Svakere resultat for bankene

Publisert:

Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader var 23,8 milliarder kroner i slutten av tredje kvartal 2020. Dette er 18,9 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kredittap på utlån utgjorde 22,2 milliarder kroner, men kun 3,4 milliarder kroner av disse var konstaterte utlånstap.

Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 0,39 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital. Totalresultatet var 23,0 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde -942 millioner kroner, viser nye tall fra Banker og kredittforetak.

Marginal økning i rentenettoen

Bankenes akkumulerte rentenetto var 66,5 milliarder kroner i de første tre kvartalene i 2020. Sammenlignet med samme periode i fjor var akkumulerte renteinntekter og rentekostnader henholdsvis 10,6 og 11,1 milliarder kroner lavere. Dette kan blant annet ses i sammenheng med at Norges Bank har senket styringsrenten med 1,50 prosentpoeng til null prosent i løpet av 2020. Lavere renteinntekter i kombinasjon med lavere rentekostnader resulterte totalt sett i en økning i rentenettoen på 456 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 1,09 prosent ved slutten av tredje kvartal 2020. Denne andelen er 0,12 prosentpoeng lavere enn i samme periode i 2019.

Lave konstaterte utlånstap

I de tre første kvartalene i 2020 var bankenes samlede kredittap på utlån 22,2 milliarder kroner. Dette er 16,6 milliarder kroner mer enn i samme periode i 2019, og en økning på 3,2 milliarder kroner fra utgangen av andre kvartal 2020. Kun 3,4 milliarder kroner av de samlede kredittapene på utlån i de første tre kvartalene i 2020 var konstaterte utlånstap, dette er 505 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene 0,44 prosent. Dette er 0,34 prosentpoeng høyere enn i samme periode i fjor.

Lavere andel fordringer på kunder og innskuddsandel

Ved utgangen av tredje kvartal 2020 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 54,3 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med samme periode i 2019, har denne andelen sunket med 3,3 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig økt med 1,4 prosentpoeng til 16,8 prosent.

Innskuddene er den største finansieringskilden til bankene, med en andel på 67,2 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av tredje kvartal 2019, har innskudd som andel av forvaltningskapitalen falt med 1,9 prosentpoeng. Verdipapirgjelden utgjorde i samme periode 13,6 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av tredje kvartal 2019, har verdipapirgjeldas andel av forvaltningskapitalen falt med 0,4 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av tredje kvartal 2020 var 62,3 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 22,1 prosent av totale mottatte bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Kontakt