257000_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
257000
Godt resultat tross økte utlånstap i bankene
statistikk
2016-11-15T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt resultat tross økte utlånstap i bankene

Bankenes resultat før skatt var 12,4 milliarder kroner i 3. kvartal. Dette er en økning på 2,7 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Hovedtall. Millioner kroner1
September 2015September 2016Endring i prosent
1Netto renteinntekter og resultat før skatt er akkumulerte tall hittil i år.
Banker
Forvaltningskapital4 880 3874 938 0171,2
Netto renteinntekter47 98052 4299,3
Resultat før skatt35 06739 25011,9
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 996 2192 044 5492,4
Netto renteinntekter13 21011 082-16,1
Resultat før skatt11 6494 371-62,5

Resultatet før skatt i 3. kvartal 2016 utgjorde 0,25 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital, opp fra samme periode i fjor da andelen var 0,20 prosent.

Stabil rentenetto

Bankenes rentenetto i 3. kvartal i år var på 18,0 milliarder kroner. Det var 0,8 milliarder kroner høyere enn i samme periode i 2015. Økningen i rentenettoen skyldes at rentekostnadene har falt mer enn renteinntektene. Som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen i 3. kvartal 2016 0,36 prosent, omtrent uendret sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Høyere nettogevinst og økte utlånstap

Bankenes netto verdigevinst i 3. kvartal 2016 var 2,6 milliarder kroner. Dette var 4,3 milliarder høyere enn i 3. kvartal 2015. Det var særlig netto verdigevinster på valuta og aksjer mv som bidro positivt til verdiendringen, med en samlet økning på 4,1 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Bankenes tap på utlån var 3,4 milliarder kroner i 3. kvartal i år, 3,2 milliarder kroner høyere enn i 3. kvartal i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i 3. kvartal i år kun 0,07 prosent, mens i samme kvartal i fjor var andelen moderate 0,005 prosent.

Stabil sammensetning av finansiering

Ved utgangen av 3. kvartal 2016 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 54,7 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av 3. kvartal 2015, har denne andelen økt med 1,0 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler var samtidig 17,4 prosent, et fall på 2,6 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd, samt sertifikater og obligasjoner. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 67,5 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2016. Sertifikater og obligasjoner utgjorde på samme tidspunkt 12,8 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av 3. kvartal 2015 var innskuddsandelen nær uendret , mens andelen for sertifikater og obligasjoner sank med 0,9 prosentpoeng.

Svakere resultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før skatt var 1,0 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Kvartalsresultatet lå med det 3,7 milliarder kroner lavere enn i 3. kvartal i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i 3. kvartal i år 0,05 prosent, en nedgang på 0,19 prosentpoeng i forhold til samme kvartal i fjor. 

Rentenettoen i kredittforetakene var i 3. kvartal i år 3,6 milliarder kroner. Det var 0,6 milliarder kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Kredittforetakenes netto verdiendringer på verdipapirer og valuta var -1,3 milliarder kroner i 3. kvartal 2016. Det var 3,4 milliarder kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Kredittforetakenes tap på utlån var beskjedne 0,02 milliarder kroner.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er sertifikater og obligasjoner. Sertifikat- og obligasjonsgjelden utgjorde 73,2 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av 3. kvartal 2016, ned fra 75,1 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2015. Av kredittforetakenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld var omtrent 70 prosent i utenlandsk valuta.