282362_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
282362
Godt årsresultat for bankene
statistikk
2017-02-14T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt årsresultat for bankene

Bankenes resultat før skatt i 2016 var på 54,3 milliarder kroner, en økning på 5,2 milliarder kroner fra 2015. Høyere rentenetto og nettogevinster bidro til det gode resultatet.

Hovedtall. Millioner kroner1
Desember 2015Desember 2016Endring i prosent
1Netto renteinntekter og resultat før skatt er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Forvaltningskapital4 754 4264 913 7263,4
Netto renteinntekter64 62270 4189,0
Resultat før skatt49 07954 30710,7
Kredittforetak
Forvaltningskapital2 030 3232 027 985-0,1
Netto renteinntekter17 56014 400-18,0
Resultat før skatt15 2734 882-68,0

Resultatet før skatt utgjorde 1,02 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital i 2016, som er omtrent det samme som i 2015.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i 2016 var 70,4 milliarder kroner. Dette er 5,8 milliarder kroner mer enn i 2015. Økningen skyldes at lavere rentekostnader mer enn veide opp for nedgangen i renteinntektene. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 1,32 prosent i 2016. Denne andelen er 0,04 prosentpoeng mindre enn i 2015.

Høyere nettogevinst og utlånstap

Bankenes samlede nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter var 7,1 milliarder kroner i 2016. Dette er 6,8 milliarder kroner mer enn i 2015. 

I fjor var bankenes samlede tap på utlån 12,2 milliarder kroner, 7,6 milliarder kroner mer enn året før. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i 2016 kun 0,23 prosent, som er en oppgang på 0,13 prosentpoeng fra 2015.

Stabil andel fordringer på kunder og sammensetning av finansiering

Ved utgangen av 2016 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 55,9 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av 2015, er denne andelen omtrent uendret. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig falt med 1,9 prosentpoeng til 16,2 prosent. 

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd, sertifikater og obligasjoner. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 68 prosent ved utgangen av 2016. Sertifikater og obligasjoner utgjorde på samme tidspunkt 13 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av 2015 har innskuddsandelen økt med 0,5 prosentpoeng, mens andelen for sertifikater og obligasjoner har falt med 0,4 prosentpoeng. 

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av 2016 var 58,4 prosent av bankenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld, samt 28,4 prosent av totale mottatte innskudd i utenlandsk valuta.

Svakere resultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før skatt var på 4,9 milliarder kroner i 2016. Dette er lavere enn i 2015, da kredittforetakenes resultat før skatt var på 11,6 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i 2016 0,24 prosent. Denne andelen er 0,54 prosentpoeng lavere enn i 2015. 

Et stort bidrag til nedgangen i kredittforetakenes resultat var en samlet nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter på -3,9 milliarder kroner, mot 4,6 milliarder kroner i resultatet for 2015. Rentenettoen for kredittforetakene var på 14,4 milliarder kroner i 2016. Dette er lavere enn året før, da rentenettoen var på 17,6 milliarder kroner. Kredittforetakenes tap på utlån var kun 173 millioner kroner i 2016. 

Kredittforetakenes største finansieringskilde er sertifikater og obligasjoner. Sertifikat- og obligasjonsgjelda utgjorde 72,8 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av 2016, en nedgang på 2 prosentpoeng fra utgangen av 2015. Av kredittforetakenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld var 68,2 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av 2016.