261535_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
261535
Utbetalt utbytte på nivå med i fjor
statistikk
2016-08-26T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utbetalt utbytte på nivå med i fjor

Utbyttene fra foretak registrert i Verdipapirsentralen (VPS) var i årets 2. kvartal omtrent på nivå med samme kvartal i fjor. To tredeler av utbyttet ble utbetalt av private og statlig eide ikke-finansielle aksjeselskaper.

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
3. kvartal 20154. kvartal 20151. kvartal 20162. kvartal 2016
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)1 751,71 827,21 733,71 812,9
Aksjer (unoterte)443,3433,4433,2427,6
Obligasjoner utstedt i Norge1 756,01 735,21 770,81 811,3
Sertifikater utstedt i Norge166,9170,4182,3177,0
Egenkapitalbevis28,031,331,434,0
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)7,313,46,843,8
Aksjer (unoterte)1,30,42,98,8
Obligasjoner utstedt i Norge9,010,110,921,5
Sertifikater utstedt i Norge0,30,30,30,4
Egenkapitalbevis....0,21,0

2. kvartal er fortsatt kvartalet med de største utbetalingene av utbytte. Dette til tross for en lovendring som fra 2014 ga adgang til å utbetale utbytte flere ganger i året. Selv om noen foretak har benyttet muligheten til å betale utbytte flere ganger i året, ble det i 2. kvartal 2015 utbetalt nesten dobbelt så mye som i de tre andre kvartalene til sammen.

I 2. kvartal 2016 var utbyttet på alle aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS på 53,7 milliarder kroner. Det er 3 milliarder høyere enn i samme kvartal i 2015. Av dette var utbyttebetalinger fra noterte norskregistrerte foretak på 42,5 milliarder kroner – uendret fra samme periode i fjor. Unoterte foretak utbetalte 8,3 milliarder kroner i årets andre kvartal, 3 milliarder mer enn i samme kvartal i 2015. Sparebankers betalinger av utbytte til eiere av egenkapitalbevis beløp seg til vel 1 milliard kroner. Det er 0,2 milliarder kroner lavere enn i fjor.

Private og statlig eide aksjeselskaper utbetaler to av tre utbyttekroner

Private og statlig eide aksjeselskapers utbytteutbetalinger var på henholdsvis 23,7 milliarder og 12,8 milliarder kroner, tilsvarende 44 og 24 prosent av de samlede utbyttebetalingene, i 2. kvartal 2016. Til sammen stod foretak i disse sektorene for i overkant av to tredeler av utbyttebetalingene. Utenlandske foretak stod for kun 3 prosent av utbyttebetalingene i 2. kvartal, eller 1,4 milliarder kroner. Utbyttene fra utenlandske foretak registrert i VPS har for øvrig falt betydelig i de siste årene.

På mottakersiden var statsforvaltningen, mye grunnet sine betydelige eierposter i statlig eide aksjeselskaper, største mottaker av utbytte med sine 27 prosent, eller 14,6 milliarder kroner. Utlandets andel på 26 prosent fulgte like etter, mens husholdningene mottok vel 5 prosent, tilsvarende 2,8 milliarder kroner.

Skadeforsikringsselskaper og finansielle holdingselskaper øker utbyttene

De noterte norskregistrerte foretakene stod både i 2. kvartal 2015 og 2. kvartal 2016 for 42,5 milliarder kroner av utbyttene. Av disse økte skadeforsikringsselskaper og finansielle holdingselskaper sin andel av utbetalingene i 2. kvartal 2016 sammenliknet med 2. kvartal i fjor. Skadeforsikringsselskapene økte sin andel av utbyttene fra 7 prosent i 2015 til 11 prosent i 2016 mens finansielle holdingselskapers andel økte med 2 prosentpoeng til 17 prosent. Statlig eide aksjeselskaper og private aksjeselskaper reduserte imidlertid sin andel av utbyttene fra 2016 til 2015 med om lag 3 prosentpoeng hver. For øvrig økte de fem største utbyttebetalerne fra 2. kvartal 2015 utbyttene ytterligere i år. Dette bidro til at både skadeforsikringsselskapers og finansielle holdingselskapers andel av utbyttebetalingene økte fra 2015 til 2016.

Positiv utvikling i aksjemarkedet i 2. kvartal

Den samlede verdien av de VPS-registrerte noterte aksjene økte med 79 milliarder kroner i 2. kvartal 2016, eller vel 4,6 prosent, til 1812 milliarder kroner. Økningen kan i hovedsak tilskrives stigende kurser på Oslo Børs. Det norske aksjemarkedet hadde, i likhet med flere andre aksjemarkeder ellers i verden, en positiv utvikling i årets 2. kvartal etter en turbulent start på året. Aksjeindeksen Oslo Børs All-Share Index (OSEAX), som måler avkastningen i noterte aksjer, økte til sammenlikning med 6,0 prosent til 666 poeng i denne perioden. At indeksen hadde en noe større økning skyldes i hovedsak at den justeres for kapitalhendelser og utbyttebetalinger.

Avtakende valutakurseffekt på verdipapirgjelden

Ved utgangen av 2. kvartal 2016 var samlet pålydende verdi av verdipapirgjelden fra emisjoner i Norge på 1 975 milliarder kroner, en vekst på 5,6 prosent sammenliknet med 2. kvartal i fjor. I samme periode økte norske låntakeres gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i utlandet, med 5,4 prosent. Denne gjelden utgjorde 1 807 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Gjeldsveksten de siste tolv månedene kan fortsatt tilskrives valutakurseffekten - en svekkelse av den norske kronen i forhold til andre valutaer. Denne effekten har vært avtakende den senere tid, og påvirket gjelden bare marginalt i 2. kvartal 2016.