122165
122165
innrapportering
2019-05-27T17:10:00.000Z
no

Ikke aktiv

Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT)

Måleperiodeårlig

Kodelister, linker, veiledning og regnearksmal for 2018 er oppdatert.

Innhold

Formål

PORT er et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har hovedansvaret for mottak av alle rapporter og korreksjonsformular vedrørende PORT. Rapportene danner grunnlag for det løpende tilsyn med pensjonskasser. Rapporteringen er dessuten grunnlag for offisiell statistikk og internasjonal rapportering om pensjonskasser. Videre inngår rapporteringen ved utarbeiding av Norges nasjonal- og utenriksregnskap som igjen er beslutningsunderlag for den økonomiske politikken.

Rapportene blir innhentet med hjemmel i Lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven).

Alle pensjonskasser, slik dette er definert i Lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) er underlagt PORT-rapportering.

Disse sidene innholder alt av rapporteringsmateriell og informasjon til hjelp for rapportørene av pensjonskassestatistikken til Statistisk sentralbyrå. Veiledninger, kodelister, linker og oversikt over statistiske kjennetegn er lagt ut i pdf-format, mens regnearksmalen er lagt ut i excel-format.

Nyheter/endringer: 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen