055 5951 190 8471 172 224
ANDELSKAPITAL TIL PÅLYDENDE VERDI608 701657 732705 804740 277
ÅRSRESULTAT56 95949 008116 036-39 775
ANTALL FOND374389398387

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Tabell 1. Verdipapirfond. Balanse i millioner kroner.

Tabell 1. Verdipapirfond. Balanse i millioner kroner.
2015201620172018
EIENDELER
Aksjer394 947432 439519 620497 927
Verdipapirfondsandeler144 114166 747183 905177 043
Egenkapitalbevis2 8373 9475 6414 769
Obligasjoner336 730370 009395 034431 640
Sertifikater45 82847 05143 99423 648
Andre eiendeler1 3702 0684 5661 317
Bankinnskudd35 74533 33538 08835 910
Innenlandske banker29 93126 91230 19530 067
Utenlandske banker5 8146 4237 8935 843
SUM EIENDELER961 5711 055 5951 190 8471 172 224
 
GJELD OG EGENKAPITAL
Innbetalt egenkapital730 288760 452882 310891 980
Andelskapital til pålydende verdi608 701657 732705 804740 277
Korreksjon av andelskapitalen121 587102 719176 507151 704
Opptjent egenkapital226 373289 362302 482273 624
Gjeld4 9105 7826 0556 620
Skattegjeld446710322-97
Renter/utbytte til andelseiere7321 776224275
Annen gjeld3 7333 2965 5106 442
SUM GJELD OG EGENKAPITAL961 5711 055 5951 190 8471 172 224
 
Antall fond374389398387

Tabell 2 
Tabell 2. Verdipapirfond. Resultatregnskap i millioner kroner.

Tabell 2. Verdipapirfond. Resultatregnskap i millioner kroner.
2015201620172018
Porteføljeinntekter og -kostnader
Renteinntekter13 23012 74812 29712 647
Aksjeutbytte mv.10 98011 44013 49814 979
Realiserte kursgevinster/-tap41 02017 85046 05235 991
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap-3 0256 64946 086-97 094
Andre porteføljeinntekter/-kostnader1 1936 5505 455878
PORTEFØLJERESULTAT63 39855 237123 388-32 599
 
Forvaltningsinntekter og -kostnader
Provisjonsinntekter96477977
Andre inntekter/-kostnader-6836-35-4
Forvaltningshonorarer-5 408-5 350-6 293-6 116
FORVALTNINGSRESULTAT-5 380-5 267-6 249-6 043
 
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD58 01749 970117 140-38 642
Skattekostnad-1 058-961-1 103-1 132
 
ÅRSRESULTAT56 95949 008116 036-39 775
 
Disponering av årsresultatet
Avsatt til utbetaling til andelseiere6 31410 33212 1773 179
Netto utbetalt til andelseiere i året1 3071 1723 7578 051
Overført til/ fra opptjent egenkapital49 33837 504100 102-51 004
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER56 95949 008116 036-39 774

Tabell 3 
Tabell 3. Verdipapirfondenes eiendeler etter fondtype i millioner kroner.

Tabell 3. Verdipapirfondenes eiendeler etter fondtype i millioner kroner.
2015201620172018
SUM EIENDELER961 5711 055 5951 190 8471 172 224
Aksjefond477 030532 475633 479611 436
Obligasjonsfond286 186309 706316 449315 071
Pengemarkedsfond83 64397 235107 899111 463
Andre rentefond56 52355 30559 62062 956
Kombinasjonsfond52 94255 61867 34765 742
Øvrige fond5 2485 2556 0535 558

Tabell 4 
Tabell 4. Verdipapirfond. Årsresultat etter fondstype i millioner kroner.

