Økt utbytte i 1. halvår 2019

Publisert:

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) har gått ned med 1,4 prosent i løpet av 2. kvartal 2019. Utbetalt utbytte på noterte aksjer økte med 8,4 prosent i 1. halvår 2019 i forhold til 1. halvår 2018.

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 2. kvartal 2019 utgjorde 5 327 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette var en nedgang med 1,6 prosent eller 87 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før. 

Figur 1. Beholdning av verdipapirer registrert i VPS, markedsverdi

1. kv.2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019
Noterte aksjer 2079 2096 2344 2457 2499 2704 2859 2407 2604 2568
Unoterte aksjer 423 430 435 462 434 438 456 459 470 444
Egenkapitalbevis 45 49 53 55 54 55 58 56 57 61
Obligasjoner 1925 1909 1935 1971 2013 2035 2051 2072 2139 2109
Sertifikater 149 157 159 152 157 148 140 144 144 144

Beholdningsverdien til både aksjer og obligasjoner gikk ned med 1,4 prosent for noterte aksjer, 5,6 prosent for unoterte aksjer og 1,4 prosent for obligasjoner. Nedgangen i noterte aksjer på 36 milliarder kroner var hovedsakelig forårsaket av fall i aksjekurser, og dette hengte godt sammen med utviklingen av Oslo Børs All-Share indeksen (OSEAX) i 2. kvartal 2019 med -1,1 prosent.

Figur 2. Utbetalt utbytte og renter på VPS-registrerte verdipapirer

1.halvår 2012 2.halvår 2012 1.halvår 2013 2.halvår 2013 1.halvår 2014 2.halvår 2014 1.halvår 2015 2.halvår 2015 1.halvår 2016 2.halvår 2016 1.halvår 2017 2.halvår 2017 1.halvår 2018 2.halvår 2018 1.halvår 2019
Aksjer (noterte) 56393 8039 61215 6931 76319 20997 50575 20739 50617 22452 55770 27417 64708 32995 70133
Aksjer (unoterte) 3630 867 3365 2090 3655 3116 7014 1698 11712 3869 4665 4918 4244 2391 5319
Egenkapitalbevis 685 826 979 1379 - 1203 20 2084 41 2936 - 3274
Obligasjoner 36927 21213 38377 22076 37008 22505 36371 19132 32395 18036 32718 17097 31278 18722 31993
Sertifikater 1192 1082 1033 846 786 753 575 628 641 592 614 434 487 404 585

Økende utbetaling av utbytte på aksjer og renter på obligasjoner

Den totale avkastningen på verdipapirer registrert i VPS var på 111 milliarder kroner i løpet av 1. halvår 2019. Noterte aksjer hadde høyest avkastning med 70 milliarder kroner i utbytte etterfulgt av renteutbetalinger fra obligasjoner på 32 milliarder kroner. Utbytte på noterte aksjer fortsetter dermed å øke etter fallet i 2015 mens renteutbetalingen viste en moderat økning fra samme periode i 2018. 

Figur 3. Utbetalt utbytte på aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS, etter utstedersektor

1.halvår 2015 1.halvår 2016 1.halvår 2017 1.halvår 2018 1.halvår 2019
Private aksjeselskaper mv. 20389 24870 21403 27473 30866
Statlig eide aksjeselskaper mv. 19730 18846 19296 19092 21698
Finansielle holdingselskaper 6478 7512 10282 12983 14989
Andre finansielle foretak 6929 9618 8348 9374 9713
Andre 5441 2687 3189 2964 1460

Størst utbytte fra private og statlig eide aksjeselskaper

Samlet utbytte på aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS var på 79 milliarder kroner i 1. halvår 2019, en vekst på 9,5 prosent eller 7 milliarder kroner fra 1. halvår 2018. Det største utbytte var fra aksjer utstedt av private aksjeselskaper som utgjorde 31 milliarder kroner eller 39,2 prosent av samlet utbytte, etterfulgt av statlig eide aksjeselskaper på 22 milliarder kroner. Finansielle holdingselskaper betalte ut 15 milliarder kroner, en øking på 15,5 prosent mot samme periode året før.

Figur 4. Mottakere av utbytte og renter på verdipapirer registrert i VPS i 1. halvår 2019, etter eiersektor

Utbytte Renter
Ikke-finansielle foretak 13086 812
Finansielle foretak 9367 18727
Offentlig forvaltning 23159 1781
Ideelle organisasjoner 2649 169
Husholdninger 3845 266
Utlandet 26471 10822

Størst utbytte til utlandet og størst renteutbetaling til finansielle foretak

Utenlandsk sektor mottok den høyeste andelen av utbytte på aksjer og egenkapitalbevis i 1. halvår 2019. Andelen var på 33,6 prosent eller 26 milliarder kroner, en økning på 2 milliarder kroner i forhold til året før. Statens mottatte utbytte var på 23 milliarder kroner, 2 milliarder kroner høyere enn 1. halvår 2018. Når det gjelder renteavkastning på obligasjoner og sertifikater mottok finansielle foretak 19 milliarder kroner eller 57,5 prosent av hele renteavkastning på 33 milliarder kroner. Utlandet mottok 11 milliarder kroner som utgjorde 33,2 prosent av samlet renteavkastning. 

Kontakt