343766
/bank-og-finansmarked/statistikker/pensjonsfond/aar
343766
statistikk
2018-08-16T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
pensjonsfond, Pensjonskasser, private pensjonskasser, kommunale pensjonskasser, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Pensjonskasser

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

360 584

millioner kr. i forvaltningskapital for pensjonskassene i 2017

Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
20162017
Forvaltningskapital331 805360 584
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis169 556190 058
Obligasjoner og sertifikater137 989143 645
Premieinntekter15 09814 262
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler17 22926 778
Resultat av ordinær virksomhet3 8844 845
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto8 1638 622
Verdijustert resultat12 07322 263

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Pensjonskasser. Resultatregnskap

Pensjonskasser. Resultatregnskap
20162017
Premieinntekter15 09814 262
Forfalte premier, brutto14 80513 966
Avgitte gjenforsikringspremie-22-18
Overføring av premiereserver fra andre315314
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning8 5748 822
Utbetalte pensjoner og erstatninger, brutto8 1638 622
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-12-1
Øvrige avsetninger....
Overføring av premiereserve, og tilleggsavsetninger422201
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger19 49626 940
Premiereserver10 6238 738
Øvrige avsetninger1 7902 121
Til/fra kursreguleringsfondet1 96210 142
Midler tilordnet forsikringskontrakter5 1205 939
 
Andre ordinære driftsinntekter (+)/driftskostnader (-)-374-434
Driftsinntekter fast eiendom694667
Øvrige driftsinntekter2414
Lønnskostnader/honorarer487655
Provisjonskostnader17242
Driftskostnader fast eiendom11085
Øvrige driftskostnader324333
 
Finansinntekter (+) og -kostnader (-)7 3337 169
Renteinntekter, obligasjoner og sertifikater3 8353 552
Renteinntekter andre eiendeler458769
Utbytte og andel av over-/ underskudd3 0602 855
Rentekostnader208
 
Gevinster/-tap og verdiregulering9 89619 609
Realiserte gevinster(+)/-tap(-)6 7737 948
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis5 5588 440
Obligasjoner og sertifikater205-80
Finansielle derivater1 160-286
Bygninger og annen fast eiendom2..
Øvrig realisert gevinster/tap-152-126
Netto verdiendring3 12411 661
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis2 87710 527
Obligasjoner og sertifikater-7471 003
Finansielle derivater182-164
Bygninger og annen fast eiendom216293
Øvrige verdiendringer5973
 
Resultat av ordinær virksomhet3 8844 845
 
Andre resultatkomponenter-104
 
Skattekostnader221185
 
Totalresultat for året3 6734 656
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for pensjonskassene1 5361 724
Verdijustert resultat12 07322 263

Tabell 2 
Pensjonskasser. Balanse

Pensjonskasser. Balanse
20162017
 
Eiendeler
 
Immaterielle eiendeler00
 
Varige driftsmidler8 7299 020
Bygninger og annen fast eiendom8 7259 016
Maskiner, inventar og transportmidler44
 
Verdipapirer307 910334 042
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis48 63551 292
Andeler i verdipapirfond120 921138 766
Obligasjoner og sertifikater137 989143 645
Finansielle derivater295162
Andre verdipapirer70177
 
Utlån5 9737 787
 
Øvrige fordringer1 9971 383
Fordringer vedrørende forsikring583432
Gjenforsikringsandel....
Andre fordringer1 414951
 
Bankinnskudd og kontanter7 1958 353
 
Sum eiendeler331 805360 584
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital35 51940 737
Innskutt egenkapital12 33213 046
Egenkapitalbevis....
Overkursfond....
Annen innskutt egenkapital12 33213 046
Opptjent egenkapital23 18727 690
Annen egenkapital23 18727 690
 
Ansvarlig lånekapital434434
Andre lån434434
 
Forsikringsmessige avsetninger294 089317 057
Premiereserver for egen regning239 622252 292
Tilleggsavseteninger13 15714 512
Kursreguleringsfond29 92639 581
Erstatningsavsetning for egen regning....
Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond11 38310 672
 
Avsetninger for forpliktelser359469
Pensjonsforpliktelser6679
Utsatt skatt247365
Andre avsetninger for forpliktelser4625
 
Øvrig gjeld1 4051 887
Påløpte, ikke forfalte kostnader87247
Motatt, ikke opptjente inntekter219
Betalbar skatt1925
Utbytte, konsernbidrag70
Gjeld vedrørende forsikring3213
Annen gjeld689912
Finansielle derivater568670
 
Sum gjeld og egenkapital331 805360 584
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8987
Utlån med pant i bolig1 092786

Tabell 3 
Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor

Pensjonskasser. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor
20162017
Sum alle sektorer169 556190 057
 
Ikke-finansielle foretak20 96122 177
Statens forretningsdrift....
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 8802 369
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.497125
Private aksjeselskaper mv.18 58419 683
Personlige foretak....
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00
 
Finansielle foretak77 11390 076
Norges Bank....
Banker1 5691 704
Kredittforetak....
Finansieringsselskaper....
Statlige låneinstitutter mv.....
Finansielle holdingselskaper1 8051 760
Verdipapirfond65 03476 859
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond8 0709 050
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring145145
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser5960
Skadeforsikringsselskaper432497
 
Offentlig forvaltning....
Statsforvaltningen....
Kommuneforvaltningen....
 
