276128_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
276128
Styrket kronekurs ga lavere verdipapirgjeld i utlandet
statistikk
2016-11-25T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Styrket kronekurs ga lavere verdipapirgjeld i utlandet

I 3. kvartal 2016 ble det nettoemittert verdipapirlån for 35 milliarder kroner i utlandet. I samme periode gikk pålydende verdi av verdipapirlån i utlandet ned med 2 prosent eller 31 milliarder kroner. Dette skyldes at styrket kronekurs ga nedgang i verdien av gjeld i utenlandsk valuta.

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
4. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 2016
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)1 827,21 733,71 812,91 875,1
Aksjer (unoterte)433,4433,2427,6422,1
Obligasjoner utstedt i Norge1 733,31 766,01 806,71 832,3
Sertifikater utstedt i Norge170,4182,3177,0161,2
Egenkapitalbevis31,331,434,037,4
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)13,46,843,87,3
Aksjer (unoterte)0,42,98,81,9
Obligasjoner utstedt i Norge10,110,921,48,1
Sertifikater utstedt i Norge0,30,30,40,3
Egenkapitalbevis..0,21,0..

Det er innlendingers obligasjons- og sertifikatgjeld emittert i utlandet som primært er påvirket av den styrkede kronekursen i 3. kvartal. Ved utgangen av 3. kvartal 2016 var den samlede pålydende verdien av denne gjelden på 1 776 milliarder kroner. Det tilsvarer en reduksjon på 2 prosent sammenlignet ved utgangen av 2. kvartal og skjer til tross for at innenlandske låntakere nettoemitterte gjeldsverdipapirer i utlandet for 35 milliarder kroner i 3. kvartal. Det fordelte seg på 24 milliarder kroner i obligasjoner og 11 milliarder kroner i sertifikater og andre kortsiktige gjeldsverdipapirer.

Gjeldsverdipapirer emittert i Norge

Samlet pålydende verdi av obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge var på 1 993 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2016. Det er omtrent uendret sammenlignet med utgangen av foregående kvartal. Sammensetningen av gjelden er noe endret, da det er nettoinnløst sertifikater samtidig som det er nettoemittert obligasjoner i perioden.

87 prosent av gjelden var registrert på norske låntakere ved utgangen av 3. kvartal.

Obligasjoner fordelt på ulike typer sikkerhet

Drøyt 41 prosent av den utestående obligasjonsgjelden som er emittert i Norge ved utgangen av 3. kvartal er usikrede lån. Til sammenligning utgjør obligasjoner med fortrinnsrett 26 prosent og obligasjoner med garanti fra offentlig forvaltning 21 prosent.

Aksjemarkedet

Det ble nettokjøpt aksjer for totalt 23 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Samtidig styrket den totale verdien av aksjene seg med 57 milliarder kroner i perioden, noe som tilsvarer en verdiøkning på 2,5 prosent. Totalt beregnet verdi av aksjer registrert i VPS beløp seg til 2 302 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. De noterte aksjene utgjorde 82 prosent av markedsverdiene og 78 prosent av nettokjøpene, mens de unoterte aksjene utgjorde henholdsvis 18 prosent av verdiene og 22 prosent av nettokjøpene. En vesentlig endring i eierfordelingen er at statens eierandel i noterte aksjer gikk ned med 2 prosentpoeng i 3. kvartal. Statens eierskap utgjør nå 32,5 prosent av totale markedsverdier i noterte aksjer.