Moderat vekst i verdien av noterte aksjer

Publisert:

Verdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen økte med 42 milliarder kroner i 1. kvartal 2018 til 2 499 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Den samlede markedsverdien av beholdningene av verdipapirer registrert i VPS utgjorde 5 160 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, viser nye tall i verdipapirer. Hovedtyngden av dette ble utgjort av noterte aksjer med 2 499 milliarder kroner og obligasjoner med 2 013 milliarder kroner.

Figur 1. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS. Markedsverdier i milliarder kroner

1. kv. 2016 2.kv 2016 3.kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2.kv 2017 3.kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018
Sertifikater 182 177 161 156 149 157 159 152 157
Obligasjoner 1763 1803 1828 1863 1925 1909 1935 1971 2013
Egenkapitalbevis 31 34 37 43 45 49 53 55 54
Unoterte aksjer 433 429 422 435 447 454 459 462 437
Noterte aksjer 1734 1813 1875 2091 2079 2096 2344 2457 2499

Svakere verdiøkning enn de siste to kvartalene for børsnoterte aksjer

Verdiøkningen av de børsnoterte aksjene registrert i Verdipapirsentralen (VPS) tilsvarer en prosentvis økning på 1,7 prosent i 1. kvartal 2018. Det viser at det har vært en moderat vekst i dette kvartalet sammenlignet med de to foregående kvartalene, hvor veksten var på henholdsvis 11,9 og 4,8 prosent. Den moderate økningen henger godt sammen med utviklingen av Oslo Børs All-Share indeksen (OSEAX). Denne indeksen viser prisutviklingen på børsnoterte aksjer, og var på 907,38 poeng ved utgangen av mars mot 906,98 poeng ved utgangen av 2017.

Figur 2. Utvikling i beholdninger av verdipapirer registrert i VPS. Markedsverdier i milliarder kroner

1. kv. 2012 2.kv 2012 3.kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2.kv 2013 3.kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2.kv 2014 3.kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2.kv 2015 3.kv. 2015 2015K4 1. kv. 2016 2.kv 2016 3.kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2.kv 2017 3.kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018
Noterte aksjer 1638 1500 1581 1565 1649 1561 1682 1844 1877 2002 1935 1789 1912 1913 1752 1827 1734 1813 1875 2091 2079 2096 2344 2457 2499
Unoterte aksjer 421 426 435 412 420 409 411 442 460 463 436 445 449 444 443 433 433 429 422 435 447 454 459 462 437
Egenkapitalbevis 15 15 16 17 21 20 21 25 24 25 27 28 29 30 28 31 31 34 37 43 45 49 53 55 54
Obligasjoner 1413 1443 1489 1542 1625 1613 1642 1665 1741 1742 1751 1772 1777 1729 1756 1727 1763 1803 1828 1863 1925 1909 1935 1971 2013
Sertifikater 291 299 294 280 276 255 255 234 190 158 159 149 166 174 167 170 182 177 161 156 149 157 159 152 157

Stor forskjell på hvem som utsteder og eier ulike verdipapirer

Ved utgangen av 1. kvartal 2018 var over 74 prosent av markedsverdien av aksjer og egenkapitalbevis utstedt av ikke-finansielle foretak, men om lag 20 prosent var utstedt av finansielle foretak. For utstedere av obligasjoner og sertifikater var det de finansielle foretakene og offentlig forvaltning som var de største aktørene med henholdsvis 42 og 30 prosent av den totale markedsverdien.

Figur 3

Figur 3. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter utstedersektor og eiersektor i 1. kvartal 2018

Hvis vi ser på hvem som er eiere av de ulike verdipapirene, er det særlig mange aktører inne på eiersiden av aksjemarkedet. Ved utgangen av 1. kvartal 2018 var de tre største investorgruppene utlandet, offentlig forvaltning og ikke-finansielle foretak med eierandeler på henholdsvis 35, 28 og 18 prosent. Markedet for obligasjoner og sertifikater er dominert av finansielle foretak og utlandet med eierandeler på henholdsvis 63 og 25 prosent av obligasjons- og sertifikatgjelden ved utgangen av samme periode. Blant de finansielle foretakene er det livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, banker og obligasjonsfond som er de største eierne av obligasjoner og sertifikater.