Svakere årsresultat for bankene

Publisert:

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var 38,9 milliarder kroner i 2020. Dette er 22,3 milliarder kroner lavere enn i 2019. Netto renteinntekter var 3,8 milliarder kroner lavere enn året før. Kredittap på utlån utgjorde 26,3 milliarder kroner i 2020, men kun 5,3 milliarder kroner av disse var konstaterte utlånstap.

Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 0,64 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital. Totalresultatet var 38,9 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde -48 millioner kroner, viser nye tall fra Banker og kredittforetak.

Nedgang i rentenettoen

Bankenes rentenetto var 86,5 milliarder kroner i 2020. Renteinntektene og rentekostnadene var henholdsvis 25,3 og 21,5 milliarder kroner lavere i 2020 enn året før. Dette gir en nedgang i rentenettoen på 3,8 milliarder kroner sammenlignet med 2019. Sist rentenettoen ved utgangen av fjerde kvartal var lavere enn året før var i 2009. Som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 1,42 prosent ved slutten av året. Denne andelen er 0,23 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av 2019.

Økte kredittap på utlån, men lave konstaterte tap

I 2020 var bankenes samlede kredittap på utlån 26,3 milliarder kroner. Dette er 16,6 milliarder kroner mer enn i 2019. Av de samlede kredittapene på utlån i 2020, var kun 5,3 milliarder kroner konstaterte utlånstap, dette er 0,9 milliarder kroner mer enn året før. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene 0,43 prosent. Dette er 0,25 prosentpoeng høyere enn i 2019.

Lavere andel fordringer på kunder

Ved utgangen av 2020 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 55,6 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med 2019, har denne andelen sunket med 3,0 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig økt med 0,5 prosentpoeng til 16,3 prosent.

Innskuddene er den største finansieringskilden til bankene, med en andel på 68,8 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med 2019, er innskudd som andel av forvaltningskapitalen tilnærmet uendret. Verdipapirgjelden utgjorde i samme periode 12,5 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med 2019, har verdipapirgjeldas andel av forvaltningskapitalen falt med 1,6 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av 2020 var 58,5 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 21,8 prosent av totale mottatte bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Kontakt