Ideelle organisasjoner....
 
Husholdninger....
Personlig næringsdrivende....
Borettslag o.l.....
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.....
Ufordelt....
 
Utlandet71 48277 805

Tabell 4 
Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor

Pensjonskasser. Beholdning av obligasjoner etter utstedersektor
20162017
Sum alle sektorer137 989143 645
 
Ikke-finansielle foretak22 31826 251
Statens forretningsdrift....
Statlig eide aksjeselskaper mv.3 6233 675
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.7 1306 418
Private aksjeselskaper mv.11 56516 158
Personlige foretak....
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål00
 
Finansielle foretak63 65862 898
Norges Bank....
Banker33 18834 287
Kredittforetak29 07326 848
Finansieringsselskaper....
Statlige låneinstitutter mv.....
Finansielle holdingselskaper464444
Verdipapirfond....
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond155501
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring..3
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser535494
Skadeforsikringsselskaper243321
 
Offentlig forvaltning28 13731 278
Statsforvaltningen10 00911 111
Kommuneforvaltningen18 12820 167
 
Ideelle organisasjoner....
 
Husholdninger....
Personlig næringsdrivende....
Borettslag o.l.....
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.....
Ufordelt....
 
Utlandet23 87723 218

Om statistikken

Statistikken dekker alle pensjonskasser i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og spesifikasjoner på enkelte finansobjekter etter sektor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Private pensjonskasser: Formålet er å yte alders- og uførepensjoner til arbeidstakere og arbeidsgivere som er medlemmer i kassen, og eventuelt pensjoner til de ansattes etterlatte.

Kommunale pensjonskasser: Kommuner og fylkeskommuner har gjennom tariffavtaler opprettet pensjonsordninger for sine ansatte. Formålet er omtrent det samme som for de private pensjonsordningene.

Kommunale foretaks pensjonskasser: Pensjonskasser for kommunale foretak. Inntil 1998 var pensjonskassene til de kommunale foretakene en del av statistikken for private pensjonskasser. Formålet er omtrent det samme som for private pensjonskasser.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Utlån: Omfatter utlån fra finansinstitusjoner til publikumsektoren, definert som husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner, samt utlån finansinstitusjonene imellom.

Obligasjoner: Fritt omsettelige rentebærende verdipapirer med opprinnelig løpetid over et år som utstedes i forbindelse med låneopptak.

Aksjer: Andeler i aksjeselskap.

Andeler i verdipapirfond: Eierrettighet til en andel i en verdipapirportefølje som blir administrert av profesjonelle forvaltere.

Standard klassifikasjoner

Vi har tre typer grupperinger: Objekt, sektor og art

Finansobjekter: For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering: Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Inntekts- og kostnadsarter: Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt få en oversikt over forsikringsmarkedet og tjenestepensjon i henhold til skatteloven i Norge. Dessuten benyttes oppgavene til tilsynsformål og inngår i kredittindikatoren. De første tallene for enkelte balanse og resultatstørrelser for private pensjonskasser og fond ble publisert i 1951.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet. Andre viktige brukere er Finanstilsynet, Finansdepartementet og Norges Bank.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikk for pensjonskasser blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorregnskaper og utenriksregnskapet.

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven § 1 og 4 og Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap.

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforodning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, samt alle private pensjonskasser.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra pensjonskassene.

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå om innsamlingen av dataene. Det blir samlet inn resultat- og balansetall, samt sektorfordelte tall for obligasjoner, aksjer, andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis og medlemstall.

Datafilene blir kontrollert ved mottak, samt at det er lagt inn kontrollrutiner ved innlegging i databasen. Hvis uoverstemmelser oppdages kontaktes rapportør over telefon/mail.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sammenliknbarhet tilbake til 2008.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonens primærregnskap til mottakende media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt for transaksjoner
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportøren
  • Bearbeidingsfeil

Svarprosent lik 100

Kodefeil og samsvarsfeil mellom rapporter forekommer. Rapportørene retter opp etter tilbakemelding fra Statistisk Sentralbyrå og Finanstilsynet.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB