218865_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
218865
Sterk vekst i utlån til industrien
statistikk
2015-12-04T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true
Statistikken viser utlån fra norske finansforetak.

Finansforetak, balanseroktober 2015

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Sterk vekst i utlån til industrien

Tolvmånedersveksten i utlån fra norske finansforetak til industrinæringene var 11,0 prosent ved utgangen av oktober. Utlånsveksten til industrinæringene har tatt seg kraftig opp de siste tre månedene, med tolvmånedersvekst på mellom 8 og 15 prosent.

Balanse. Utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Oktober 2014Oktober 2015Oktober 2014 - Oktober 2015
Banker
Forvaltningskapital4 418 0815 076 58514,9
Innskudd2 952 0233 452 00916,9
Utlån3 220 1953 759 61416,8
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 859 0552 009 6658
Utlån1 514 5961 607 3806,1

Norske finansforetaks utlån til industrinæringene utgjorde 78 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Det er en nedgang fra 81 milliarder kroner måneden før. Sammenlignet med utgangen av oktober 2014 har lånegjelden til disse næringene økt med i underkant av 8 milliarder kroner. Industrien sto for 5,1 prosent av de totale næringsfordelte låneopptakene ved utgangen av oktober.

Sterkere vekst i utlån til omsetning og drift av fast eiendom

Finansforetakenes utlån til næringen omsetning og drift av fast eiendom var på 644 milliarder kroner ved utgangen av oktober, som er en økning på i overkant av 6 milliarder kroner fra måneden før. Utlånene økte med 6,9 prosent fra utgangen av oktober i fjor fram til utgangen av oktober i år. Til sammenligning var tolvmånedersveksten i disse utlånene 6,4 prosent fram til utgangen av september i år.

Omsetning og drift av fast eiendom står for den klart største andelen av totale næringsfordelte låneopptak med 42,1 prosent ved utgangen av oktober. Til sammenligning utgjorde de tjenesteytende næringene tilsammen 10,5 prosent av den samme utlånsmassen.

Svakere vekst i totale næringsfordelte utlån

Totale næringsfordelte utlån beløp seg til 1 529 milliarder kroner ved utgangen av oktober i år, opp fra 1 527 milliarder kroner måneden før. Sammenlignet med utgangen av oktober året før er totale næringsfordelte utlån økt med 87 milliarder kroner. Dette tilsvarer en tolvmånedersvekst på 6,0 prosent frem til utgangen av oktober.

Det er ikke justert for valutakurssvingninger i vekstberegningene omtalt i artikkelen.