122165
122165
innrapportering
2021-02-16T11:20:00.000Z
no

Ikke aktiv

Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT)

Måleperiodeårlig

Regnearksmal for 2020 er lagt ut.

Innhold

Formål

PORT er et samarbeid mellom Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB har hovedansvaret for mottak av alle rapporter og korreksjonsformular vedrørende PORT. Rapportene danner grunnlag for det løpende tilsyn med pensjonskasser. Rapporteringen er dessuten grunnlag for offisiell statistikk og internasjonal rapportering om pensjonskasser. Videre inngår rapporteringen ved utarbeiding av Norges nasjonal- og utenriksregnskap som igjen er beslutningsunderlag for den økonomiske politikken.

Rapportene blir innhentet med hjemmel i Lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven).

Alle pensjonskasser, slik dette er definert i Lov av 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) er underlagt PORT-rapportering.

Disse sidene innholder alt av rapporteringsmateriell og informasjon til hjelp for rapportørene av pensjonskassestatistikken til Statistisk sentralbyrå. Veiledninger, kodelister, linker og oversikt over statistiske kjennetegn er lagt ut i pdf-format, mens regnearksmalen er lagt ut i excel-format.

Nyheter/endringer: 

Ny førstegangslevering: Dette er en ny funksjon i Altinn fra og med årets rapportering. Denne ligger under alternativene "Førstegangslevering" og "Korreksjon" på førstesiden når dere går inn på skjemaet i Altinn. "Ny førstegangslevering" forutsetter at en "Førstegangslevering" er godkjent innsendt. Ved bruk av funksjonen "Ny førstegangslevering" slettes alt som er sendt inn tidligere og nye data leses inn. Skal derfor bare brukes når det sendes inn fullstendige rapporter. Ved mindre endringer i forhold til tidligere innsendt data brukes Korreksjon-funksjonen.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen