254426_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/banker/kvartalsresultat
254426
Godt resultat for bankene i 2015
statistikk
2016-02-16T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
banker, Banker og kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Banker og kredittforetak4. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Godt resultat for bankene i 2015

Bankenes resultat før skatt i 2015 var på 48,8 milliarder kroner, som er tilnærmet uendret fra 2014. Høyere rentenetto er én av årsakene til det gode resultatet.

Hovedtall. Millioner kroner
4. kvartal 20144. kvartal 2015Endring i prosent
Banker
Forvaltningskapital4 463 3704 942 67410,74
Netto renteinntekter58 83763 9218,64
Tap på utlån6 1954 375-29,38
Resultat før skatt49 08848 837-0,51
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 890 0621 995 2915,57
Netto renteinntekter7 5767 206-4,88
Tap på utlån739726-1,76
Resultat før skatt4 6664 116-11,79

Resultatet før skatt utgjorde 1,02 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital i 2015, noe som er lavere enn i 2014 da andelen var 1,13 prosent.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i 2015 var 63,9 milliarder kroner. Dette er 5,1 milliarder kroner mer enn året før. Økningen skyldes at lavere rentekostnader mer enn veide opp for nedgangen i renteinntektene. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 1,34 prosent i 2015. Denne andelen er 0,02 prosentpoeng mindre enn i 2014.

Lavere nettogevinst og utlånstap

Den norske kronen svekket seg med 6,4 prosent mot euro og 18,5 prosent mot amerikanske dollar i 2015. Bankene sikrer seg i stor grad mot denne typen verdiendringer. På tross av kronesvekkelsen var bankenes samlede nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter 0,3 milliarder kroner i 2015. Dette er 6,4 milliarder kroner mindre enn i 2014.

I samme periode var bankenes samlede tap på utlån 4,4 milliarder kroner, 1,8 milliarder lavere enn året før. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i 2015 beskjedne 0,09 prosent.

Større andel fordringer på kunder og stabil sammensetning av finansiering

Ved utgangen av 2015 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 55,8 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av 2014 har denne andelen økt med 2,8 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig falt med 1,7 prosentpoeng.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd og sertifikater og obligasjoner. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 67,5 prosent ved utgangen av 2015. Sertifikater og obligasjoner utgjorde på samme tidspunkt 13,4 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av 2014 har innskuddsandelen økt med 1 prosentpoeng, mens andelen for sertifikater og obligasjoner var omtrent uendret.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av 2015 var 56 prosent av bankenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld og 27,6 prosent av totale mottatte innskudd i utenlandsk valuta.

Godt resultat også for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før skatt var på 15,3 milliarder kroner i 2015. Dette er betydelig bedre enn året før da kredittforetakenes resultat før skatt var på kun 2,1 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i 2015 0,78 prosent.

Et stort bidrag til forbedringen i kredittforetakenes resultat var en samlet nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter på 4,6 milliarder kroner, mot -8,0 milliarder kroner i resultatet for 2014. Rentenettoen for kredittforetakene var på 17,6 milliarder kroner i 2015. Dette er noe mindre enn året før da rentenettoen var på 19,8 milliarder kroner. Kredittforetakenes tap på utlån var bare 77 millioner kroner i 2015.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er sertifikater og obligasjoner. Sertifikat- og obligasjonsgjelda utgjorde 74,8 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av 2015, uendret fra utgangen av 2014. Av kredittforetakenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld var 71,8 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av 2015.