336516
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpfond/aar
336516
statistikk
2018-09-25T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
vpfond, Verdipapirfond, andelskapital, resultatregnskap, balanseregnskap, beholdningerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirfond

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

116 036 

millioner kroner i årsresultat i 2017

Hovedtall - Verdipapirfond. Millioner Kroner
2017
SUM EIENDELER1 190 847
Andelskapital til pålydende verdi705 804
ÅRSRESULTAT116 036
Antall enheter398

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Verdipapirfond. Balanse (Mill.kr)

Verdipapirfond. Balanse (Mill.kr)
2017
Verdipapirfond. Balanse
EIENDELER
Aksjer519 620
Verdipapirfondsandeler183 905
Egenkapitalbevis5 641
Obligasjoner395 034
Sertifikater43 994
Andre eiendeler4 566
Bankinnskudd38 088
Innenlandske banker30 195
Utenlandske banker7 893
SUM EIENDELER1 190 847
GJELD OG EGENKAPITAL
Innbetalt egenkapital882 310
Andelskapital til pålydende verdi705 804
Korreksjon av andelskapitalen176 507
Opptjent egenkapital302 482
Gjeld6 055
Skattegjeld322
Renter/utbytte til andelseiere224
Annen gjeld5 510
SUM GJELD OG EGENKAPITAL1 190 847
Antall enheter398

Tabell 2 
Verdipapirfond. Resultatregnskap (Mill.kr)

Verdipapirfond. Resultatregnskap (Mill.kr)
2017
 
PORTEFØLJERESULTAT123 388
Renteinntekter12 297
Aksjeutbytte mv.13 498
Realiserte kursgevinster/-tap46 052
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap46 086
Andre porteføljeinntekter/-kostnader5 455
FORVALTNINGSPOSTER-6 249
Provisjonsinntekter79
Andre inntekter/-kostnader-35
Forvaltningshonorarer-6 293
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD117 140
Skattekostnad-1 103
ÅRSRESULTAT116 036
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER116 036
Avsatt til utbetaling til andelseiere12 177
Netto utbetalt til andelseiere i året3 757
Overført til/fra opptjent egenkapital100 102

Tabell 3 
Verdipapirfondenes totale eiendeler, etter fondtype (Mill.kr)

Verdipapirfondenes totale eiendeler, etter fondtype (Mill.kr)
2017
Verdipapirfond. Balanse
SUM EIENDELER1 190 847
Aksjefond633 479
Obligasjonsfond316 449
Pengemarkedsfond107 899
Andre rentefond59 620
Kombinasjonsfond67 347
Øvrige fond6 053

Tabell 4 
Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter fondstype (Mill.kr)

Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter fondstype (Mill.kr)
2017
Verdipapirfond. Resultatregnskap
ÅRSRESULTAT116 037
Aksjefond95 510
Obligasjonsfond9 453
Pengemarkedsfond1 538
Andre rentefond3 400
Kombinasjonsfond5 665
Øvrige fond471

Tabell 5 
Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter aksjefond og andre fond (Mill.kr)

Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter aksjefond og andre fond (Mill.kr)
2017
AksjefondAndre fond
PORTEFØLJERESULTAT101 28422 105
Renteinntekter7812 219
Aksjeutbytte mv.13 037461
Realiserte kursgevinster/-tap41 5284 524
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap44 6261 461
Andre porteføljeinntekter/-kostnader2 0153 440
FORVALTNINGSPOSTER-4 768-1 480
Provisjonsinntekter4930
Andre inntekter/-kostnader-5-30
Forvaltningshonorarer-4 812-1 481
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD96 51520 625
Skattekostnad-1 006-98
ÅRSRESULTAT95 51020 527
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER95 51020 527
Avsatt til utbetaling til andelseiere812 169
Netto utbetalt til andelseiere i året293 728
Overført til/fra opptjent egenkapital95 4734 629

Om statistikken

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om resultat- og balanseregnskap. Fondenes årlige resultat- og balanseregnskap publiseres etter fondstype.

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Verdipapirfond: Verdipapirfondene foretar investeringer i verdipapirmarkedet på vegne av små og store investorer. Fondene grupperes etter hvilke verdipapirer som inngår i porteføljen og dermed etter avkastningsmuligheter, tidshorisont og skattemessige vilkår.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

I finansmarkedstatistikken er det foretatt en inndeling i fire fondstyper; aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på minde enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer klassifikasjoner; objekt, sektor, og art:

Finansobjekter og realobjekter: Gjeld, fordringer og andre eiendeler i verdipapirfondenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.

Debitor- og kreditorsektor: Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.

Inntekts- og utgiftsarter, herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data er lagret i en FAME base

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med regnskapstall til finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet, samt til tilsyns- og kontrollformål i Kredittilsynet og Norges Bank. Offisielt startet Statistisk sentralbyrå verdipapirfondstatistikk i 1990. Frem til 1994 hadde SSB stått for arbeidet med innhenting, registrering og revisjon av dataene. Etter det har Norges Bank hatt ansvaret for innsamling og revisjon av statistikken for verdipapirfond. Fra 1996 har SSB publisert resultatregnskapstall i tillegg til tidligere publisert årsbalanse med sektorspesifikasjon av enkelte finansobjekter. Fra og med januar 2007 har SSB overtatt ansvaret for statistikken for verdipapirfond.

Brukere og bruksområder

Inngår i finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet. Viktige brukere er bransjeorganisasjoner, Finans- og tolldepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet samt internasjonale organisasjoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle verdipapirfond som har konsesjon fra Finanstilsynet. I h.h.t. næringsstandarden omfatter dette deler av næring 64.301.

Datakilder og utvalg

SSB samler inn regnskapsdata fra samtlige norskregistrerte verdipapirfond.

Totaltelling: statistikken inneholder tall for alle norskregistrerte verdipapirfond.

Datainnsamling, editering og beregninger

For verdipapirfondene publiserer SSB årlige balansetall etter finansobjekt og fondstype, tall for beholdning av verdipapirer etter debitorsektor og fondstype, og tall for andelskapitalen til pålydende verdi etter kreditorsektor. Fra 1996 er det også publisert resultatregnskapstall.

Regnskapstallene editeres mot trykte årsregnskaper og løpende kilder.

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for verdipapirfondene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder: Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper Ulike bokføringstidspunkt Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene

Svarprosent er lik 100 prosent. Skjevhet: Ikke relevant

Varians: Ikke relevant

Ikke relevant

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB