159775_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofrent/kvartal
159775
Rentene faller
statistikk
2014-08-27T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofrent, Renter i banker og andre finansforetak, rentesatser, utlånsrente, innskuddsrente, rentemarginer, banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter, livsforsikringsselskaper, Statens pensjonskasseFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Renter i banker og andre finansforetak2. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rentene faller

Banker og kredittforetaks utlånsrenter falt også i 2. kvartal 2014, etter en nedgang i de tre foregående kvartalene. Vi må tilbake til 1. kvartal 2010 for å finne en lavere utlånsrente.

Finansforetakenes renter og marginer. Publikum1
2. kvartal 20141. kvartal 2014
1Fra og med 3. kvartal 2013 ble det gjort endringer i spesifikasjoner og innrapportering av rentestatistikk som medfører at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder.
Utlånsrenter inkl. provisjoner
Banker4,634,72
Kredittforetak3,603,70
Statlige låneinstitutter2,512,52
Livsforsikringsselskaper3,243,27
Finansinstitusjoner i alt4,064,14
Statens pensjonskasse2,752,75
 
Innskuddsrente
Banker2,102,26
 
Marginer
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin2,412,52
Banker. Rentemargin2,532,46
Banker. Innskuddsmargin-0,31-0,49

Utlånsrenta fra banker og kredittforetak var 4,20 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2014, og gikk dermed ned fra 4,29 prosent ved utgangen av 1. kvartal. Renta på utlån til husholdningene falt med 0,15 prosentpoeng i 2. kvartal, ned til 4,29 prosent. Utlånsrenta til ikke-finansielle foretak var 4,47 prosent, uendret fra foregående periode. Renta på utlån til kommuneforvaltningen og ikke-finansielle offentlige foretak økte derimot med henholdsvis 0,04 og 0,07 prosentpoeng.

Lavere innskuddsrenter

Bankenes innskuddsrente totalt var 2,10 prosent ved utgangen av 2. kvartal, ned 0,16 prosentpoeng sammenliknet med foregående kvartal. Renta på innskudd fra husholdningene falt med 0,24 prosentpoeng i 2. kvartal til 2,19 prosent, mens renta på innskudd fra private ikke-finansielle foretak gikk ned med 0,06 prosentpoeng i samme periode til 1,80 prosent. Innskuddsrentene for offentlige ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen økte med henholdsvis 0,07 og 0,04 prosentpoeng i 2. kvartal 2014.

Bankenes rentemargin økte med 0,07 prosentpoeng i 2. kvartal 2014 og var ved utgangen av kvartalet 2,53 prosentpoeng. Til sammenligning var rentemarginen 2,61 prosentpoeng ved utgangen av samme periode i fjor.

Utlånsmarginene på boliglån faller

Utlånsmarginen på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak var 2,17 prosentpoeng ved utgangen av 2. kvartal 2014, ned fra 2,32 prosentpoeng ved utgangen av 1. kvartal. Marginen på rammelån med pant i bolig var 2,10 prosentpoeng ved utgangen av 2. kvartal, ned fra 2,29 ved utgangen av 1. kvartal.

Renta på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak gikk ned med 0,13 prosentpoeng til 3,96 prosent i 2. kvartal, mens renta på rammelån med pant i bolig gikk ned 0,17 prosentpoeng til 3,89 prosent i samme periode. Sammenliknet med utgangen av 2. kvartal 2013 er rentene på nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig henholdsvis 0,23 prosentpoeng og 0,21 prosentpoeng lavere ved utgangen av 2. kvartal 2014.

Mer om statistikkgrunnlaget Åpne og lesLukk

Rentestatistikken for 2. kvartal 2014 omfatter 3 statlige låneinstitutt, 6 livsforsikringsselskap, 27 kredittforetak, 137 banker og Statens pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og livsforsikringsselskap utgjorde henholdsvis 53, 37, 7 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive utlån fra Statens pensjonskasse) i 2. kvartal 2014.

Renta på lån fra Lånekassa for utdanning og Husbanken fastsettes på grunnlag av renter på statssertifikater og statsobligasjoner. Boliglånsrenta i Statens pensjonskasse følger normrenten. Metoden for fastsetting av normrenten er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kapittel 5.3.

Endring i spesifikasjoner kan påvirke sammenliknbarhetenÅpne og lesLukk

Fra 3. kvartal 2013 var det en større endring i foretakenes rapportering av utlån i rentestatistikken, hvor blant annet utlån med lav rente som følge av tap/mislighold skal holdes utenfor renteberegningen. Endringen kan isolert sett bidra til noe høyere gjennomsnittsrenter, og endringen gjør at rentesatser fra 3. kvartal 2013 og framover ikke er direkte sammenliknbare med tidligere perioder.