Tabell 4. Verdipapirfond. Årsresultat etter fondstype i millioner kroner.
2015201620172018
ÅRSRESULTAT56 95949 008116 036-39 775
Aksjefond51 43132 37295 510-39 277
Obligasjonsfond2 24610 2299 453404
Pengemarkedsfond8771 8851 5381 249
Andre rentefond-8162 2743 400678
Kombinasjonsfond3 0672 0335 665-2 764
Øvrige fond154214471-63

Tabell 5 
Tabell 5. Verdipapirfond. Resultatregnskap etter aksjefond og andre fond i millioner kroner.

Tabell 5. Verdipapirfond. Resultatregnskap etter aksjefond og andre fond i millioner kroner.
2018
AksjefondAndre fond
Porteføljeinntekter og -kostnader
Renteinntekter13312 514
Aksjeutbytte mv.14 594385
Realiserte kursgevinster/-tap35 237754
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap-84 257-12 837
Andre porteføljeinntekter/-kostnader701177
PORTEFØLJERESULTAT-33 592993
 
Forvaltningsinntekter og -kostnader
Provisjonsinntekter5027
Andre inntekter/-kostnader1-5
Forvaltningshonorarer-4 641-1 475
FORVALTNINGSRESULTAT-4 590-1 453
 
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD-38 181-461
Skattekostnad-1 095-37
 
ÅRSRESULTAT-39 277-498
 
Disponering av årsresultatet
Avsatt til utbetaling til andelseiere73 172
Netto utbetalt til andelseiere i året08 051
Overført til/ fra opptjent egenkapital-39 283-11 721
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER-39 276-498

Om statistikken

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om resultat- og balanseregnskap. Fondenes årlige resultat- og balanseregnskap publiseres etter fondstype.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: Verdipapirfondene foretar investeringer i verdipapirmarkedet på vegne av små og store investorer. Fondene grupperes etter hvilke verdipapirer som inngår i porteføljen og dermed etter avkastningsmuligheter, tidshorisont og skattemessige vilkår.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

I finansmarkedstatistikken er det foretatt en inndeling i fire fondstyper; aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer klassifikasjoner; objekt, sektor, og art:

Finansobjekter og realobjekter: Gjeld, fordringer og andre eiendeler i verdipapirfondenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.

Debitor- og kreditorsektor: Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.

Inntekts- og utgiftsarter, herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data er lagret i en FAME base

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med regnskapstall til finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet, samt til tilsyns- og kontrollformål i Kredittilsynet og Norges Bank. Offisielt startet Statistisk sentralbyrå verdipapirfondstatistikk i 1990. Frem til 1994 hadde SSB stått for arbeidet med innhenting, registrering og revisjon av dataene. Etter det har Norges Bank hatt ansvaret for innsamling og revisjon av statistikken for verdipapirfond. Fra 1996 har SSB publisert resultatregnskapstall i tillegg til tidligere publisert årsbalanse med sektorspesifikasjon av enkelte finansobjekter. Fra og med januar 2007 har SSB overtatt ansvaret for statistikken for verdipapirfond.

Brukere og bruksområder

Inngår i finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet. Viktige brukere er bransjeorganisasjoner, Finans- og tolldepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet samt internasjonale organisasjoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle verdipapirfond som har konsesjon fra Finanstilsynet. I h.h.t. næringsstandarden omfatter dette deler av næring 64.301.

Datakilder og utvalg

SSB samler inn regnskapsdata fra samtlige norskregistrerte verdipapirfond.

Totaltelling: statistikken inneholder tall for alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

For verdipapirfondene publiserer SSB årlige balansetall etter finansobjekt og fondstype, tall for beholdning av verdipapirer etter debitorsektor og fondstype, og tall for andelskapitalen til pålydende verdi etter kreditorsektor. Fra 1996 er det også publisert resultatregnskapstall.

Regnskapstallene editeres mot trykte årsregnskaper og løpende kilder.

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for verdipapirfondene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder: Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper Ulike bokføringstidspunkt Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene

Svarprosent er lik 100 prosent. Skjevhet: Ikke relevant

Varians: Ikke relevant

Ikke relevant

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB